1) Redegørelse af statsministeren i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 2.
Forespørgsel til justitsministeren om rocker- og bandekriminalitet. (Hasteforespørgsel).
Af Peter Kofod Poulsen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 25.11.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 30.11.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Peter Kofod Poulsen (DF), Trine Bramsen (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Christina Egelund (LA), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Mette Abildgaard (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Rune Lund (EL)).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 29.11.2016).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 29.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 29.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 10.11.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 29.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hjemmeværnet. (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 08.11.2016. 2. behandling 29.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 17.11.2016. 2. behandling 29.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 24.11.2016. 2. behandling 29.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger. (Effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregnskaber m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 12.10.2016. Betænkning 22.11.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 15.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 12.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 23.11.2016).
Forespørgsel til justitsministeren om konsekvenser af Danmarks udtrædelse af Europol.
Af Zenia Stampe (RV) m.fl.
(Anmeldelse 13.10.2016. Fremme 25.10.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 6. december 2016.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minoritetssærhensyn i offentlige institutioner.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.m.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. (FVU-tilbud for tosprogede m.m.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 18.11.2016).
FORHANDLINGEN AF B 13 STARTER TIDLIGST KL. 13.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0