Forsvarsudvalget 2017-18
B 40
Offentligt
1830165_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
6. december 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 4 vedr.
B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva
Flyvholm (EL).
Spørgsmål nr. 4:
”Forsvarsministeriet
har i beslutningsgrundlaget ikke taget højde for omkostninger til af-
hjælpning af støjgener. Forsvarsministeriet henviser til, at omfanget af støjgenerne først
kendes, når kampflyene er købt og taget i brug, og at ministeriet herefter vil arbejde med at
reducere støjgenerne. Hvorfor har Forsvarsministeriet pludselig ændret standpunkt omkring
budgettering, når ministeriet hele tiden har været bevidste om, at der vil være en overskri-
delse af de gældende
grænseværdier i visse områder omkring Flyvestation Skrydstrup?”
Svar:
F- 35 støjrapporten fra april 2015 pegede på mulige supplerende støjreducerende tiltag.
Der er i forlængelse af beslutningen i juni 2016 om at vælge F-35 igangsat en ny, kandidat-
specifik støjberegning på F-35. Den støjberegning vil blive fuldført inden fremsættelsen af
forslaget til anlægslov, men de foreløbige resultater viser, at støjgrænserne ikke vil kunne
overholdes i alle tilfælde. Endvidere er der iværksat beregning af støjbelastningen fra værk-
steds- og hangarområdet.
Jeg henviser i øvrigt til den beklagelse og korrektion af svar på Forsvarsudvalgets spørgsmål
nr. 194 dateret 23. maj 2016, som blev fremsendt til Forsvarsudvalget den 1. december
2017.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 9
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
B 40 - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 4: Spm. om, hvorfor Forsvarsministeriet pludselig har ændret standpunkt omkring budgettering, når ministeriet hele tiden har været bevidste om, at der vil være en overskridelse af de glædende grænseværdier i visse områder omkring Flyvestation Skrydstrup, til forsvarsministeren
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen