1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Mener udenrigsministeren, at East StratCom – EU's taskforce til bekæmpelse af russisk misinformation – er i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionens artikel 10, stk. 1, om ytringsfrihed, der siger, at »Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser«, når East StratCom, der er en offentlig myndighed, laver lister over indlæg i medierne, der mistænkes for at videregive en fremmed magts narrativer?
(Spm. nr. S 738 (omtrykt)).
2) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Mener udenrigsministeren, at det er nødvendigt at se på perspektiverne angående ytringsfrihed, retsbeskyttelse for deltagere i den offentlige debat samt selve kvaliteten i taskforcens arbejde, når East StratCom skal gennemgå den evaluering, sådan som udenrigsministeren har annonceret her i Folketingssalen ved et tidligere onsdagsspørgsmål?
(Spm. nr. S 740 (omtrykt)).
3) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Vil udenrigsministeren love, at regeringen forpligter sig til ikke at stemme på lande, der systematisk krænker grundlæggende menneskerettigheder, ved afstemninger om medlemskab af FN's organer med menneskerettighedsfunktioner?
(Spm. nr. S 757).
4) Til udenrigsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at den demokratisk valgte partiformand Figen Yüksekdag fra HDP får annulleret sit medlemskab af det tyrkiske parlament, og agter ministeren at rejse spørgsmålet om problematikken med HDP-medlemmernes fremtid over for sin tyrkiske kollega?
(Spm. nr. S 811).
5) Til justitsministeren af:
Marlene Harpsøe (DF):
Hvilken holdning har ministeren til, at 90 husstande i Søllerød har hyret private vagter for at sikre deres boliger mod indbrud, da de lokalt føler sig svigtet af politiet, jf. Rudersdal Avis den 21. februar 2017?
(Spm. nr. S 782).
6) Til justitsministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Mener ministeren, at det er rimeligt over for folk, der tager kørekort, at de skal vente i måneder på en køreprøve og bruge unødvendige penge på køretimer, fordi det gang på gang er umuligt for kørelærere at få booket en køreprøve til deres køreelever, som det fremgår af artiklen »Kørelærere har mellem 15 og 30 sekunder til at booke en køreprøve« i Jyllands-Posten den 21. februar 2017?
(Spm. nr. S 792).
7) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Støtter regeringen Dansk Folkeparti i, at Christiania skal have øget videoovervågning for at sikre sikkerhed og bedre efterforskningsmuligheder?
(Spm. nr. S 796).
8) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad mener regeringen om videoovervågning af det offentlige rum, og vil regeringen ligesom Dansk Folkeparti arbejde for bedre muligheder for yderligere overvågning af det offentlige rum?
(Spm. nr. S 797).
9) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil regeringen, ligesom Dansk Folkeparti, arbejde for flere ANPG-kameraer til politiet til brug henholdsvis i biler, på visse vejstrækninger og i grænseområderne?
(Spm. nr. S 798).
10) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Er det VLAK-regeringens holdning, at selskabsskatten skal sættes ned, som ministeren udtaler i artiklen »Regeringen overvejer at sænke selskabsskatten« den 21. februar 2017 i Jyllands-Posten, og i så fald med hvor meget?
(Spm. nr. S 808).
11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er det udtryk for regeringens holdning eller ministerens private holdning, at åbne samråd i Folketinget »baner vejen for diktaturet« og bør afskaffes?
(Spm. nr. S 800, skr. begr.).
12) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Anerkender ministeren, at antallet af åbne samråd har haft et ret beskedent udsving i perioden 2005 til 2016, jævnfør den opgørelse, Folketingets Administration har foretaget, og som er omtalt i artiklen »Nej, antallet af samråd i Folketinget er ikke eksploderet« i Jyllands-Posten den 15. februar 2017?
(Spm. nr. S 801).
13) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Christian Poll (ALT):
Når ministeren i forbindelse med enigheden om et nationalt 2030-reduktionsmål i december 2015 udtalte til Altinget, at »før vi kender tallene for, hvad Danmarks forpligtelse bliver, vil der ikke være noget formål med at fastsætte et nationalt mål. Men jeg deler helt Konservatives opfattelse af, at på det tidspunkt skal vi have set på målet for 2030«, og når vi nu ved, hvad det danske non-ETS-mål bliver (omkring 39 pct.), hvad har så ændret sig, siden ministeren, jf. svaret på spørgsmål nr. S 633, siger, at »regeringen vil derfor ikke fastsætte et samlet nationalt reduktionsmål for 2030«?
(Spm. nr. S 743, skr. begr. (omtrykt)).
14) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Christian Poll (ALT):
Vil regeringen forbyde salg af eller foretage andre effektfulde politiske initativer for at udfase personbiler drevet på benzin og diesel i 2050?
(Spm. nr. S 781).
15) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Hvordan skal man forstå ministerens udtalelse til DR Nyheder den 16. september 2016 om, at »Vi kan bare ikke lade de her mennesker i stikken. Der er behov for at tage yderligere initiativer. Jeg vil derfor indbyde Folketingets partier, som står bag energiaftalen, til en snak, så de også kommer til [at] tage medansvar for at få fundet en løsning, så vi ikke kommer til at opleve prisstigninger i den her størrelsesorden«, i lyset af at Folketingets partier bag energiforliget endnu ikke er blevet inviteret her mere end 5 måneder senere?
(Spm. nr. S 769, skr. begr. (omtrykt)).
16) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Hvad er ministerens kommentar til, at regeringens forslag til forsyningsstrategi risikerer at spænde ben for en række kommunale affaldshåndteringsanlæg, sådan som det eksempelvis fremstilles i artiklen »Kommunale plastanlæg har en usikker fremtid« bragt i Politiken den 22. februar 2017?
(Spm. nr. S 809).
17) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Er ministeren enig med sin forgænger, Sophie Løhde, i, at »nøglen« til at løse de problemer, vi i Danmark har med lægemangel og manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet, er at løfte det nære sundhedsvæsen »helt op i toppen af den sundhedspolitiske dagsorden«, og er ministeren i bekræftende fald tilfreds med, at rapporten fra regeringens eget lukkede embedsmandsudvalg om netop det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er blevet udskudt flere gange og nu er et halvt år forsinket?
(Spm. nr. S 805. Medspørger: Yildiz Akdogan (S)).
18) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen ikke har handlet med rettidig omhu på et så afgørende område for de danske patienter som det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, når man tilsyneladende først meget sent i processen finder ud af, at regeringens eget lukkede embedsmandsudvalg ikke har været ambitiøse nok, og hvorfor har ministeriet ikke grebet ind tidligere, så den nuværende forsinkelse på et halvt år kunne være undgået?
(Spm. nr. S 806. Medspørger: Yildiz Akdogan (S)).
19) Til ministeren for offentlig innovation af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvad kan ministeren oplyse om konkrete erhvervsrettede initiativer fra regeringen set i forhold til bl.a. Dansk Folkepartis ønske om at få stoppet omfanget af kommunalt, regionalt og statsligt opgavetyveri fra private virksomheder og iværksættere?
(Spm. nr. S 794 (omtrykt)).
20) Til skatteministeren af:
Lea Wermelin (S):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at en boligejer på Lolland vil få en besparelse på 1.600 kr. om året, mens borgere i Rudersdal vil få hele 22.000 kr. med regeringens udspil til ny boligskat, og er ministeren uenig med sin partifælle, viceborgmester Henrik Høgh, der til Information den 20. februar 2017 siger: »Bor man i et område med lave boligpriser, så har man også en lav beskatning, og bor man i områder med høje boligpriser, så har man en højere beskatning. Det synes jeg er ret naturligt«?
(Spm. nr. S 813).
21) Til skatteministeren af:
Lea Wermelin (S):
Er ministeren enig med sin regeringskollega erhvervsminister Brian Mikkelsen, som udtaler til Finans den 20. februar 2017, at »De ting, som sker i USA og i Storbritannien, lægger et pres på Danmark. Vi kan se, at også andre lande planlægger at sænke den (selskabsskatten). Derfor kan vi blive tvunget til at se på, hvordan vi får sat selskabsskatten ned de kommende år«, og er ministeren ikke bekymret for, at det kan medføre en skattekrig i Europa med ræs mod bunden?
(Spm. nr. S 814).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens holdning til beskyldningerne fra beboere i Lejerbos afdeling »Ringen« om, at organisationsbestyrelsen ser stort på beboerdemokratiet, og at beboerne som konsekvens heraf oplever, at beslutninger i højere grad bliver truffet hen over hovedet på dem?
(Spm. nr. S 788).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvilke kommentarer har ministeren til, at ingen af de otte frikommunenetværks 33 ansøgninger omhandlende flere billigere boliger er blevet helt godkendt?
(Spm. nr. S 789).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at den private udlejningssektor i henhold til § 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i forbindelse med fraflytning kan forbedre lejligheder uden rumforandring og efterfølgende hæve den månedlige grundleje til noget nær det dobbelte?
(Spm. nr. S 790).
25) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Hvorfor undlod ministeren i interviewet i DR-programmet »Adgang med Abdel« den 8. februar 2017, hvor ministeren fortalte om medicinhåndteringen på plejehjemmet Lotte, at fortælle, at embedslægen i det sidste år, hvor ministeren var chef, havde 17 kritikpunkter af medicinhåndteringen på plejehjemmet Lotte?
(Spm. nr. S 807. Medspørger: Erik Christensen (S)).
26) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Synes ministeren virkelig, at en plejehjemsleder kan være fagligt stolt af medicinhåndteringen på et plejehjem, når embedslægen udtrykker kritik på 17 punkter med hensyn til medicinhåndteringen, herunder f.eks. manglende anførelse af cpr-numre og navne på beboernes medicin, jf. at ældreministeren i interview i DR-programmet »Adgang med Abdel« den 8. februar 2017 siger, at hun selv er fagligt stolt af medicinhåndteringen på plejehjemmet Lotte?
(Spm. nr. S 810. Medspørger: Erik Christensen (S)).
27) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Er ministeren bekendt med, at der kom en række skærpede uanmeldte tilsyn på plejehjemmet Lotte for forhold vedrørende medicinhåndteringen, der var opstået og ikke reageret på, mens ministeren var chef på plejehjemmet Lotte, og hvorfor undlod ministeren at nævne dette i interviewet om medicinhåndtering i DR-programmet »Adgang med Abdel« den 8. februar 2017, hvor ministeren udtaler: »Altså der er mange, der har fået en anmærkning, og det er ikke noget. Hvis det var skærpede tilsyn, så kan du sige, et eller andet«?
(Spm. nr. S 812. Medspørger: Astrid Krag (S)).
28) Til ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
I forlængelse af ministerens forklaringer den 22. februar 2017 i Folketingssalen om sine erfaringer som chef på plejehjemmet Lotte med hensyn til medicinhåndtering vil ministeren så oplyse, hvorfor ministeren ikke rettede op på de 17 kritikpunkter fra embedslægen vedrørende medicinhåndtering?
(Spm. nr. S 815. Medspørger: Astrid Krag (S)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0