Forespørgsel til udenrigsministeren om, hvordan man vil stoppe blodbadet i Aleppo. (Hasteforespørgsel).
Af Naser Khader (KF) og Brian Mikkelsen (KF).
(Anmeldelse 11.10.2016. Fremme 13.10.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. oktober 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Christian Langballe (DF):
Lige efter valget sidste år gav ministeren løfte om at lave en beregning på, hvad flygtninge- og udlændingeområdet koster samlet set, og spørgsmålet er nu: Er man kommet sådan en beregning nærmere?
(Spm. nr. S 83).
2) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
På baggrund af udenrigsministerens udtalelse til Politiken den 6. oktober 2016 om, at det ikke juridisk er muligt at finde grundlaget for at være helt og fuldt med i Europol, kan ministeren så redegøre for, om han mener, at andre mulige tilknytninger til Europol vil være tilfredsstillende for dansk politiarbejde?
(Spm. nr. S 127, skr. begr.).
3) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvad håber ministeren at Public Service-udvalgets rapport indeholder af anbefalinger, hvilke emner vil ministeren prioritere højt, og vil ministeren selv komme med forslag eller forhandlingsoplæg inden 2018 til kommende medieforhandlinger?
(Spm. nr. S 93, skr. begr.).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Vil ministeren arbejde for, at der åbnes mulighed for servicevejvisning ved motorvejsfrakørsel til store industrihavne som Korsør Havn, så trafikken ledes ad de primære, til modulvogntog anlagte veje og ikke belaster de mindre tilkørselsveje, hvilket Korsør Havn tidligere har fået afslag på fra Vejdirektoratet under henvisning til lov om offentlige veje?
(Spm. nr. S 76).
5) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Hvilke tanker gør ministeren sig om salget af raffinaderiet og gasterminalen ved Fredericia Havn til det nystiftede Dansk Olieselskab som beskrevet i Lokalavisen Fredericia den 11. oktober 2016?
(Spm. nr. S 94).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Dorthe Ullemose (DF):
Hvad agter ministeren at gøre, for at forhold, som vi kender fra f.eks. Børnecenter Tullebølle i Langeland Kommune med forskellige former for seksuelle overgreb, vold mod personalet og ildspåsættelser, bliver stoppet?
(Spm. nr. S 63).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at Danmark ikke skal gå tiggergang i Europa-Kommissionen for at få lov til at forlænge grænsekontrollen, men at man i stedet indfører en permanent grænsekontrol, ud fra hvad Danmark ønsker for at sikre egne grænser og suverænitet?
(Spm. nr. S 80).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Mener ministeren, at det er foreneligt med Danmarks syn på børn, at børn tilsyneladende efter internationale konventioner må acceptere, at barnet, her bruden, kan leve sammen med sin voksne, ældre mand, eftersom ægteskabet er indgået i udlandet, på trods af at ministeren tilbage i februar skilte disse par på asylcentrene?
(Spm. nr. S 84. Medspørger: Pernille Bendixen (DF)).
9) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Mener ministeren, at det er ligetil for kontanthjælpsmodtagere at finde en bolig med en husleje på maksimalt 7.000 kr. om måneden i den kommune, som de bor i?
(Spm. nr. S 124).
10) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Dorthe Ullemose (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at de urimelige forhold, såsom vold, seksuelle overgreb og ildspåsættelser, der bliver rapporteret om på f.eks. Børnecenter Tullebølle, ikke blot fortsætter på de nye centre, ifald man flytter de unge?
(Spm. nr. S 64).
11) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad agter ministeren at gøre, ifald Europa-Kommissionen ikke fremadrettet giver tilladelse til, at Danmark får indført grænsekontrol, og hvor længe agter ministeren at spørge Europa-Kommissionen om lov til at indføre grænsekontrollen?
(Spm. nr. S 81).
12) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Hvad mente ministeren med opdateringen i Facebook i januar 2016, hvor ministeren skrev, at »Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre. Det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen. Når man opholder sig i Danmark, så gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart over for asylansøgerne«, og hvornår tænker ministeren, at »omgående« træder i kraft?
(Spm. nr. S 85. Medspørger: Pernille Bendixen (DF)).
13) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Hvornår mener ministeren, at kontanthjælpsmodtagere i Danmark burde have forstået, at de skulle have kigget sig om efter en billigere bolig?
(Spm. nr. S 126).
14) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvordan forholder ministeren sig – i forlængelse af artiklen »Hjælp til forældre til handicappede fjernes uden grund« bragt på DR’s hjemmeside den 10. oktober 2016 – til den angivelige stigning i antallet af sager, hvor kommuner uden saglig grund fjerner kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn, hvad kan efter ministerens opfattelse være årsagen til denne udvikling, og hvilke initiativer agter ministeren at tage for at rette op på problemstillingen?
(Spm. nr. S 74).
15) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Finder ministeren det rimeligt, at familier med handicappede børn pludselig fratages kompensation for tabt arbejdsfortjeneste uden saglig grund, som det øjensynlig sker i visse kommuner?
(Spm. nr. S 75).
16) Til social- og indenrigsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at flere kommuner benytter skibsrejser til Caribien som en form for terapi/afvænning, og finder ministeren, at det er umuligt at finde lignende terapi/afvænning, der holder sig inden for landets grænser?
(Spm. nr. S 77, skr. begr.).
17) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Mener ministeren, at man som imam kan arbejde med radikaliserede indsatte i fængslerne, hvis man ikke vil tage afstand fra stening eller mener, homoseksualitet er en synd, eller på anden måde selv kommer med ekstreme udtalelser offentligt?
