1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om tiltag for fremme af elbiler.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af afgift på biomasse til fjernvarme.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017).
Forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis.
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til ældreministeren af:
Simon Kollerup (S):
Er det regeringens ambition at give friplejehjem og kommunale plejehjem mulighed for at lade hjemmeboende ældre spise med mod betaling, jf. ministerens udtalelse om, at »det ville være hammergodt, hvis man gjorde det« i artiklen »Feltstudier fik smilet frem« i Thisted Dagblad/Nordjyske Stiftstidende den 18. marts 2017?
(Spm. nr. S 1167).
2) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren tilfreds med antallet af danske syrienskrigere, der er blevet stillet til ansvar for deres forbrydelser?
(Spm. nr. S 1165).
3) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Ministeren bedes oplyse: Hvad er Finansministeriets tilgang til, at der benyttes en businesscasetilgang i forhold til at ansætte flere folk i SKAT?
(Spm. nr. S 1172).
4) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Mener ministeren, at SKAT er en udgift, eller mener ministeren, at udgifter til ansatte i SKAT og de indtægter til statskassen, som medarbejderne hiver hjem, skal ses i en sammenhæng?
(Spm. nr. S 1174).
5) Til finansministeren af:
Jesper Petersen (S):
Hvorfor afviste regeringen og dens aftalepartnere i forbindelse med finansloven for 2017 at tilføre midler til at styrke SKATs indsatsområder og gjorde investeringsplanen for SKAT fra november 2016 ganske utilstrækkelig i forhold til at mindske tabet af skatteindtægter?
(Spm. nr. S 1176).
6) Til finansministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Idet ministeren i en udtalelse til Ritzau den 1. maj 2017 bekræfter sit ansvar for den fejlslåede kurs for skattevæsenet, mener ministeren så, at han har en særlig forpligtelse til at bruge sin nuværende post som finansminister til at bevilge ekstra ressourcer til at genoprette og styrke skattevæsenet i forbindelse med finansloven for 2018?
(Spm. nr. S 1179, skr. begr. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
7) Til finansministeren af:
Julie Skovsby (S):
Er det ministerens holdning, at når det gælder en motorvejsstrækning som E20, som ikke bare binder Danmark, men hele Europa sammen, og som er en del af det såkaldte TEN-T-vejnet, så er der mulighed for at søge dispensation for anlægsloftet, jf. flere artikler på TV 2/Fyn, herunder: »Lose: EU-kattelem kan hjælpe tredje motorvejsspor på vej«?
(Spm. nr. S 1180, skr. begr.).
8) Til erhvervsministeren af:
Tilde Bork (DF):
Har ministeren indtryk af, at grænsekontrollen havde en negativ effekt på turismen i 2016?
(Spm. nr. S 1055 (omtrykt)).
9) Til erhvervsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at det ifølge Center for Landdistriktsforsknings leder, Egon Noe, bliver umuligt at tiltrække eksterne midler, hvis basismidlerne til centeret fjernes som følge af konkurrenceudsættelse af Landdistriktspuljens forskningsmidler, som det er beskrevet i Jydske Vestkystens artikel »Kampen for lukningstruet center fortsætter«?
(Spm. nr. S 1166).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
I TV 2/Fyn den 3. maj giver Lægeforeningen udtryk for, at det ikke er for borgernes skyld, men for at spare penge, at kommunerne sender syge borgere i ressourceforløb imod lægernes advarsler, er ministeren enig med Lægeforeningen i, at det er et problem, og hvad vil ministeren i givet fald gøre for at forhindre kommunerne i en sådan praksis?
(Spm. nr. S 1157, skr. begr.).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
I indslaget i TV 2/Fyn den 3. maj om Lægeforeningens kritik af kommunerne, fordi de sender syge mennesker i ressourceforløb imod lægernes anbefalinger, svarer formanden for Odense Kommunes beskæftigelsesudvalg, at det skal kommunen gøre i henhold til loven, formanden for beskæftigelsesudvalget henviser til, at Ankestyrelsen i de fleste tilfælde giver kommunen ret i afgørelserne, er ministeren enig i, at det er et problem, at loven åbenbart skal fortolkes på den måde, og hvad vil ministeren gøre ved det?
