Dokumenter Samling 2016-17 lovforslag L 21 Forhandling (1. behandling)
L 21 Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

1. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 21:

Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.

Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 05.10.2016).


16:14
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til den første ordfører i rækken, fru Karin Gaardsted, Socialdemokratiet. Værsgo.

16:15
Ordfører
Karin Gaardsted (S)

Det er vigtigt både for forbrugere og virksomheder, at konkurrenceregler bliver overholdt og efterlevet såvel inden for ens eget land som inden for EU. Det sker for ofte, at personer, virksomheder eller myndigheder lider tab som følge af andres overtrædelse af konkurrenceretten. Med dette forslag bliver det nemmere at kunne få erstatning for den skade, man har lidt, og det støtter Socialdemokratiet op om.

Lovforslaget følger af et EU-direktiv om, at konkurrenceregler skal virke efter hensigten, så konkurrencen bliver effektiv, og direktivet angiver reglerne for civile søgsmål som følge af overtrædelse af EU-konkurrenceretten.

Mere konkret handler det om regler for beregning af renter, formodninger om, hvor stort et tab man lider, fremlæggelse af beviser af forskellig art, regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse samt regler om virkning af forlig, hvis man finder en mindelig løsning. Med lovforslaget indføres også en forældelsesfrist på 5 år.

Der kommer til at gælde de samme regler for erstatningssager om overtrædelse mellem EU-lande, som hvis det foregår internt i vores eget land. Virksomheder og enkeltpersoner skal altså fremover kun forholde sig til ét regelsæt, hvilket burde være en fordel for alle parter. Som konsekvens af det foreslås det at ophæve konkurrencelovens kapitel om civilretslig forældelse samt kapitlet om gruppesøgsmål og i stedet indsætte de tilsvarende bestemmelser fra direktivet.

Her ringer advarselsklokkerne lidt. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at retten til gruppesøgsmål ikke bliver forringet i en sådan grad, at det ikke længere giver nogen mening at anlægge gruppesøgsmål. Høringssvarene er også lidt brogede på dette område, og jeg vil derfor foreslå, at vi i udvalgsarbejdet bruger tid på at få foldet præcis dette område ud, så vi er sikre på, at vi lander, som vi skal.

Endelig indeholder lovforslaget en præcisering af offentliggørelsen af afgørelser. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige værdier, og det støtter vi naturligvis også op om.

Socialdemokraterne støtter på nuværende tidspunkt forslaget og ser frem til i udvalgsarbejdet at få arbejdet os godt til bunds i problematikken om især gruppesøgsmål.

16:17
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren. Den næste ordfører i rækken er hr. Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti. Værsgo.

16:18
Ordfører
Hans Kristian Skibby (DF)

Nu nævnte Socialdemokratiets ordfører, at Socialdemokratiet støttede lovforslaget på nuværende tidspunkt. Så bliver det selvfølgelig spændende at se, om det bliver ved med at gælde frem til vedtagelsen ved en tredjebehandling.

Dansk Folkeparti har jo også hilst det her lovforslag velkommen, i hvert fald set i forhold til de ting, som ligger i dets formål, netop at det skal sikre, at både personer, virksomheder og myndigheder får en bedre retsstilling set i forhold til nemmere at kunne opnå erstatning, bl.a. via civile søgsmål, i de sager, hvor der sker en overtrædelse af EU's konkurrenceret.

Vi synes egentlig i Dansk Folkeparti, at der ligger mange fordele i og mange gode intentioner bag det her lovforslag, men vi har selvfølgelig et par ting, som vi ønsker at få belyst lidt mere specifikt i forbindelse med Folketingets behandling af det samlede lovforslag.

Hvis man kigger i de høringssvar, der er kommet, vil man se, at bl.a. Dansk Erhverv og Dansk Byggeri har rejst en kritik af, at der vil være øgede sagsomkostninger til retsudgifter og advokatbistand i forbindelse med det her, og at der sker en række fravigelser af danske lovregler og grundlæggende retsprincipper . Man mener også, at der generelt er tale om en overimplementering. Og netop overimplementering er noget af det, som regeringen har lagt stor vægt på at de ikke ønsker – vi ønsker minimumsimplementering – medmindre der er gode begrundelser for yderligere implementering, set i forhold til at det samlet set giver Danmark bedre og mere gunstige vilkår.

Så der vil vi selvfølgelig gerne fra Dansk Folkepartis side have ministeren til at redegøre for, hvorvidt man anerkender, at der sker en overimplementering, og hvorvidt det så – hvis der er tale om en overimplementering – er en overimplementering, som er både fornuftig og forsvarlig.

Så vil jeg også gerne, hvis man nu skal diskutere proces, sige, at det ikke er særlig heldigt med den måde, som man har håndteret tilvejebringelsen af det her lovforslag på, altså med den høringsperiode, der har været. Der er jo blevet rejst en massiv kritik. Hvis man kigger på de notater, der er kommet fra Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Finansrådet, Håndværksrådet, Forsikring & Pension, Landbrug & Fødevarer og ikke mindst Realkreditforeningen, kan man se, at de alle sammen påpeger, at det ikke er rimeligt, at man ved et så omfattende lovforslag som det her, på et rimelig kompliceret juridisk grundlag, vælger kun at lægge det i høring i 5 uger, tilmed med start den 28. juni, som i hvert fald for manges vedkommende ligger lige midt i sommerferien. Der ville det måske være bedre, hvis man lærte af historien og bl.a. lyttede til nogle af de ting, som er blevet kritiseret. Bl.a. siger Venstres egen gruppeformand, hr. Søren Gade, i en fælles kronik med De Radikales partileder, hr. Morten Østergaard, netop, at der skal være en god og dybdegående gennemgang af lovbehandlingsarbejdet, og at der også skal være plads til den høringsfrist, som er både forventelig og berettiget.

