1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 25.01.2017).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Mener udenrigsministeren, at Danmark fortsat bør bakke op om EU’s taskforce East Stratcom for at bekæmpe russisk misinformation?
(Spm. nr. S 516 (omtrykt)).
2) Til udenrigsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Mener udenrigsministeren, at der er former for misinformation fra andre lande end Rusland, der bør bekæmpes, og hvordan vil ministeren i så fald imødegå en sådan misinformation?
(Spm. nr. S 517 (omtrykt)).
3) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Vil udenrigsministeren forklare, om det fortsat er hans opfattelse, jf. ministerens forelæggelse på Europaudvalgets møde den 13. januar, at Israel har evnen, men ikke viljen, og at det palæstinensiske selvstyre har viljen, men ikke evnen til at indgå i forhandlinger om en fredsaftale for området?
(Spm. nr. S 630).
4) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Vil udenrigsministeren forklare, hvordan det palæstinensiske selvstyres vilje til at indgå i en fredsaftale med Israel konkret materialiserer sig, og mener ministeren, at det er klogt, at Danmark så ensidigt tager parti for det palæstinensiske selvstyre i konflikten mellem Israel og selvstyret, som en udtalelse om, at Israel ikke har vilje til at indgå fred, mens det palæstinensiske selvstyre har en sådan vilje, er udtryk for?
(Spm. nr. S 631).
5) Til udenrigsministeren af:
Kirsten Brosbøl (S):
Hvilke overvejelser gør ministeren sig om prioriteringen af FN's resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, og hvilke konkrete tiltag er der taget siden folketingsvalget i 2015 for at sikre gennemførelsen af den danske handlingsplan for resolution 1325, som løber i årene 2014-2019?
(Spm. nr. S 642).
6) Til udenrigsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan forholder udenrigsministeren sig til den seneste udvikling i Tyrkiet, hvor mange kritiske journalister risikerer høje fængselsstraffe eller at miste deres job, og vil udenrigsministeren tage initiativer, eventuelt i samarbejde med kollegaer fra EU-lande, der kan forbedre pressens rolle i Tyrkiet?
(Spm. nr. S 653).
7) Til justitsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvordan vil ministeren garantere, at Danmark fremadrettet fuldt ud lever op til OSCE's retningslinjer om forsamlingsfrihed, herunder at beskytte fredelige, lovligt anmeldte demonstrationer mod forstyrrende, truende og/eller voldelig opførsel fra andre?
(Spm. nr. S 600).
8) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at bremse udbredelsen af børnesexdukker, og agter ministeren at forbyde disse dukker og lade dem omfatte af straffelovens § 235 om børnepornografisk materiale?
(Spm. nr. S 646).
9) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at styrke det lokale, nære politi?
(Spm. nr. S 648).
10) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig med økonomiprofessor Nina Smith og professor emeritus Peder Pedersen, der i artiklen »Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye instrumenter?« i Samfundsøkonomen den 4. december 2016 konkluderer, at vi ikke kan øge arbejdsudbuddet uden at reducere vores velfærdsordninger, for »der er ikke det store vækstpotentiale tilbage i arbejdsudbuddet, medmindre der er politisk vilje til at foretage nogle klare politiske valg, der markant reducerer velfærdsordninger, som primært tilfalder den potentielle arbejdsstyrkes kernetropper, såsom barselsorlov, efterløns- og pensionsalder, SU eller reducere dagpengereglerne for syge og ledige yderligere i form af lavere kompensationsgrader eller kortere periode, hvor man er berettiget til dagpenge«?
(Spm. nr. S 659).
11) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil de arbejdsudbudsreformer, som regeringen har foreslået, have effekt på den potentielle overophedning af økonomien i slutningen af 2017, som ministeren i en artikel i BT den 26. januar antyder, når han om temperaturen på dansk økonomi udtaler følgende: »Den bobler omkring 80 grader nu, og ifølge vores prognoser vil den komme op på 90 grader omkring nytår. Det vil være meget usundt.«?
(Spm. nr. S 662).
12) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Mener ministeren stadig »at man ikke skal bruge ganske almindelige menneskers skattekroner på hverken at stille lokaler til rådighed eller give støtte til folk, der arbejder på at omstyrte vores samfund«, samt »at man skal passe på med, at vi ikke bliver alt for tolerante over for de intolerante. Ellers ender det med, at de løber os over ende«, som ministeren tidligere har udtalt om Hizb ut-Tahrir?
(Spm. nr. S 667, skr. begr.).
13) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Hvordan forholder ministeren sig til den ulovlige statsstøtte, som Ringkøbing-Skjern Kommune har ydet i forbindelse med sit bredbåndsudbud, og hvad vil ministeren gøre, for at der ikke opstår lignende sager i fremtiden?
(Spm. nr. S 661).
14) Til sundhedsministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Hvordan forholder ministeren sig til, at der på danske sygehuse er så massiv overbelægning, at det er til fare for patienter og ansattes sikkerhed, som i sagen fra Holbæk Sygehus?
(Spm. nr. S 618).
15) Til sundhedsministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Hvilke tiltag har ministeren i støbeskeen på allergiområdet?
(Spm. nr. S 639).
16) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Er ministeren enig med sin forgænger som sundhedsminister og tidligere sundhedsordfører for Venstre, Sophie Løhde, der i 2015 udtalte om Socialdemokratiets forslag om differentieret honorering af de praktiserende læger, at det ville være at »straffe lægerne til at sikre lægedækning i hele landet«?
(Spm. nr. S 647).
17) Til sundhedsministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Har ministeren tænkt sig at gøre mere for at kortlægge omfanget af såkaldte solkure blandt danske unge, herunder arbejde for, at omfanget bliver mindsket?
(Spm. nr. S 649).
18) Til ministeren for offentlig innovation af:
Karin Gaardsted (S):
Hvad er ministerens holdning til, at KMD tjener penge på nu igen at have udsat leveringen af det nye store it-system til kommunerne, med store kommunale ekstraudgifter til følge?
(Spm. nr. S 664).
19) Til skatteministeren af:
Mikkel Dencker (DF):
Hvad er ministerens holdning til at indføre mulighed for, at danskerne kan vælge nummerplader med Dannebrog, således at man fremover vil kunne vælge mellem en nummerplade med enten Dannebrog eller EU-flaget?
(Spm. nr. S 637).
20) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Vil regeringen genoverveje, trods tidligere afvisninger af Socialdemokratiets ønske herom, at tilføre flere midler til indsatserne mod skattesvig via skattely, som den tidligere socialdemokratisk ledede regering iværksatte, men hvor projekterne nu står til at løbe ud?
(Spm. nr. S 645).
21) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Mener ministeren, at det er vigtigt, at staten tager et større økonomisk ansvar over for de hårdest ramte kommuner og deres lodsejere for at sikre, at kysterne ikke eroderer og værdier går tabt, samt at alle lodsejere bliver stillet forsikringsmæssigt ens i forhold til stormflod?
(Spm. nr. S 640).
22) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvilke former for kystsikring mener ministeren der skal tages i brug for at sikre en ordentlig kystsikring, og vil ministeren være initiativtager eller bare se til med længere sagsbehandlingstider?
(Spm. nr. S 641).
23) Til miljø- og fødevareministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvor alvorlig mener ministeren situationen omkring kystsikring er på Anholt, og hvilken betydning mener ministeren at det vil få for øen fremover, hvis dette problem ikke bliver løst?
(Spm. nr. S 643).
24) Til miljø- og fødevareministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvem har ifølge ministeren ansvaret for at sikre kystsikringen på Anholt, og har ministeren tænkt sig at sikre bedre forhold på Anholt?
(Spm. nr. S 644).
25) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Hvordan mener ministeren at forældre ude i kommunerne skal få en bedre folkeskole, når de, som ministeren foreslår, skal kunne følge økonomien helt ude i klasserne, og de fremover vil kunne konstatere, at der kommer færre midler som konsekvens af regeringens økonomiske politik med en lav offentlig vækst?
(Spm. nr. S 665).
26) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsespolitikken skal det føre til, når der ifølge ministeren skal være mindre fokus på målsætningerne om, at flere unge får en uddannelse og kommer ind på en erhvervsuddannelse?
(Spm. nr. S 666).
27) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Mener ministeren, at det er muligt for landets fem symfoniorkestre at leve op til det sparekrav, som ministeren har pålagt orkestrene på 2 pct. pr. år frem til 2020, uden at orkestrene går på kompromis med det kunstneriske og kulturelle virke, og er det ministerens holdning, at den af den tidligere kulturminister nedsatte orkestertaskforce skal fortsætte sit arbejde?
(Spm. nr. S 660).
28) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at der på lastbiler på danske veje ikke snydes med NOx-filtrering, således som det angiveligt foregår andre steder i Europa, jf. artikel publiceret på www.ing.dk den 5. april 2016 med rubrikken: »Østeuropæiske lastbiler slår NOx-filtrering fra for at spare penge«?
(Spm. nr. S 601, skr. begr.).
29) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at der reklameres for Uber i danske applikationer og i danske biografer, når domstolene har dømt, at Uberkørsel er ulovlig taxikørsel?
(Spm. nr. S 634).
30) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er en ønskværdig udvikling, at SAS overvejer at etablere baser i f.eks. Irland for at mindske deres omkostninger, jf. Berlingskes artikel »SAS lægger an til historisk brud med Skandinavien: »rigtigt ærgerligt og trist«« fra den 16. januar 2017?
(Spm. nr. S 636).
31) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Merete Dea Larsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at en flygtning tilbydes en ældrebolig før en dansk statsborger, der har stået på venteliste?
(Spm. nr. S 638 (omtrykt)).
32) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at Københavns og Glostrup Kommuner har mulighed for at anvise en billig bolig til deres borgere, som rammes af kontanthjælpsloftet, hvilket ministeren gav udtryk for i Folketingssalen i sidste uge?
(Spm. nr. S 654).
33) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, det er tilfredsstillende, at de seneste års fald i antallet af udsatte boligområder er stoppet med den seneste opgørelse?
(Spm. nr. S 656).
34) Til ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad mener ministeren om brugen af låsesystemer på plejecentre, som forhindrer demente i at færdes frit?
(Spm. nr. S 603).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0