Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til sundhedsministeren om tilstanden i sygehusvæsenet.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 13.12.2016).
Forespørgsel til sundhedsministeren om indlæggelse af psykisk syge.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 13.12.2016).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om sociale konsekvenser for børn og udsatte grupper.
Af Ane Halsboe-Jørgensen (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S).
(Anmeldelse 13.12.2016).
4) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Søren Pape Poulsen (KF), medlem af Folketinget Brian Mikkelsen (KF), medlem af Folketinget Mai Mercado (KF) og medlem af Folketinget Eva Flyvholm (EL).
5) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget.
Forslag til finanslov for finansåret 2017.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 06.10.2016. Betænkning 10.11.2016. 2. behandling 17.11.2016. Tillægsbetænkning 08.12.2016. 1. del af 3. behandling 14.12.2016. Tilføjelse til tillægsbetænkning 14.12.2016).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 10.11.2016. 2. behandling 17.11.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 12.12.2016 til 3. behandling af finansministeren (Kristian Jensen)).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019. (Konsekvenser af regeringens 2025-plan).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 10.11.2016. 2. behandling 17.11.2016. Ændringsforslag nr. 1-4 af 12.12.2016 til 3. behandling af finansministeren (Kristian Jensen)).
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 14.12.2016 til 3. behandling af børne- og socialministeren (Mai Mercado)).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Dekorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre).
Af kirkeministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 07.12.2016. Omtrykt. 2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 07.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af, hvilke virksomheder der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport samt regler om adgang til skibe).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It-beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om Planklagenævnet.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 13.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 08.12.2016. 2. behandling 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2016. 1. behandling 24.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af udvisningsreglerne m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven. (Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source i Sverige, europæiske forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 17.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 13.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 11.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 09.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET). (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg med henblik på forbedring af de økonomiske modeller.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 14.10.2016).
PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0