Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 250
Offentligt
1874859_0001.png
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K
Status på indstillingen af passagerdrift med ME-lokomotiverne
23. marts 2018
DSB har løbende sendt statusser til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som
opfølgning på, at DSB har taget sine 33 ME-lokomotiver ud af drift den 26. januar
2018, fordi der blev fundet begyndende revnedannelser på akslerne. Den seneste
status er fra den 2. marts 2018.
Nedenfor følger en ny status på arbejdet med at få ME-lokomotiverne tilbage i
passagerdrift samt en opdatering ift. den planlagte trafik efter påske, det vil sige
fra tirsdag den 3. april.
1.
Nedslibning af revnedannelser
DSB
CVR 25 05 00 53
Direkte 24684228
Mobil 24684228
fk@dsb.dk
www.dsb.dk
Som tidligere beskrevet kan revnedannelser under 0,35 mm. i aksler drejes væk
og derefter metalliseres i henhold til anerkendte og godkendte principper,
hvorefter de igen kan monteres.
DSB har i samarbejde med eksterne eksperter og med baggrund i kendte metoder
beregnet og udarbejdet en reparationsmetode til aksler med revnedannelser over
0,35 mm. Metoden går ud på, at den originale fordybning i akslen (mulde), som
sidder i området, hvor revnedannelserne er observeret, ved afdrejning udvides til
også at omfatte området, hvor der er konstateret revner. Metoden er
efterfølgende sikkerhedsvurderet og forventningen er, at den godkendes i henhold
til DSB’s Sikkerhedsledelsessystem mandag den 26. marts.
2.
Tandhjul
DSB har en udfordring med en høj kassationsprocent på tandhjulene, blandt andet
pga. udfordringer med diameterstørrelsen på tandhjulene ift. akslerne. Der er
lavet tiltag med akseldiameter-øgning og der er lavet en aftale med en ekstern
tandhjulsleverandør om at revidere slidte tandhjul. Desuden har DSB indkøbt nye
tandhjul, som vil blive leveret fra leverandøren i maj 2018.
3.
DSB’s samarbejde med Force
Den 13. september 2017 skete en hændelse med ME-lokomotiv 1532. DSB
kontaktede Force i forbindelse med den komplicerede transport af lokomotivet til
værkstedet og bad dem om at forestå en ekstern redegørelse af ME1532. Den
TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 250: Opdateret status for passagerdrift med ME-lokomotiverne, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1874859_0002.png
eksterne redegørelse blev efter den 26. januar 2018 udvidet til også at indeholde
observationerne af de fundne begyndende revnedannelser. Force har den 22.
marts 2018 fremsendt deres endelige redegørelse.
Force konkluderer at det er overvejende sandsynligt, at der er samme årsag til
revnedannelsen på 1532 som til de resterende revner. Force angiver dog, at
brudfladerne fra 1532 er beskadigede i sådan en grad, at årsagen til bruddet ikke
er muligt at afgøre med sikkerhed.
Grunden til at Force konkluderer, at det tyder på samme årsag skyldes 4 faktorer,
som er ens for 1532 og de øvrige aksler:
revnerne er fundet i samme placering
lokomotiverne har samme belastningsmønster
revnerne har uensartet revnedybde
der optræder flere revner parallelt med hinanden
Det er DSB’s opfattelse, at DSB efter hændelsen med ME1532 og frem til den 26.
januar 2018 ikke havde grund til at konkludere, at der var tale om et
flådeproblem, da ME1532 blev betragtet som en enkeltstående hændelse.
Ift. at imødekomme Forces anbefalinger er det DSB’s og de eksterne eksperters
vurdering, at den nye mulde vil mindske risikoen for fremtidige akselbrud.
Efter fundet af revnedannelser under tandhjul har DSB ændret
vedligeholdelsesprogrammet således, at tandhjul altid demonteres ved
akselrevisioner på ME-lokomotiver, og så arbejdsgrundlaget sikrer, at dette
område fremover også inspiceres med jævne mellemrum. For at fastlægge det
rette mellemrum forventer DSB at demontere et antal aksler med jævnere
mellemrum for at verificere inspektionsintervallet.
3. Ny trafikal status
I seneste status fra 2. marts planlagde DSB med at have 13 driftsklare ME-
lokomotiver til rådighed efter påske. På grund af udfordringer med at have de
nødvendige tandhjul til rådighed har DSB måtte nedjustere forventningen til
driftsklare ME-lokomotiver således, at der planlægges med 9 ME-lokomotiver i
driften efter påske.
Det betyder konkret, at DSB kan fastholde den udmeldte plan for trafikken efter
påske, som indebærer, at næsten 100 % af alle togafgange på Nordvest- og
Sydbanen kan køres, dog igen med undtagelse af et enkelt myldretidstog morgen
og eftermiddag på Nordvestbanen. Det mindre antal driftsklare ME-lokomotiver
betyder dog, at DSB regner med at have genetableret 80 % af de normale
siddepladser på de to strækninger efter påske mod det tidligere udmeldte 85 %.
Side 2/3
TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 250: Opdateret status for passagerdrift med ME-lokomotiverne, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1874859_0003.png
Det kan derfor stadig forekomme, at der vil mangle siddepladser til kunder i
myldretiden.
Derudover vil der fortsat være aflysninger på tre af de normalt fem pendlerlyn
mellem København og Aarhus. Pendlerlyn-afgangene er aflyst for at frigive IC4-
materiel til kørsel på Nordvestbanen og Sydbanen. Ligeledes vil MR-togsæt stadig
betjene strækningen mellem Fredericia og Struer for at frigive IC4-materiel.
Den trafikale plan er på nuværende tidspunkt således, at de første ME-
lokomotiver, der kan indsættes i drift ud over de 9 driftsklare ME-lokomotiver
efter påske, vil blive anvendt til at stabilisere den trafikale plan samt til at
forbedre pladskapaciteten på Syd- og Nordvestbanen.
DSB forventer som nævnt på mandag den 26. marts at sikkerhedsgodkende
muligheden for at mulde revnedannelser over 0,35 mm. I det lys forventer DSB at
kunne melde nyt ud om den trafikale plan ultimo april.
Med venlig hilsen
Flemming Kristensen
Kontorchef
Side 3/3