Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 16.11.2016. 2. behandling 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af postloven. (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016. 2. behandling 24.11.2016).
Forslag til lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 17.11.2016. 2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 17.11.2016. 2. behandling 24.11.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hjemmeværnet. (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 08.11.2016).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.10.2016. 1. behandling 25.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 10.11.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 22.11.2016).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 22.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 17.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 24.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til adresseloven.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 18.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsforvaltningens udvælgelse af tilsynssager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016).
PUNKT 18 OG 19 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0