1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017).
Ministeren for ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2017.
(Anmeldelse 28.02.2017. Redegørelse givet 28.02.2017. Meddelelse om forhandling 28.02.2017. Omtrykt).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Finder ministeren, at det er en tilfredsstillende retsstilling for borgerne, at det forekommer nærmest umuligt at bortskaffe sig et eksemplar af Koranen uden at gøre sig skyldig i blasfemi og risikere strafforfølgelse?
(Spm. nr. S 935).
2) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil regeringen tage initiativ til at skærpe straffene for uagtsomt trafikdrab?
(Spm. nr. S 958).
3) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil regeringen revidere indsamlingsloven inden for en overskuelig fremtid?
(Spm. nr. S 959).
4) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Har ministeren en holdning til de statsfinansielle konsekvenser af, at den nye aftale om Nordsøen kan medføre en betydelig skatterabat i forhold til investeringer i Svanefeltet, og har dette, indirekte eller direkte, været inddraget i forhandlingerne om den nye aftale?
(Spm. nr. S 972. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
5) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Mener ministeren, at mulighederne for at udnytte skattefradrag i felterne uden for eneretsområdet skal ændres, og har sådanne overvejelser været inde i forhandlingerne om den nye Nordsøaftale?
(Spm. nr. S 973. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Mener ministeren, at udviklingen, som beskrives i Information den 22. marts 2017, og som beretter om en »bølge af selvmordsforsøg og selvmordsadfærd blandt mindreårige børn på danske asylcentre«, bør medføre øget fokus på problemstillingen i form af konkrete initiativer eller tiltag på asylcentrene?
(Spm. nr. S 964).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvorfor har ministeren rykket jobpræmien for langtidsledige, så de langtidsledige, der kom i job i efteråret, ikke længere, som statsministeren ellers lovede dem tilbage i august, kan få en jobpræmie på op til 45.000 kr. skattefrit?
(Spm. nr. S 948).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Er ministeren enig med Venstres ordfører Hans Andersen i, at det var meget naturligt at fratage tusindvis af langtidsledige deres jobpræmie på op til 45.000 kr. skattefrit, fordi regeringen havde travlt med at sidde på Marienborg og skrive et liberalt regeringsgrundlag med højere pensionsalder og lavere topskat?
(Spm. nr. S 949).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Jan Johansen (S):
Var det hensigten, dengang regeringen lavede aftalen om 225-timersreglen, at den skulle tolkes således, at kontanthjælpsmodtagere med en arbejdsevne på 5 timer om ugen skal være omfattet af 225-timersreglen?
(Spm. nr. S 954. Medspørger: Leif Lahn Jensen (S)).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
Hvilke kommentarer har ministeren til indholdet i det svar, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet til dagbladet Arbejderen den 22. februar om modregningen af overenskomstaftalte seniordage, hvoraf det fremgår, at afholdelsen af sådanne seniorfridage vil medføre, at vedkommende lønmodtager mister efterlønspræmie, og at det kan beløbe sig til mere end 26.000 kr.?
(Spm. nr. S 971, skr. begr.).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
Henset til, at afholdelse af seniorfridage har den konsekvens, at vedkommende lønmodtager mister sin skattefri efterlønspræmie, som bekræftet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i dagbladet Arbejderen den 22. februar 2017, vil ministeren da tage initiativ til at ændre loven?
(Spm. nr. S 974).
12) Til ministeren for ligestilling af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren enig med Liberal Alliance i, at KVINFO står for »statsfeminisme« og »politisk propaganda«?
(Spm. nr. S 953).
13) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeren har i sinde at indkalde satspuljepartierne til en drøftelse om en eventuel udvidelse af målgruppen for erstatningspuljen for andenhåndseksponerede asbestofre, som ministeren den 17. januar i år lovede at gøre?
(Spm. nr. S 947 (omtrykt)).
14) Til sundhedsministeren af:
Julie Skovsby (S):
Hvad mener ministeren om, at Nordfyns kommunalbestyrelse ikke tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) ved fundet af bentazon i drikkevandet fra Veflinge Vandværk i 2016, men derimod foretog en ny prøve, som viste et indhold under grænseværdien, og er ministeren enig i ledende embedslæge Henrik L. Hansens generelle betragtning om, at en kommunalbestyrelse har pligt til at reagere?
(Spm. nr. S 963, skr. begr.).
15) Til miljø- og fødevareministeren af:
Julie Skovsby (S):
Er det ministerens vurdering, at Nordfyns Kommune har levet op til sin tilsynspligt i sagen om Veflinge Vandværk, der ikke tog kontakt til Styrelsen for Patienssikkerhed ved fundet af bentazon i drikkevandet, og hvilke fremtidige handlingsmuligheder har byrådet for at sikre en langsigtet løsning, der ikke indbefatter at blande råvand fra flere boringer, for at reducere koncentrationen af uønskede stoffer i drikkevandet?
(Spm. nr. S 966, skr. begr.).
16) Til børne- og socialministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvilke initiativer har ministeren planlagt for at nedbringe antallet af selvmordsforsøg i bl.a. Nordjylland, som på 4 år er fordoblet, jf. en ny rapport fra Center for Selvmordsforskning omtalt i Nordjyske Stiftstidende den 15. marts 2017?
(Spm. nr. S 955).
17) Til børne- og socialministeren af:
Orla Hav (S):
Ministeren har aftalt igangsættelse af et taskforceforløb med Jammerbugt Kommune for at give kommunen redskaber til god sagsbehandling og viden om lovgivningen – hvilke effekter forventer ministeren sig af dette forløb?
(Spm. nr. S 968).
18) Til børne- og socialministeren af:
Orla Hav (S):
Hvordan vil de familier, der har været igennem endog meget lange sagsbehandlingstider og ikkekorrekt håndtering af lovgivningen, opleve forandringer i forbindelse med taskforceforløbet og hvornår?
(Spm. nr. S 970).
19) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Er ministeren enig med økonomi- og indenrigsministeren i, at »ikke en sjæl« har kunnet mærke, at der er kommet 30.000 færre ansatte i kommunerne, herunder også færre lærere i folkeskolen?
(Spm. nr. S 956. Medspørger: Erik Christensen (S)).
20) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Vil ministeren sikre, at de offentlige nedskæringer, regeringen lægger op til, ikke vil betyde dårligere kvalitet i folkeskolen og færre medarbejdere?
(Spm. nr. S 957. Medspørger: Erik Christensen (S)).
21) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Hvad mener ministeren om den nye hvidbog om styrket tværfaglighed på demensområdet, som Socialpædagogerne har udarbejdet, og på hvilke områder mener ministeren at hvidbogen kan bidrage positivt til at forbedre indsatsen for mennesker med demens?
(Spm. nr. S 961, skr. begr.).
22) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Mener ministeren, at der i dag er tilstrækkeligt fokus på tværfaglighed i omsorgen for mennesker med demens?
(Spm. nr. S 962).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0