Forsvarsudvalget 2017-18
FOU Alm.del Bilag 33
Offentligt
1821764_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
22. november 2017
Det følger af den politiske aftale af 9. juni 2016 om anskaffelse af 27 F-35A Joint Strike
Fighter kampfly, at de danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, og at
flyvestationen skal ombygges og klargøres.
Forsvarsudvalget blev i maj måned 2016 oplyst om, at de foreløbige støjanalyser forud for
typevalget af F-35 ikke viste et behov for at gennemføre særlige støjsikringstiltag, som ek-
spropriation eller støjsikring af boliger i relation til støj uden for Flyvestation Skrydstrup.
Besvarelsen af udvalgsspørgsmålet (FOU-spørgsmål 194 stillet af Eva Flyvholm fra Enhedsli-
sten) var baseret
på ’
Støjrapport for Joint Strike Fighter af 29. april 2015
’.
De foreløbige støjberegninger har siden vist, at det ikke vil være muligt at gennemføre af-
ten- og natflyvning med F-35 uden at overskride grænseværdien for terminalstøj trods de
støjreducerende tiltag, der er mulige at etablere. Grænseværdierne for flystøj vil ligeledes
ikke kunne overholdes i alle områder nær flyvestationen.
En alternativ placering af F-35 på Flyvestation Skrydstrup har været overvejet for at afbøde
støjbelastningen, men selv med en alternativ placering på flyvestationen vil de almindelige
grænseværdier for støj ikke kunne overholdes. Der må således forventes ekspropriation af
et antal ejendomme eller evt. erstatninger samt overskridelser af grænseværdierne for støj.
Regeringen har på den baggrund til hensigt at tilvejebringe hjemmel til ombygning- og klar-
gøringsprojektet via et forslag til anlægslov for Flyvestation Skrydstrup (F-35), herunder for
anvendelsen af F-35 kampflyene, da grænseværdierne for støj bl.a. ikke ses at kunne over-
holdes.
Af sikkerhedshensyn kan en traditionel proces for vurdering af miljøpåvirkningen ikke gen-
nemføres for projektet, da dette vil indebære offentliggørelse af tegninger og placering af
militære installationer og anlæg. Der vil derfor i stedet i forbindelse med udarbejdelse af
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 33: Orienteringsskrivelse om fremsættelse af anlægslov for Flyvestation Skrydstrup og anvendelsen af F-35A Joint Strike Fighter, fra forsvarsministeren
grundlaget for lovforslaget blive udarbejdet uvildige vurderinger af det samlede projekts
miljø- og naturpåvirkning. Disse vurderinger vil indgå i lovbehandlingen, herunder hørings-
processen.
Det er intentionen, at lovforslaget fremsættes for Folketinget primo 2019.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen