Dokumenter Samling 2016-17 lovforslag L 34 Forhandling (2. behandling)
L 34 Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love.
(Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).
Af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

2. behandling

Fra referatet af Folketingets forhandlinger 15-12-2016
2. behandling
Referatstatus: Frigivet (1. version)

Det næste punkt på dagsordenen er:

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 07.12.2016).


11:32
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Fru Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten, vil gerne udtale sig. Værsgo.

11:32
Ordfører
Maria Reumert Gjerding (EL)

L 34 er jo en del af blå bloks landbrugspakke. Det handler om, at regeringen ønsker, at en række af Danmarks vandløb skal tages ud af vandplanerne, så de ikke længere er underlagt naturbeskyttelse. Når vandløbene tages ud af vandplanerne og ikke længere er beskyttet, bliver der mulighed for at grave dem dybere, fjerne vandplaner, tømme vandløbene for liv og i stedet omdanne dem til afvandingskanaler for markerne og landbrugets forurening.

Vi risikerer med det her lovforslag, at tusindvis af små vandløb med høj naturværdi bliver ødelagt. Så vi står med et lovforslag, der risikerer at betyde en alvorlig forringelse for vores natur og for den biodiversitet, altså det dyre- og planteliv, der knytter sig til vandløbene.

Til det her lovforslag knytter der sig en række kriterier. De kriterier er helt afgørende for, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne, for med de kriterier i hånden skal kommunerne og de lokale vandråd vurdere, hvilke vandløb der skal kasseres, altså, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne og ikke længere være naturbeskyttede. Det er altså de her kriterier, der er fuldstændig afgørende for, hvilke konsekvenser den her lov vil få ude i vores natur, ude i den virkelige verden. Og det er derfor, at Miljø- og Fødevareudvalget har bedt om at få disse kriterier at se og få en gennemgang ved ministeren af det grundlag, der skal danne baggrund for den fremtidige beskyttelse af vores vandløb, før vi tager stilling til den her lov – det vil sige i god tid inden tredjebehandlingen.

Gennemgangen af kriterierne er blevet udskudt, fordi ministeren har skullet bruge tid, mere end en uge, til at sætte sig ind i og måske redigere i de formentlig dybt komplicerede oplæg til kriterier, der er kommet fra universiteterne. Men konsekvensen er, at tredjebehandlingen af loven er nu på mandag, og udvalget er indkaldt kl. 7.00 mandag morgen til en præsentation af hele grundlaget for, hvad den her lov kan få af konsekvenser. Det er ikke rimelige arbejdsbetingelser for Folketinget, når tingene skal hastes igennem på den her måde. Det er ikke realistisk, at Folketinget på 1 time skal kunne nå at sætte sig ind i det omfattende grundlag, der skal danne baggrunden for den fremtidige beskyttelse af noget så vigtigt for naturen som vores vandløb.

Derfor bliver vi nødt til at bede om, at det her lovforslag kommer tilbage i udvalget til fornyet udvalgsbehandling, så vi har mulighed for et ordentligt og grundigt udvalgsarbejde med et lovforslag som det her, der kan få så store konsekvenser for naturen. Tak for ordet.

11:35
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak. Så er det hr. Christian Poll, Alternativet. Værsgo.

11:35
Ordfører
Christian Poll (ALT)

Tak for det. Jeg vil sådan set bare støtte det foregående indlæg af Enhedslistens ordfører. Den her sag kommer til at få rigtig stor betydning for især naturen i det åbne land. Der er flere høringsparter, der har pointeret, at der sådan set allerede i en vejledning fra EU om direktivet ligger kriterier for vandløb. Derfor er det jo helt centralt for os at forstå, hvad det er for nogle anderledes kriterier, man vil lægge til grund for vurderingen af vandløb i det her lovforslag. Det, at vi så ikke engang fik gennemgangen i går, hvilket jeg endda synes var med kort varsel, men nu skal have den mandag morgen – 1 time før vi skal stemme om det – er udemokratisk. Det er simpelt hen ikke til at håndtere. Så vi støtter forslaget om at sende forslaget til fornyet udvalgsbehandling. Tak.

11:36
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Hr. Erling Bonnesen, værsgo.

11:36
Ordfører
Erling Bonnesen (V)

Tak for det. At vandløbene skal have det godt, tror jeg ikke at der er nogen der kan være uenig i. Det er præcis også det, vi håndterer i landbrugs- og fødevarepakken. Og det lovforslag, vi behandler her, L 34, er jo en del af udmøntningen af den pakke. Et af kernepunkterne i det er jo bl.a. at få sikret, at vi får udpeget lokale vandråd, så vi netop kan få de, om jeg så må sige, lokale eksperter med ind for at træffe de rigtige afgørelser, nemlig: Hvad er det for nogle vandløb, som vi skal gøre en ekstra miljøindsats for netop for at sikre et godt miljø og sikre lystfiskernes interesser osv.? Samtidig skal vi på den anden side sikre afvandingen til vandløbene. Det er klart, at her er der selvfølgelig mange forskellige synspunkter. Det har også været undergivet en grundig behandling. Kernen i det her lovforslag er som sagt udpegning af vandrådene.

Men når man beder om, at man gerne vil have sagen tilbage til udvalget, er vi normalt altid imødekommende. Så vil jeg bare anmode om, at der hurtigt bliver indkaldt til et udvalgsmøde om det, så vi kan komme videre, for jeg tror ikke, at der er nogen, der kan være interesserede i at forsinke, at vi får kørt de her ting igennem, tværtimod er der brug for fremdrift i sagen, så vi kan forfølge formålet med det. Så vi anmoder om en hurtig indkaldelse, hvis det ellers bliver vedtaget at sende det tilbage.

11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Der er lige et par korte bemærkninger til hr. Erling Bonnesen. Hr. Simon Kollerup, Socialdemokratiet. Værsgo.

11:38
Simon Kollerup (S)

Tak for det. Jeg står her med bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf det fremgår, at lige præcis vandrådene og kommunerne via vandrådene skal bruge de her kriterier til at vurdere, hvilke og hvor mange vandløb der skal ud af vandområdeplanerne. Er ordføreren for Venstre enig i, at hverken Folketinget eller kommunerne på nuværende tidspunkt kender de kriterier, der skal ligge til grund for den udpegning?

11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:38
Erling Bonnesen (V)

Jamen som jeg allerede markerede i min korte ordførertale før, handler det her netop om at få nedsat vandrådene. Så er det fuldstændig rigtigt, at der, som spørgeren henviser til, er de her kriterier – det er dog ikke en del af det her lovforslag. Men der er da også vist imødekommenhed, i forhold til at man netop får gennemgået de kriterier inden tredjebehandlingen. Det er det, der har været drøftelsen i udvalget, og det forventer jeg selvfølgelig bliver gennemført og overholdt – det er jeg helt overbevist om.

11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Simon Kollerup.

11:39
Simon Kollerup (S)

Jo, men det er jo ikke helt rigtigt, at kriterierne ikke er en del af lovforslaget her. Det fremgår meget tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget, at lige præcis vandrådene skal arbejde med de kriterier, som der ikke er nogen der har fået lov at se endnu. Derfor synes jeg, det havde været ordentligt parlamentarisk arbejde af regeringen at lægge kriterierne frem for Folketinget i god tid, så man havde mulighed for at gøre sin stilling op på baggrund af de her kriterier.

Så jeg skal bare spørge: Hvad er det, der forhindrer regeringen i at udsætte tredjebehandlingen, sådan at man kan nå at sætte sig grundigt ind i de kriterier, der skal ligge til grund for udpegningen her?

11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Erling Bonnesen, værsgo.

11:39
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg er fuldstændig enig i, at når først vandrådene, de lokale eksperter kommer ud til det enkelte vandløb, skal man selvfølgelig have alle sine arbejdsredskaber på plads. Punkt 1, og det er det, der omhandles i lovforslaget her, er at få nedsat vandrådene. Det er vores ansvar i Folketinget. Så er der punkt 2, og det er, at de skal have nogle arbejdsredskaber, og det er der også rullet en proces ud for, sådan at vi imødekommer de spørgsmål og indvendinger, der har været fra oppositionens side, og anmodningerne om at få gennemgået de kriterier. Og mig bekendt – det er jeg helt sikker på – er der også allerede fastsat et møde om det. Så jeg er sikker på, at vi kan få enderne til at mødes. Men som sagt imødekommer vi gerne lige at få det en tur tilbage til udvalget, og vi anmoder bare om en hurtig indkaldelse.

11:40
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Så er det fru Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten. Værsgo.

