L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter.
(Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2017
Betænkning afgivet 07-02-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-02-2018
3. behandlet, vedtaget 01-03-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Baggrunden for lovforslaget er, at to direktiver, der er omfattet af lov om indretning m.v. af visse produkter – direktiv om tovbaneanlæg til personbefordring og direktiv om personlige værnemidler – erstattes af EU-forordninger, der skal anvendes fra den 21. april 2018. Det giver anledning til at ændre loven således, at alene lovens håndhævelses- og straffebestemmelser skal gælde på de nævnte områder efter forordningernes ikrafttræden, ligesom enkelte bemyndigelsesbestemmelser skal bibeholdes.

Der er udsigt til, at der inden for en overskuelig fremtid bliver udstedt flere forordninger, der skal erstatte de direktiver, der er omfattet af den nugældende lovs område. Lovforslaget har således også til formål at tilpasse loven til den fremtidige regelstruktur fra EU, således at både regler om håndhævelse og sanktionering af EU-forordningerne samt implementering af direktiver vedrørende produkterne kan indeholdes i loven. Ændringen vil medføre, at det ikke længere er nødvendigt at ændre loven, hver gang et direktiv, der er omfattet af loven, erstattes af en forordning.
Afstemning:
Vedtaget 71 stemmer for forslaget (S, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 31 stemmer imod forslaget (DF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget