Forespørgsel til statsministeren om en eventuel grønlandsk selvstændighed.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 02.12.2016. Betænkning 14.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Formandskabets vurdering af produktivitetsudviklingen, sammensætningen af rådene og lovfæstelse af følg eller forklar-princippet m.v.).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 14.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Oprettelse af nyt selskab til varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur, vilkår for A/S Femern Landanlæg, adgang til anvendelse af finansielle transaktioner m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Tillægsbetænkning 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (Midlertidige lempelser af visse krav).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Begrænsning af dobbeltuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 14.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af udvisningsreglerne m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven. (Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source i Sverige, europæiske forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 14.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 14.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Tillægsbetænkning 16.12.2016).
Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 16.12.2016 til 3. behandling af undervisningsministeren (Merete Riisager)).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 17.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. (FVU-tilbud for tosprogede m.m.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.).
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 11.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 09.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om jobordning for veteraner.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 11.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 16.11.2016. 1. behandling 23.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 16.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET). (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 15.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 15.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den i Bruxelles den 19. maj 2016 undertegnede protokol om Montenegros tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat.
Af udenrigsministeren.
(Fremsættelse 11.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 09.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat modtagelse af kvoteflygtninge.
Af Johanne Schmidt-Nielsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.10.2016. 1. behandling 06.12.2016. Betænkning 15.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 25.10.2016. 1. behandling 06.12.2016. Betænkning 15.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om den europæiske menneskerettighedskonvention.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 25.10.2016. 1. behandling 06.12.2016. Betænkning 15.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2015.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 01.12.2016. Anmeldelse (i salen) 05.12.2016. 1. behandling 16.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 22.11.2016. 1. behandling 09.12.2016. Betænkning 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiften).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 22.11.2016. 1. behandling 09.12.2016. Betænkning 15.12.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0