11:40
Maria Reumert Gjerding (EL)

Jeg vil egentlig gerne bede ordføreren om at uddybe det, som ordføreren sagde i sin tale, om, at det her handler om at finde ud af, på hvilke vandløb der skal gøres en ekstra indsats. Det er totalt det modsatte, det her lovforslag handler om. Det handler om at finde ud af, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne, så der ikke længere skal gøres en indsats for dem, og så de ikke længere er omfattet af naturbeskyttelse. Det er det, lovforslaget handler om.

Hvis der også var den mulighed, som det ændringsforslag, som bl.a. Enhedslisten har stillet, handler om, nemlig at finde ud af, hvilke vandløb der har så høj en naturværdi, at de skal ind i vandplanerne, så ville ordføreren have ret. Skal jeg forstå det sådan, at Venstre stemmer for det ændringsforslag, der vil gøre, at lovforslaget kommer i overensstemmelse med ordførerens tale?

11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:41
Erling Bonnesen (V)

Nu er det meget sjældent, at jeg som Venstremand er enig med Enhedslistens ordfører, og det er heller ikke sikkert, jeg vil være det i den her sag. Men jeg er helt tryg ved, at vi har et lovforslag her, som skal udpege vandrådene, netop for at give mulighed for den lokale indflydelse, så vi får foretaget de rigtige afvejninger. Det er jo interessen hos landmændene for at sikre afvanding, og det er interessen hos lystfiskerne, for at der også bliver de rigtige indsatser i de rigtige vandløb. Så jeg ser ikke noget til hinder for at komme videre med det.

Men at Venstre og Enhedslisten ikke kan være enige om de forskellige afvejninger og fortolkninger af det, kommer sådan set ikke bag på mig.

11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Fru Maria Reumert Gjerding, værsgo.

11:42
Maria Reumert Gjerding (EL)

Jeg beder sådan set bare ordføreren om at uddybe det, ordføreren sagde i sin tale for 2½ minut siden, om, at det her handlede om at finde ud af, hvor der skal gøres en ekstra indsats for naturen. Hvad mener ordføreren helt præcis med det, når man forholder sig til det, der står i L 34?

Det handler om at finde ud af, hvilke vandløb der ikke længere skal være omfattet af naturbeskyttelse, men som kan blive gravet ud til en afvandingskanal for landbrugets forurening. Det er det, vi diskuterer. Ja, det ville give god mening at finde ud af, hvilke vandløb man tog ind, lod være omfattet og gjorde en ekstra indsats for. Det er ikke det, forslaget handler op. Kan ordføreren bekræfte det?

11:42
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ordføreren. Værsgo.

11:42
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg har det da helt fint med – og jeg er helt sikker på, at det har alle i blå lejr, som jo står bag landbrugspakken – at vi får fundet de rigtige vandløb at gøre en ekstra indsats for. Det er lige præcis også understregningen af, at det er fuldstændig falske anklager, når vi engang imellem fra Enhedslistens side bliver anklaget for at ville smadre alle vandløbene. Nej, det vil vi ikke, vi vil gøre den rigtige indsats i de vandløb, der har potentiale til, at vi kan gøre en ekstra miljøindsats. Det er bl.a. det, som det her går ud på.

11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak, der er lige en kort bemærkning til. Den er fra hr. Christian Poll, Alternativet. Værsgo.

11:43
Christian Poll (ALT)

Tak for det. Jeg vil bare lige tage fat i, at ordføreren her nævner, at vi har rigtig travlt, og det undrer jeg mig lidt over. Kan ordføreren uddybe lidt, hvad det er, vi sætter i stå, hvis nu vi forestiller os, at vi har en udvalgsbehandling i midten af januar og stille og roligt får forstået, hvad de her kriterier går ud på, og så har en tredjebehandling efter det?

11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:43
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg glæder mig da over, at der er mange, der gerne vil ind og være, man kan sige, lokale eksperter, for der er en kæmpestor viden også lokalt. Der er jo en arbejdsproces i enhver lovgivning, og derfor handler det sådan set for mig og for os om ikke at sætte tingene i stå. Det handler om at få fremdrift i det.

Men vi er fuldstændig enige i, at der selvfølgelig skal være en ordentlig behandling af det. Derfor er det sådan set også, at vi har imødekommet, at vi kan få en fornyet drøftelse i udvalget. Vi beder om, at der bliver indkaldt til et hurtigt møde, og lad os så fortsætte derfra.

11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Christian Poll, værsgo.

11:44
Christian Poll (ALT)

Det hørte jeg sådan, at der faktisk ikke er noget presserende ved det her forslag, som gør, at vi skal behandle det særlig hurtigt, som ordføreren først antydede. Der var ikke rigtig noget svar på det, jeg spurgte om, synes jeg, nemlig hvad det er, man sætter i stå ved at have en fornuftig, demokratisk funderet, vidensbaseret behandling af det her lovforslag i løbet af januar, stille og roligt.

11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:44
Erling Bonnesen (V)

Direkte adspurgt vil jeg sige, at sagen sådan set er klar til beslutning. Det er også det, som vi har markeret. Lovforslaget her, L 34 – og det er jeg helt sikker på at spørgeren er fuldstændig klar over – handler jo om at give det lovhjemlede grundlag for at få udpeget vandrådene osv., så man kan komme i gang og få dem nedsat.

Så er det fuldstændig rigtigt, som det er fremgået af debatten, at der også er nogle arbejdsredskaber, som de efterfølgende skal udstyres med, og det er sådan set det, som jeg fornemmer er kernen i spørgerens spørgsmål. Det er der også allerede taget hånd om i processen her, i og med at der er lovet en gennemgang inden tredje behandling, og det er der også allerede fastsat et møde til.

Så der er sådan set ingen grund til at forsinke tingene. Nej, lad os da komme i gang. Vi har jo alle sammen en interesse i at få fundet ud af, hvad det er for nogle vandløb, der har et miljøpotentiale, og som vi så kan gøre den rigtige indsats i. Det burde vi alle sammen have en interesse i at komme videre med i en fart.

11:45
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det, og tak til ordføreren. Så er det hr. Simon Kollerup, Socialdemokratiet, som ordfører. Værsgo.

11:45
Ordfører
Simon Kollerup (S)

Tak. Det lovforslag, som vi arbejder med her, L 34, handler om tusindvis af kilometer vandløb ude i det danske landskab. Regeringen lavede en landbrugspakke for et år siden, hvor en del af pakken var, at man skulle udtage vandløb af vandområdeplanerne, og det er så det arbejde, som L 34 skal sætte i gang. Der er i øvrigt ikke noget ønske fra partierne om, at man også kan medtage nye vandløb i vandområdeplanerne, men det er jo så en politisk afvejning.

Grunden til, at jeg tager ordet her ved andenbehandlingen, er selvfølgelig, at det er dybt, dybt problematisk, at man beder Folketinget og i øvrigt også kommunerne om at forholde sig til at udtage vandløb fra vandområdeplanerne på et grundlag, som ingen kender. Jo, måske kender ministeren det. Han er måske den eneste, der har set de her faglige kriterier, der skulle opstilles for arbejdet.

Derfor synes vi også, det er en god idé først og fremmest at få lovforslaget tilbage til fornyet udvalgsbehandling. Men vi vil også gerne appellere til de partier, som sidder i udvalget, om, at vi får mulighed for at sætte os ind i de kriterier, som et stort mindretal i udvalget har ønsket at få til gennemgang. Tidsplanen er lige nu den, at mandag morgen kl. 7.00 møder vi gerne op. Der får vi så kriterierne til gennemgang, og 1 time efter stemmer vi om dem.

Jeg synes, det ville være klædeligt af miljø- og fødevareministeren at komme op på talerstolen her og fortælle, hvorfor der skulle være noget til hinder for at udskyde tredjebehandlingen, til Folketingets partier har haft mulighed for at sætte sig ind i kriterierne. Det er en ret omfattende øvelse, man har gang i her, med vandløbene ude i vores danske terræn. Så jeg skal bare bakke op om at få sagen tilbage i udvalget og opfordre til, at tredjebehandlingen bliver udskudt.

11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Er der flere, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (SF), tiltrådt af et mindretal (DF, EL, ALT og RV).

Afstemningen er slut.

For stemte 46 (DF, EL, ALT, RV, SF), imod stemte 64 (S, V, LA og KF), [hverken for eller imod stemte 0].

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal [(S, ALT, RV og SF)], og der kan stemmes. Har alle stemt?

For stemte 55 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 56 (DF, V, LA og KF), [hverken for eller imod stemte 0].

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 4-8, tiltrådt af udvalget?

De er vedtaget.

Der er stillet forslag om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).

Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 07.12.2016).


11:32
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Fru Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten, vil gerne udtale sig. Værsgo.

11:32
Ordfører
Maria Reumert Gjerding (EL)

L 34 er jo en del af blå bloks landbrugspakke. Det handler om, at regeringen ønsker, at en række af Danmarks vandløb skal tages ud af vandplanerne, så de ikke længere er underlagt naturbeskyttelse. Når vandløbene tages ud af vandplanerne og ikke længere er beskyttet, bliver der mulighed for at grave dem dybere, fjerne vandplaner, tømme vandløbene for liv og i stedet omdanne dem til afvandingskanaler for markerne og landbrugets forurening.

Vi risikerer med det her lovforslag, at tusindvis af små vandløb med høj naturværdi bliver ødelagt. Så vi står med et lovforslag, der risikerer at betyde en alvorlig forringelse for vores natur og for den biodiversitet, altså det dyre- og planteliv, der knytter sig til vandløbene.

Til det her lovforslag knytter der sig en række kriterier. De kriterier er helt afgørende for, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne, for med de kriterier i hånden skal kommunerne og de lokale vandråd vurdere, hvilke vandløb der skal kasseres, altså, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne og ikke længere være naturbeskyttede. Det er altså de her kriterier, der er fuldstændig afgørende for, hvilke konsekvenser den her lov vil få ude i vores natur, ude i den virkelige verden. Og det er derfor, at Miljø- og Fødevareudvalget har bedt om at få disse kriterier at se og få en gennemgang ved ministeren af det grundlag, der skal danne baggrund for den fremtidige beskyttelse af vores vandløb, før vi tager stilling til den her lov – det vil sige i god tid inden tredjebehandlingen.

Gennemgangen af kriterierne er blevet udskudt, fordi ministeren har skullet bruge tid, mere end en uge, til at sætte sig ind i og måske redigere i de formentlig dybt komplicerede oplæg til kriterier, der er kommet fra universiteterne. Men konsekvensen er, at tredjebehandlingen af loven er nu på mandag, og udvalget er indkaldt kl. 7.00 mandag morgen til en præsentation af hele grundlaget for, hvad den her lov kan få af konsekvenser. Det er ikke rimelige arbejdsbetingelser for Folketinget, når tingene skal hastes igennem på den her måde. Det er ikke realistisk, at Folketinget på 1 time skal kunne nå at sætte sig ind i det omfattende grundlag, der skal danne baggrunden for den fremtidige beskyttelse af noget så vigtigt for naturen som vores vandløb.

Derfor bliver vi nødt til at bede om, at det her lovforslag kommer tilbage i udvalget til fornyet udvalgsbehandling, så vi har mulighed for et ordentligt og grundigt udvalgsarbejde med et lovforslag som det her, der kan få så store konsekvenser for naturen. Tak for ordet.

11:35
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak. Så er det hr. Christian Poll, Alternativet. Værsgo.

11:35
Ordfører
Christian Poll (ALT)

Tak for det. Jeg vil sådan set bare støtte det foregående indlæg af Enhedslistens ordfører. Den her sag kommer til at få rigtig stor betydning for især naturen i det åbne land. Der er flere høringsparter, der har pointeret, at der sådan set allerede i en vejledning fra EU om direktivet ligger kriterier for vandløb. Derfor er det jo helt centralt for os at forstå, hvad det er for nogle anderledes kriterier, man vil lægge til grund for vurderingen af vandløb i det her lovforslag. Det, at vi så ikke engang fik gennemgangen i går, hvilket jeg endda synes var med kort varsel, men nu skal have den mandag morgen – 1 time før vi skal stemme om det – er udemokratisk. Det er simpelt hen ikke til at håndtere. Så vi støtter forslaget om at sende forslaget til fornyet udvalgsbehandling. Tak.

11:36
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Hr. Erling Bonnesen, værsgo.

11:36
Ordfører
Erling Bonnesen (V)

Tak for det. At vandløbene skal have det godt, tror jeg ikke at der er nogen der kan være uenig i. Det er præcis også det, vi håndterer i landbrugs- og fødevarepakken. Og det lovforslag, vi behandler her, L 34, er jo en del af udmøntningen af den pakke. Et af kernepunkterne i det er jo bl.a. at få sikret, at vi får udpeget lokale vandråd, så vi netop kan få de, om jeg så må sige, lokale eksperter med ind for at træffe de rigtige afgørelser, nemlig: Hvad er det for nogle vandløb, som vi skal gøre en ekstra miljøindsats for netop for at sikre et godt miljø og sikre lystfiskernes interesser osv.? Samtidig skal vi på den anden side sikre afvandingen til vandløbene. Det er klart, at her er der selvfølgelig mange forskellige synspunkter. Det har også været undergivet en grundig behandling. Kernen i det her lovforslag er som sagt udpegning af vandrådene.

