L 82 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.
(Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source i Sverige, europæiske forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-11-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 22-11-2016
Betænkning afgivet 13-12-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-12-2016
3. behandlet, vedtaget 19-12-2016
Ministerområde:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Resumé:
Det foreslås, at udlændinge, der deltager i en ph.d.-uddannelse eller har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på forskningscenteret ESS i Sverige, får mulighed for at opnå opholdstilladelse i Danmark, hvis deltagelsen i ph.d.-uddannelsen eller ansættelsen ved ESS er knyttet til ESS’ forskningsmæssige virksomhed. Det er en betingelse for opholdstilladelse, at en tilsvarende deltagelse eller ansættelse i Danmark ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse, såfremt ESS lå her i landet.

Ud over ændringerne i udlændingeloven foreslås det, at kildeskatteloven ændres således, at ansatte ved et europæisk infrastrukturkonsortium skal kunne anvende skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, også selv om en del af arbejdet udføres i forskningsinfrastrukturkonsortiet i udlandet.

Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om forbedrede vilkår for rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft til European Spallation Source, som kræver ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven. Aftalen blev indgået den 24. august 2016 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.