(Spm. nr. S 1158, skr. begr.).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at udvalgsformanden i Middelfart Kommune, Morten Weiss-Pedersen, ikke mener, at den nylig udsendte vejledning om ressourceforløb giver anledning til, at kommunen reviderer sin administration af ressourceforløb og førtidspension?
(Spm. nr. S 1160, skr. begr.).
13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mener ministeren ikke at det er rimeligt, at en dansker, der rejser ud i den store verden for at arbejde og stifter familie med kone og børn, kan få lov til at bosætte sig her i landet med hele sin familie?
(Spm. nr. S 1169).
14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvordan forholder ministeren sig til at lave en lovgivning, der er så rummelig, at familien Hellsten fra Vodskov kan få lov at blive samlet her i Danmark?
(Spm. nr. S 1171, skr. begr.).
15) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at der bliver fastlagt regler for støtten til landvindmøller, der nettilsluttes efter den 21. februar 2018, og dermed leve op til sit løfte afgivet på konferencen om landvind på Christiansborg den 21. februar 2017, hvor ministeren sagde, at han godt kunne se, at en vindaftale landes inden et nyt energiforlig?
(Spm. nr. S 1173).
16) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Hvad vil ministeren gøre for at fremme store varmepumper i de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker og i de store fjernvarmeværker inden 2020?
(Spm. nr. S 1175).
17) Til sundhedsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der skal gøres mere i forhold til manglen på læger i yderområderne, idet en fuldtidslæge i Hjørring eksempelvis har 1.927 patienter i gennemsnit, hvilket er hele 337 patienter mere end grænsen for, hvornår en læge kan afvise patienter, jf. TV 2’s artikel?
(Spm. nr. S 1162, skr. begr.).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Simon Kollerup (S):
Er ministeren enig med viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, når hun i Information den 3. maj 2017 udtaler, at »salgene [af landbrugsejendomme] bør registreres, så man kan se, hvem der ejer dansk landbrug«, jf. Informations artikel »Landbrugsformand: Udenlandske investorers opkøb af jorden må bremses«?
(Spm. nr. S 1163).
19) Til undervisningsministeren af:
Julie Skovsby (S):
Hvordan forholder ministeren sig til kritikken fra skolerne, lærerne og kommunerne om, at regeringens såkaldte skolepulje ikke er den bedste måde at lave et langsigtet løft af elevernes faglighed, i og med at der fokuseres entydigt på karaktererne i 9. klasse og pengene først kan udbetales, efter at karaktererne eventuelt er hævet?
(Spm. nr. S 1154).
20) Til undervisningsministeren af:
Marlene Harpsøe (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Espergærde Skoledistrikt har forbudt blå mandag på skoledage, hvilket ellers er en tradition?
(Spm. nr. S 1156).
21) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kristian Hegaard (RV):
Er ministeren enig i, at det er positivt, at en række nordsjællandske kommuner har fundet fælles fodslag om en kørerute for modulvogntog som omtalt i Frederiksborg Amts Avis den 2. maj, og agter ministeren at imødekomme forslaget om at gøre en større del af Isterødvejen til statsvej?
(Spm. nr. S 1150).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan mener ministeren man i fremtiden kan minimere det store antal lastbilulykker, idet hver tiende erhvervschauffør har haft et uheld inden for det seneste år, hvilket bl.a. skyldes træthed eller stress, jf. TV 2’s artikel?
(Spm. nr. S 1161, skr. begr.).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er ministerens syn på problemet med udenlandske lastbilchauffører, der ikke overholder reglerne for køre-hvile-tids-bestemmelserne, samt på de mulige løsningsmodeller, som er blevet nævnt, eksempelvis højere bøder for hvil i lastbilen og opførelse af hvilebygninger på industrigrunde?
(Spm. nr. S 1164, skr. begr.).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at der er mulighed for at fremme en forenklet opskrivningsproces til de almene boligselskaber, som DAB har gjort, så man eksempelvis kan skrive sig op til alle boliger i en region, frem for at skulle skrive sig op selskab for selskab?
(Spm. nr. S 1170).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0