Men når man beder om, at man gerne vil have sagen tilbage til udvalget, er vi normalt altid imødekommende. Så vil jeg bare anmode om, at der hurtigt bliver indkaldt til et udvalgsmøde om det, så vi kan komme videre, for jeg tror ikke, at der er nogen, der kan være interesserede i at forsinke, at vi får kørt de her ting igennem, tværtimod er der brug for fremdrift i sagen, så vi kan forfølge formålet med det. Så vi anmoder om en hurtig indkaldelse, hvis det ellers bliver vedtaget at sende det tilbage.

11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Der er lige et par korte bemærkninger til hr. Erling Bonnesen. Hr. Simon Kollerup, Socialdemokratiet. Værsgo.

11:38
Simon Kollerup (S)

Tak for det. Jeg står her med bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf det fremgår, at lige præcis vandrådene og kommunerne via vandrådene skal bruge de her kriterier til at vurdere, hvilke og hvor mange vandløb der skal ud af vandområdeplanerne. Er ordføreren for Venstre enig i, at hverken Folketinget eller kommunerne på nuværende tidspunkt kender de kriterier, der skal ligge til grund for den udpegning?

11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:38
Erling Bonnesen (V)

Jamen som jeg allerede markerede i min korte ordførertale før, handler det her netop om at få nedsat vandrådene. Så er det fuldstændig rigtigt, at der, som spørgeren henviser til, er de her kriterier – det er dog ikke en del af det her lovforslag. Men der er da også vist imødekommenhed, i forhold til at man netop får gennemgået de kriterier inden tredjebehandlingen. Det er det, der har været drøftelsen i udvalget, og det forventer jeg selvfølgelig bliver gennemført og overholdt – det er jeg helt overbevist om.

11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Simon Kollerup.

11:39
Simon Kollerup (S)

Jo, men det er jo ikke helt rigtigt, at kriterierne ikke er en del af lovforslaget her. Det fremgår meget tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget, at lige præcis vandrådene skal arbejde med de kriterier, som der ikke er nogen der har fået lov at se endnu. Derfor synes jeg, det havde været ordentligt parlamentarisk arbejde af regeringen at lægge kriterierne frem for Folketinget i god tid, så man havde mulighed for at gøre sin stilling op på baggrund af de her kriterier.

Så jeg skal bare spørge: Hvad er det, der forhindrer regeringen i at udsætte tredjebehandlingen, sådan at man kan nå at sætte sig grundigt ind i de kriterier, der skal ligge til grund for udpegningen her?

11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Erling Bonnesen, værsgo.

11:39
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg er fuldstændig enig i, at når først vandrådene, de lokale eksperter kommer ud til det enkelte vandløb, skal man selvfølgelig have alle sine arbejdsredskaber på plads. Punkt 1, og det er det, der omhandles i lovforslaget her, er at få nedsat vandrådene. Det er vores ansvar i Folketinget. Så er der punkt 2, og det er, at de skal have nogle arbejdsredskaber, og det er der også rullet en proces ud for, sådan at vi imødekommer de spørgsmål og indvendinger, der har været fra oppositionens side, og anmodningerne om at få gennemgået de kriterier. Og mig bekendt – det er jeg helt sikker på – er der også allerede fastsat et møde om det. Så jeg er sikker på, at vi kan få enderne til at mødes. Men som sagt imødekommer vi gerne lige at få det en tur tilbage til udvalget, og vi anmoder bare om en hurtig indkaldelse.

11:40
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Så er det fru Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten. Værsgo.

11:40
Maria Reumert Gjerding (EL)

Jeg vil egentlig gerne bede ordføreren om at uddybe det, som ordføreren sagde i sin tale, om, at det her handler om at finde ud af, på hvilke vandløb der skal gøres en ekstra indsats. Det er totalt det modsatte, det her lovforslag handler om. Det handler om at finde ud af, hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne, så der ikke længere skal gøres en indsats for dem, og så de ikke længere er omfattet af naturbeskyttelse. Det er det, lovforslaget handler om.

Hvis der også var den mulighed, som det ændringsforslag, som bl.a. Enhedslisten har stillet, handler om, nemlig at finde ud af, hvilke vandløb der har så høj en naturværdi, at de skal ind i vandplanerne, så ville ordføreren have ret. Skal jeg forstå det sådan, at Venstre stemmer for det ændringsforslag, der vil gøre, at lovforslaget kommer i overensstemmelse med ordførerens tale?

