Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 11.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 20.04.2017. 1. behandling 05.05.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 31.05.2017 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 21.02.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven. (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget brug af biometri m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.04.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 05.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 31.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 30.05.2017 til 3. behandling af børne- og socialministeren (Mai Mercado)).
Forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 30.05.2017. 2. behandling 01.06.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om betalinger.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 28.03.2017. Betænkning 30.05.2017. 2. behandling 01.06.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 21.02.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 29.05.2017 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 18.05.2017. 2. behandling 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til ejendomsvurderingsloven.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 24.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 26.04.2017. Betænkning 30.05.2017. 2. behandling 01.06.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis.
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 30.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Af Bruno Jerup (EL) m.fl.
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 25.04.2017. Betænkning 30.05.2017. 2. behandling 01.06.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 23.05.2017. 2. behandling 29.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 29.05.2017 til 3. behandling af undervisningsministeren (Merete Riisager)).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en karakterkommission, der skal undersøge 7-trinsskalaen i det danske uddannelsessystem med henblik på en modernisering.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 29.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om, at efterskoler kan modtage tillægstakst til danskundervisning for flygtningebørn uden permanent opholdstilladelse.
Af Jacob Mark (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 18.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2017. 1. behandling 05.05.2017. Betænkning 16.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 29.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af bestemmelserne om dobbelt statsborgerskab.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 29.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af produktivitetskravet for sygehusene.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017. 1. behandling 17.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af rådgivningsteam og understøttelse af komplementære behandlings- og sundhedshuse.
Af Pernille Schnoor (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 29.05.2017. Betænkning 30.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om Amager Fælled.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) og Uffe Elbæk (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2016. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den midlertidige fritagelse fra Digital Post.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017. 1. behandling 11.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om styrket kommunal sagsbehandling på handicapområdet.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 07.04.2017. 1. behandling 30.05.2017. Betænkning 31.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ansættelse af 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i SKAT.
Af Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 23.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om flere ressourcer og flere årsværk til SKATs indsatsområder.
Af Jesper Petersen (S) og Dennis Flydtkjær (DF).
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.
Af Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 19.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 18.05.2017. Betænkning 19.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at opretholde bevilling til Center for Landdistriktsforskning.
Af Troels Ravn (S) m.fl.
(Fremsættelse 29.05.2017. Betænkning 31.05.2017).
48) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0