1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om jobordning for veteraner.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 11.11.2016).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 16.11.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 09.11.2016).
SPØRGSMÅL:
1) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Mener ministeren, at det er muligt for landets fem symfoniorkestre at leve op til det sparekrav, ministeren har pålagt orkestrene, på 2 pct. pr. år frem til 2020, uden at orkestrene går på kompromis med det kunstneriske og kulturelle virke?
(Spm. nr. S 225).
2) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Mener ministeren, at regeringens omprioriteringsbidrag understøtter de decentrale bestræbelser landet over for at skabe et alsidigt kulturudbud som grundlag for udvikling af nye job og produktioner?
(Spm. nr. S 226).
3) Til kirkeministeren af:
Christian Langballe (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at regionerne i stigende grad opretter religionsneutrale bederum på hospitalerne?
(Spm. nr. S 242).
4) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jacob Mark (SF):
Hvorfor mener ministeren at det er en god ide at spare på rådgivningsfunktioner i Studenterrådgivningen, når der samtidig planlægges med øgede udgifter til informations- og samarbejdsfunktioner?
(Spm. nr. S 216).
5) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvordan mener ministeren at professionshøjskolerne konkret kan finde 1,2 mia. kr. frem til 2020 gennem »betydelige gevinster på administration og bygninger«, som ministeren har nævnt, uden det går ud over kvaliteten og helt nødvendige jobrettede uddannelser i hele Danmark?
(Spm. nr. S 227. Medspørger: Mette Reissmann (S)).
6) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvorfor skærer regeringen ned på energi- og miljøteknologisk forskning, når det dokumenteret skaber vækst i Danmark og konsekvensen er, at Danmark rasler ned på listen over landenes klimaindsats?
(Spm. nr. S 228. Medspørger: Jens Joel (S)).
7) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Vil ministeren medvirke til at afhjælpe manglen på bl.a. praktiserende læger i yderområderne ved f.eks. at øge optaget af medicinstuderende på Aalborg Universitet?
(Spm. nr. S 241).
8) Til transport- og bygningsministeren af:
Malte Larsen (S):
Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag der skal gennemføres, for at en østforbindelse, der forbinder rute 16 med rute 507, over Randers Fjord kan vedtages?
(Spm. nr. S 214, skr. begr.).
9) Til transport- og bygningsministeren af:
Malte Larsen (S):
Hvad påtænker ministeren at gøre, for at vintervedligeholdelsen af statsvejene bliver forbedret, således at fremkommeligheden er tilfredsstillende for trafikanterne?
(Spm. nr. S 215, skr. begr.).
10) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens kommentar til, at en opgørelse fra juni, juli, august og september måned 2016 viser, at DSB på 13 ud af 19 strækninger er skyld i, at pendlere kommer mere end 3 minutter for sent?
(Spm. nr. S 240).
11) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Merete Dea Larsen (DF):
Vil ministeren oplyse status for regeringens arbejde med sagen om flytbare studieboliger, og hvor langt er ministeren kommet i forhold til at imødekomme et bredt politisk ønske om samt en række private aktørers ønske om at forlænge begrebet midlertidighed i forhold til studieboliger fra 3 til 10 år?
(Spm. nr. S 213 (omtrykt)).
12) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marlene Harpsøe (DF):
Finder ministeren det betænkeligt i forhold til de ansattes forhold på Center Sandholms afdeling for unge, som huser op til 30 drenge, der angiveligt skulle være under 18 år, når Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, vil fraråde sine medlemmer at søge ansættelse på den nævnte afdeling, der med hans erfaring er at sammenligne med en bandeafdeling i et fængsel, og det på trods af at hans medlemmer er uddannet til at arbejde med meget konfliktsøgende indsatte samt har rammerne hertil?
(Spm. nr. S 212, skr. begr.).
13) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Er det regeringens politik, at Danmark fremadrettet har brug for øget arbejdskraftsindvandring fra Afrika, sådan som udenrigsministeren for nylig har givet udtryk for i Kristeligt Dagblad, og mener ministeren, at eventuelt øget indvandring fra Afrika vil gøre Danmark rigere?