11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:41
Erling Bonnesen (V)

Nu er det meget sjældent, at jeg som Venstremand er enig med Enhedslistens ordfører, og det er heller ikke sikkert, jeg vil være det i den her sag. Men jeg er helt tryg ved, at vi har et lovforslag her, som skal udpege vandrådene, netop for at give mulighed for den lokale indflydelse, så vi får foretaget de rigtige afvejninger. Det er jo interessen hos landmændene for at sikre afvanding, og det er interessen hos lystfiskerne, for at der også bliver de rigtige indsatser i de rigtige vandløb. Så jeg ser ikke noget til hinder for at komme videre med det.

Men at Venstre og Enhedslisten ikke kan være enige om de forskellige afvejninger og fortolkninger af det, kommer sådan set ikke bag på mig.

11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Fru Maria Reumert Gjerding, værsgo.

11:42
Maria Reumert Gjerding (EL)

Jeg beder sådan set bare ordføreren om at uddybe det, ordføreren sagde i sin tale for 2½ minut siden, om, at det her handlede om at finde ud af, hvor der skal gøres en ekstra indsats for naturen. Hvad mener ordføreren helt præcis med det, når man forholder sig til det, der står i L 34?

Det handler om at finde ud af, hvilke vandløb der ikke længere skal være omfattet af naturbeskyttelse, men som kan blive gravet ud til en afvandingskanal for landbrugets forurening. Det er det, vi diskuterer. Ja, det ville give god mening at finde ud af, hvilke vandløb man tog ind, lod være omfattet og gjorde en ekstra indsats for. Det er ikke det, forslaget handler op. Kan ordføreren bekræfte det?

11:42
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ordføreren. Værsgo.

11:42
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg har det da helt fint med – og jeg er helt sikker på, at det har alle i blå lejr, som jo står bag landbrugspakken – at vi får fundet de rigtige vandløb at gøre en ekstra indsats for. Det er lige præcis også understregningen af, at det er fuldstændig falske anklager, når vi engang imellem fra Enhedslistens side bliver anklaget for at ville smadre alle vandløbene. Nej, det vil vi ikke, vi vil gøre den rigtige indsats i de vandløb, der har potentiale til, at vi kan gøre en ekstra miljøindsats. Det er bl.a. det, som det her går ud på.

11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak, der er lige en kort bemærkning til. Den er fra hr. Christian Poll, Alternativet. Værsgo.

11:43
Christian Poll (ALT)

Tak for det. Jeg vil bare lige tage fat i, at ordføreren her nævner, at vi har rigtig travlt, og det undrer jeg mig lidt over. Kan ordføreren uddybe lidt, hvad det er, vi sætter i stå, hvis nu vi forestiller os, at vi har en udvalgsbehandling i midten af januar og stille og roligt får forstået, hvad de her kriterier går ud på, og så har en tredjebehandling efter det?

11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:43
Erling Bonnesen (V)

Jamen jeg glæder mig da over, at der er mange, der gerne vil ind og være, man kan sige, lokale eksperter, for der er en kæmpestor viden også lokalt. Der er jo en arbejdsproces i enhver lovgivning, og derfor handler det sådan set for mig og for os om ikke at sætte tingene i stå. Det handler om at få fremdrift i det.

Men vi er fuldstændig enige i, at der selvfølgelig skal være en ordentlig behandling af det. Derfor er det sådan set også, at vi har imødekommet, at vi kan få en fornyet drøftelse i udvalget. Vi beder om, at der bliver indkaldt til et hurtigt møde, og lad os så fortsætte derfra.

11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Hr. Christian Poll, værsgo.

11:44
Christian Poll (ALT)

Det hørte jeg sådan, at der faktisk ikke er noget presserende ved det her forslag, som gør, at vi skal behandle det særlig hurtigt, som ordføreren først antydede. Der var ikke rigtig noget svar på det, jeg spurgte om, synes jeg, nemlig hvad det er, man sætter i stå ved at have en fornuftig, demokratisk funderet, vidensbaseret behandling af det her lovforslag i løbet af januar, stille og roligt.

11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Værsgo.

11:44
Erling Bonnesen (V)

Direkte adspurgt vil jeg sige, at sagen sådan set er klar til beslutning. Det er også det, som vi har markeret. Lovforslaget her, L 34 – og det er jeg helt sikker på at spørgeren er fuldstændig klar over – handler jo om at give det lovhjemlede grundlag for at få udpeget vandrådene osv., så man kan komme i gang og få dem nedsat.

