B 90 Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.
Af: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh/Vedtaget

Betænkning

Afgivet: 24-04-2018

Afgivet: 24-04-2018

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 24. april 2018

20171_b90_betaenkning.pdf
Html-version

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 24. april 2018

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 14. marts 2018 og var til 1. behandling den 23. marts 2018. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 1 møde.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Fem borgergrupper,

MORADS og

NOAH Friends of the Earth Denmark.

Uddannelses- og forskningsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Spørgsmål 3-5 og svarene herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstilling

Udvalget indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Christian Langballe (DF) Tilde Bork (DF) Ib Poulsen (DF) Anni Matthiesen (V) Hans Andersen (V) Bertel Haarder (V) Louise Schack Elholm (V) Thomas Danielsen (V) Mads Fuglede (V) Villum Christensen (LA) Henrik Dahl (LA) nfmd. Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Christian Rabjerg Madsen (S) Christine Antorini (S) fmd. Kirsten Brosbøl (S) Rasmus Prehn (S) Julie Skovsby (S) Mette Reissmann (S) Eva Flyvholm (EL) Rosa Lund (EL) Pernille Schnoor (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Jacob Mark (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)46
Dansk Folkeparti (DF)37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)34
Enhedslisten (EL)14
Liberal Alliance (LA)13
Alternativet (ALT)10
Radikale Venstre (RV)? ?8
Socialistisk Folkeparti (SF)7
Det Konservative Folkeparti (KF)6
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Tjóðveldi (T)1
Javnaðarflokkurin (JF)1
Uden for folketingsgrupperne (UFG)1

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 90

Bilagsnr.
Titel
1
Henvendelse af 20/3-18 fra fem borgergrupper
2
Henvendelse af 21/3-18 fra NOAH Friends of the Earth Denmark
3
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
4
Henvendelse af 19/4-18 fra MORADS
5
Udkast til betænkning


Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 90

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 20/3-18 fra fem borgergrupper, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-18 fra NOAH Friends of the Earth Denmark, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om at sikre, at udgifterne, herunder især de ekstra driftsudgifter ved et mellemlager frem for et slutdepot, allerede nu vil blive allokeret, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om borgerne i Roskilde Kommune, ud over den allerede skitserede interessentinddragelse, vil blive inddraget i den kommende proces, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om atomaffaldet på Risø vil kunne modstå enhver oversvømmelse, der måtte komme, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelse af 19/4-18 fra MORADS, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Spørgsmål 3-5 og uddannelses- og forskningsministerens svar herpå

Svar på spørgsmål 3-5 er optrykt efter ønske fra S, V, LA, SF og KF.

Spørgsmål 3

Det fremgår af B90, Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, at udgifterne til mellemlagret for atomaffaldet på Risø er behæftet med betydelig usikkerhed. Vil ministeren sikre, at udgifterne, herunder især de ekstra driftsudgifter ved et mellemlager frem for et slutdepot, allerede nu vil blive allokeret, så der ikke kan herske tvivl om, at arbejdet udføres med den højeste sikkerhed og dermed tryghed for de omkringboende?

Svar

Jeg vil indledningsvis præcisere, at usikkerheden omkring udgifterne til den langsigtede løsning primært er knyttet til etableringen af et slutdepot, hvor nye geologiske undersøgelser er en forudsætning for at kunne udarbejde det endelige projekt.

Hvad angår det opgraderede lager på Risø-halvøen, så fremgår det af B 90, at der skal afsættes ca. 1,1 mia. kr. til anlæg og drift til dette formål frem til den forventede ibrugtagning af et slutdepot i 2073. Driftsudgifterne for det opgraderede lager er estimeret til ca. 12 mio. kr. årligt på grundlag af studierne af en mellemlagerløsning, som blev foretaget i årene 2012-2017.

På dette grundlag er der i B 90, i afsnit X. Økonomiske forhold for en langsigtet løsning, indskrevet, at »Udgifterne for 2018 jf. tabel 2 optages på lov om tillægsbevilling for finansåret 2018 og udgifterne vedrørende 2019 og frem indbudgetteres på de årlige finanslove.«

Det finder jeg er en praktisk måde at understøtte gennemførelsen af den langsigtede løsning på, som tager hensyn til den usikkerhed, der må forventes i et anlægsprojekt af denne type.

Spørgsmål 4

Vil ministeren sikre, at borgerne i Roskilde Kommune, udover den allerede skitserede interessentinddragelse, vil blive inddraget i den kommende proces, så oplysning og tryghed for borgerne kommer i centrum?

Svar

Det er generelt afgørende for realiseringen af den langsigtede løsning for radioaktivt affald, at der sker inddragelse af borgere, interesseorganisationer og myndigheder i de områder, hvor de forskellige dele af løsningen bliver lokaliseret.

Borgerne i Roskilde har som værter for Risø-anlæggene i foreløbig over 60 år et helt legitimt ønske om at blive inddraget i det videre arbejde.

Repræsentanter for borgerne i Roskilde har deltaget i kontaktforum for væsentlige interessenter i sagen siden dets oprettelse i foråret 2016. De har ydet nyttige bidrag til diskussionerne og været et vigtigt forbindelsesled tilbage til lokalsamfundet.

Roskilde Kommune har siden oktober 2017 været repræsenteret i kontaktforum. Kommunen blev inviteret med i kontaktforum, fordi det med regeringens udspil i september 2017 stod klart, at Risø-halvøen fortsat var udset til at spille en vigtig rolle i den langsigtede løsning. Kommunen deltager med en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til sagen, som Dansk Dekommissionering nyder godt af i det daglige samarbejde.

I regi af kontaktforum er der den 13. april 2018 blevet afholdt et orienteringsmøde på Roskilde Rådhus, hvor flere lokale interessenter deltog. Dette møde vil blive fulgt op af en invitation til et borgermøde i juni 2018 på Dansk Dekommissionering. Her vil kommunens borgere blive indbudt til en rundvisning på lagrene, og der vil blive mulighed for at diskutere den langsigtede løsning.

Denne indsats vil blive fulgt op af yderligere tiltag til at informere borgerne og indgå i dialog om projektet på Risø-halvøen, efterhånden som det skrider frem. Dialogen vil som hidtil blive forankret i kontaktforum, hvor sagkundskab og interessenternes synspunkter har vist sig at kunne blive udvekslet på en gavnlig måde.

Spørgsmål 5

Kan ministeren garantere, at atomaffaldet på Risø vil kunne modstå enhver oversvømmelse, der måtte komme, indtil et mellemlager står færdigt?

Svar

Under stormen Bodil blev der den 5. december 2013 målt en højeste vandstand på 2,06 meter over normalt vande.

Siden Bodil har Dansk Dekommissionering i dialog med de nukleare tilsynsmyndigheder udarbejdet en løsning, hvor en såkaldt water tube dæmning kan lægges ud foran det særligt udsatte lager for lavaktivt affald.

I kombination med andre tiltag kan lageret på denne måde sikres mod en højvandstand, der er en meter højere end højeste vandstand under Bodil, altså 3,06 meter over normalt vande.