(Spm. nr. S 221 (omtrykt). Medspørger: Christian Langballe (DF)).
14) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at de seneste årtiers indvandring fra Afrika generelt har bidraget positivt til den økonomiske vækst i Danmark?
(Spm. nr. S 222 (omtrykt). Medspørger: Christian Langballe (DF)).
15) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Finder ministeren det underligt, når forholdene er, som de er, på forskellige asylcentre, at medarbejderne har lyst til at gøre opmærksom på problemerne, men at de mere eller mindre får mundkurv på af ledelsen?
(Spm. nr. S 238).
16) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Påtænker ministeren, at borgere, der kommer til Danmark som nomader – det kunne f.eks. være fra lande som Kuwait – bliver strakshjemsendt, eller mener ministeren, at disse sager skal igennem en langvarig asylbehandling?
(Spm. nr. S 239).
17) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Mener ministeren, at regeringens EUDP-bevilling for 2017 lever op til ministerens tidligere udtalelser om, at EUDP-midlerne over de kommende år skal øges i et »fornuftigt tempo, så vi når målet i 2020«?
(Spm. nr. S 235, skr. begr.).
18) Til sundheds- og ældreministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Vil ministeren tage ansvaret for, at man på Aarhus Universitetshospital kan opretholde det nødvendige faglige niveau i sager om eksempelvis vold mod børn efter nedlæggelsen af Center for Børn udsat for Overgreb (CBO)?
(Spm. nr. S 230).
19) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Mener ministeren, at udflytningen af statslige arbejdspladser kompenserer for den geografiske skævvridning, som regeringens topskattelettelser og for den sags skyld også den forhøjede pensionsalder, nedskæringen i børnechecken og indførelsen af kontanthjælpsloftet er med til at forstærke?
(Spm. nr. S 229).
20) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lea Wermelin (S):
Mener ministeren, at det er fornuftigt at fjerne Tænk Kemis bevilling, i lyset af at Nordisk Råd har nomineret Tænk Kemis »Kemiluppen« til Nordisk Råds miljøpris, og i lyset af at et flertal i Folketinget bestående af Alternativet, Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, DF og Konservative alle har udtalt sig positivt om en videreførsel af Tænk Kemis indsats, herunder »Kemiluppen«?
(Spm. nr. S 232).
21) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lea Wermelin (S):
Hvordan mener ministeren at det hænger sammen, at ministeren på samrådet om Forbrugerrådet Tænk Kemi udtalte, at »der er heller ikke tale om, at der sker en nedprioritering af kemiområdet. På ingen måde«, når nu det fremgår af et svar til Folketinget, at bevillingerne til kemiindsatsen falder i perioden fra 2015 til 2017, også når man indregner regeringens kemipakke?
(Spm. nr. S 233).
22) Til miljø- og fødevareministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Mener ministeren, at det er meningsfuldt, at man i dag ødelægger det organiske biprodukt mask fra ølbrygning, så det ikke længere kan anvendes som dyrefoder, fordi opbevaringsbeholdere til mask skal slutte tæt på en måde, så afføring fra fugle ikke kan ramme produktet på grund af fare for spredning af fugleinfluenza ved risikoen for fugleafføring i masken, til trods for at selv samme fugleklatter kan ramme samme marker, som mange køer, der også kan blive fodret med produktet, græsser på?
(Spm. nr. S 234).
23) Til beskæftigelsesministeren af:
Lennart Damsbo-Andersen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at vi i dag har en strafferamme vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der siger, at dødsulykker på arbejdet kan straffes med fængsel indtil 2 år, men at der aldrig er idømt fængselsstraf i en sådan sag?
(Spm. nr. S 223).
24) Til beskæftigelsesministeren af:
Lennart Damsbo-Andersen (S):
Mener ministeren, at der er behov for justeringer af strafferammen, herunder bødestørrelsen ved grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen?
(Spm. nr. S 224).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0