Så er det fuldstændig rigtigt, som det er fremgået af debatten, at der også er nogle arbejdsredskaber, som de efterfølgende skal udstyres med, og det er sådan set det, som jeg fornemmer er kernen i spørgerens spørgsmål. Det er der også allerede taget hånd om i processen her, i og med at der er lovet en gennemgang inden tredje behandling, og det er der også allerede fastsat et møde til.

Så der er sådan set ingen grund til at forsinke tingene. Nej, lad os da komme i gang. Vi har jo alle sammen en interesse i at få fundet ud af, hvad det er for nogle vandløb, der har et miljøpotentiale, og som vi så kan gøre den rigtige indsats i. Det burde vi alle sammen have en interesse i at komme videre med i en fart.

11:45
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det, og tak til ordføreren. Så er det hr. Simon Kollerup, Socialdemokratiet, som ordfører. Værsgo.

11:45
Ordfører
Simon Kollerup (S)

Tak. Det lovforslag, som vi arbejder med her, L 34, handler om tusindvis af kilometer vandløb ude i det danske landskab. Regeringen lavede en landbrugspakke for et år siden, hvor en del af pakken var, at man skulle udtage vandløb af vandområdeplanerne, og det er så det arbejde, som L 34 skal sætte i gang. Der er i øvrigt ikke noget ønske fra partierne om, at man også kan medtage nye vandløb i vandområdeplanerne, men det er jo så en politisk afvejning.

Grunden til, at jeg tager ordet her ved andenbehandlingen, er selvfølgelig, at det er dybt, dybt problematisk, at man beder Folketinget og i øvrigt også kommunerne om at forholde sig til at udtage vandløb fra vandområdeplanerne på et grundlag, som ingen kender. Jo, måske kender ministeren det. Han er måske den eneste, der har set de her faglige kriterier, der skulle opstilles for arbejdet.

Derfor synes vi også, det er en god idé først og fremmest at få lovforslaget tilbage til fornyet udvalgsbehandling. Men vi vil også gerne appellere til de partier, som sidder i udvalget, om, at vi får mulighed for at sætte os ind i de kriterier, som et stort mindretal i udvalget har ønsket at få til gennemgang. Tidsplanen er lige nu den, at mandag morgen kl. 7.00 møder vi gerne op. Der får vi så kriterierne til gennemgang, og 1 time efter stemmer vi om dem.

Jeg synes, det ville være klædeligt af miljø- og fødevareministeren at komme op på talerstolen her og fortælle, hvorfor der skulle være noget til hinder for at udskyde tredjebehandlingen, til Folketingets partier har haft mulighed for at sætte sig ind i kriterierne. Det er en ret omfattende øvelse, man har gang i her, med vandløbene ude i vores danske terræn. Så jeg skal bare bakke op om at få sagen tilbage i udvalget og opfordre til, at tredjebehandlingen bliver udskudt.

11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak for det. Er der flere, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (SF), tiltrådt af et mindretal (DF, EL, ALT og RV).

Afstemningen er slut.

For stemte 46 (DF, EL, ALT, RV, SF), imod stemte 64 (S, V, LA og KF), [hverken for eller imod stemte 0].

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal [(S, ALT, RV og SF)], og der kan stemmes. Har alle stemt?

For stemte 55 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 56 (DF, V, LA og KF), [hverken for eller imod stemte 0].

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 4-8, tiltrådt af udvalget?

De er vedtaget.

Der er stillet forslag om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

11:32
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:32
Ordfører
Maria Reumert Gjerding (EL)
11:35
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:35
Ordfører
Christian Poll (ALT)
11:36
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:36
Ordfører
Erling Bonnesen (V)
11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:38
Simon Kollerup (S)
11:38
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:38
Erling Bonnesen (V)
11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:39
Simon Kollerup (S)
11:39
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:39
Erling Bonnesen (V)
11:40
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:40
Maria Reumert Gjerding (EL)
11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:41
Erling Bonnesen (V)
11:41
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:42
Maria Reumert Gjerding (EL)
11:42
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:42
Erling Bonnesen (V)
11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:43
Christian Poll (ALT)
11:43
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:43
Erling Bonnesen (V)
11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:44
Christian Poll (ALT)
11:44
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:44
Erling Bonnesen (V)
11:45
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:45
Ordfører
Simon Kollerup (S)
11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
11:47
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0