(Spm. nr. S 71).
18) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Finder ministeren, at der stilles tilstrækkelige krav til fængselsimamer i forbindelse med ansættelse, og at der er tilstrækkelige muligheder for at afsætte ham, hvis det viser sig, at han er radikal islamist?
(Spm. nr. S 82).
19) Til justitsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens politiske holdning til at skærpe strafferammen for overtrædelse af straffelovens § 264 d?
(Spm. nr. S 91).
20) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvilke initiativer påtænker ministeren at tage over for unge helt ned til 7 år på baggrund af artiklen »Ny rapport afslører: 7-årige færdes i kriminelle miljøer« på MX.dk den 19. oktober 2016?
(Spm. nr. S 113).
21) Til justitsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvad påtænker ministeren at stille op med udviklingen i antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge, som gennem de sidste 7 år er mere end fordoblet?
(Spm. nr. S 118).
22) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Finder ministeren det acceptabelt, at kun 0,9 pct. af alle anmeldte cykeltyverier ender med en sigtelse?
(Spm. nr. S 121, skr. begr.).
23) Til justitsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Er ministeren enig i, at det er den rigtige beslutning at lukke nærpolitistationerne i Skagen, Hirtshals og Støvring, fordi Nordjyllands Politi får færre ressourcer i det ny politiforlig?
(Spm. nr. S 123).
24) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvilke tiltag har regeringen taget, for at den pædofili- og terrordømte boghandler, Said Mansour, bliver udvist til sit hjemland Marokko?
(Spm. nr. S 87).
25) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvornår forventer ministeren, at tilstanden er normaliseret på Christiania, som i resten af landet, så politiet kan patruljere som normalt, og forventer ministeren, at Pusherstreet, som vi kender det, for evigt er nedlagt?
(Spm. nr. S 114).
26) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvilke overvejelser har ministeren vedrørende indførelse af en ny generation af stelnumre på danske cykler i elektronisk form eller med chip, så flere af de rekordmange stjålne danske cykler kan genfindes?
(Spm. nr. S 122, skr. begr. (omtrykt)).
27) Til justitsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvordan vil ministeren sikre borgernes tryghed i forhold til nærpolitiindsatsen, således at den bliver bevaret i havnebyer som Hirtshals og især Skagen, der kun er tilgængelig fra den ene side, nemlig fra landevejen?
(Spm. nr. S 125).
28) Til sundheds- og ældreministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at flertallet i Det Etiske Råd mener, at Sundhedsstyrelsen ligesom læger skal have et krav om at informere loyalt og retvisende om deltagelse i screeningsprogram, vaccinationsprogram el. lign?
(Spm. nr. S 78).
29) Til sundheds- og ældreministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Mener ministeren, at Sundhedsstyrelsen informerer retvisende, når de i tarmscreeningsprogrammet oplyser, at man har 25 pct. formindsket risiko, henset til at det i virkeligheden dækker over, at man nedsætter sin risiko for at dø af tarmkræft med ca. 0,1 procentpoint?
(Spm. nr. S 79).
30) Til sundheds- og ældreministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Mener ministeren, at hendes partifælle, Venstres spidskandidat i Region Nordjylland, Lone Sondrup, tager fejl, og i givet fald hvorfor, når Lone Sondrup den 30. juni i år til Nordjyske udtaler, at regionerne »fungerer rigtig godt, og jeg vil virkelig opfordre også mit eget parti til at stoppe al den snak om nedlæggelse«, og at forslaget om nedlæggelse »skaber utryghed blandt ansatte og samarbejdspartnere – og forslaget om nedlæggelse kan i hvert fald ikke bygge på et ret indgående kendskab til, hvor effektive regionerne er anno 2016 til at løse deres mange opgaver«?
(Spm. nr. S 116).
31) Til sundheds- og ældreministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Vil ministeren nedlægge Region Nordjylland, hvis vi ved udgangen af indeværende valgperiode står i en situation, hvor Region Nordjylland ligger dårligere end de andre fire regioner på de syv krav, som Venstre fremsatte under sidste valgkamp?
(Spm. nr. S 117).
32) Til skatteministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvorledes mener ministeren, at lukningen af SKATs centre i Korsør og Holbæk understøtter regeringens plan »Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder«?
(Spm. nr. S 73).
33) Til skatteministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at lukke de to stadig eksisterende skattecentre i Holbæk og Korsør, når der fremadrettet skal ansættes 1.000 nye medarbejdere i SKAT?
(Spm. nr. S 88).
34) Til miljø- og fødevareministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Deler ministeren de lokale politikeres bekymringer om salget af raffinaderiet og gasterminalen ved Fredericia Havn til det nystiftede Dansk Olieselskab som beskrevet i Lokalavisen Fredericia den 11. oktober 2016?
(Spm. nr. S 95).
35) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at blot én klage fra en husejer kan stoppe et kystsikringsprojekt, der involverer flere kommuner og et halvt tusinde husejere, med den konsekvens at den næste stormsæson kan medføre nye stormskader for de berørte husejere?
(Spm. nr. S 128).
36) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Er ministeren enig i regeringens egen kystanalyse, og hvad mener ministeren, at der bør gøres for at understøtte kommunale kystsikringsprojekter?
(Spm. nr. S 129).
37) Til beskæftigelsesministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at veteraner får afslag på arbejdsskader for ptsd, fordi veteraner ikke opfylder en såkaldt livsfareregel, og er ministeren enig i, at der ikke findes en sådan regel i definitionen af ptsd?
(Spm. nr. S 111, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0