Socialdemokratiets ordfører var jo inde på, hvad der ligger konkret i lovforslaget om de nye præciseringer om beregning af renter, formodninger om, hvor stort et tab man lider, fremlæggelse af beviser i retslige tvister og også om de andre ting i forbindelse med solidarisk hæftelse.

Jeg skal ikke gå mere ind i den side af det andet end at sige, at vi som udgangspunkt er positivt indstillet over for det her lovforslag. Vi mener, det er til gavn for danske interesser. Vi vil ikke stemme for det her, fordi det er et direktiv, som nogle siger vi skal stemme for. Vi vil kun stemme for det, hvis vi mener, det er til gavn for danske interesser.

Så vi ser frem til udvalgsarbejdet. Og på den baggrund kan jeg meddele, at vi ikke bare sådan ubetinget kan støtte lovforslaget nu her. Vi er positivt indstillet over for det, men der er som sagt et par spørgsmål, som skal belyses, altså sådan som jeg tidligere har givet udtryk for det. Tak.

16:22
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren for Dansk Folkeparti. Næste taler er hr. Torsten Schack Pedersen som ordfører for Venstre. Værsgo.

16:22
Ordfører
Torsten Schack Pedersen (V)

En åben markedsøkonomi med fri konkurrence er en helt central forudsætning for at sikre velstand og velfærd. Et af de mange elementer for at sikre et velfungerende økonomisk system, som vi hylder herhjemme, er selvfølgelig, at der er en effektiv konkurrence. Det er med til at sikre, at forbrugerne får de bedste priser, og at der er innovation på markedet. Ja, så konkurrencen er helt central.

Derfor er det selvfølgelig væsentligt, at vi sørger for, at vi har effektive konkurrenceregler, som sørger for, at der ikke er nogen, der bryder spillereglerne, aftaler priserne i lukkede lokaler og dermed giver forbrugerne for høje priser, og ej heller at man laver aftaler, som gør, at bedre drevne virksomheder bliver snydt i konkurrencen. Derfor har vi konkurrenceregler, og derfor skal vi også sørge for, at de kan håndhæves effektivt.

Det lovforslag, som vi nu behandler, og som de to foregående ordførere har redegjort for, udspringer af et EU-direktiv, som skal sikre en bedre håndhævelse af EU's konkurrenceret. For det er vanskeligt i dag for de borgere og virksomheder, som måtte have lidt et tab, i forbindelse med at andre virksomheder har begået en overtrædelse af konkurrenceretten, efterfølgende at få en erstatning for det tab, som man måtte have lidt.

Jeg synes sådan set, at det er både ret og rimeligt, at måtte man begå brud på konkurrencereglerne til ugunst for forbrugere eller for andre erhvervsdrivende, skal det selvfølgelig straffes. Men jeg tror også, det har en stærk præventiv effekt, at der er en større risiko for at blive idømt et erstatningsansvar for de ulovlige handlinger, man måtte have foretaget sig. Så derfor giver rigtig god mening at lave den her opstramning.

Uden at skulle gennemgå alt for meget af teknikken, som der allerede er redegjort for, så lad mig bare nævne et enkelt element, nemlig at forældelsesfristen i direktivet øges til 5 år mod de normale 3 år, vi har herhjemme. Da direktivet mest lægger op til, at det drejer sig om sager, hvor det har betydning for samhandelen i EU, kunne man jo nøjes med at lade det være gældende der. Men uden at skulle tage en lang gennemgang af procedureregler, og afhængigt af hvordan man skærer en sag til at starte med, så giver det faktisk rigtig god mening, at den samme forældelsesfrist også gælder, hvis det alene er en overtrædelse af national dansk konkurrenceret, der er tilfældet. Det betyder altså, at man i de her sager ved, at man kører efter det samme regelsæt, uanset om det måske fra starten af er klart, om det alene er den danske konkurrenceret, der er overtrådt, eller det måtte være EU's konkurrenceret, når det vedrører samhandel. Det giver en ensartethed i behandlingen på området, og det synes jeg sådan set giver rigtig god mening.

Det er grundlæggende vigtigt, at vi sørger for, at vi har et effektivt marked, at vi har en fri og åben konkurrence, og er der nogen, der snyder på vægten og får dom herfor eller på anden måde indrømmer, at de har begået brud på konkurrenceregler, så er det altså også helt fair, at det er muligt for de personer eller virksomheder, der har lidt et tab, at søge en erstatning. Det er vanskeligt i dag, og det er grundlæggende det, vi sørger for bliver bedre. Derfor er det selvfølgelig et lovforslag, vi varmt støtter fra Venstres side.

16:25
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Venstres ordfører. Næste taler er hr. Pelle Dragsted som ordfører for Enhedslisten. Værsgo.

16:26
Ordfører
Pelle Dragsted (EL)

Det er jo endnu et af de her lidt tekniske lovforslag, vi behandler i dag, som handler om at lave nogle justeringer af den gældende lovgivning omkring erstatningssager, når konkurrenceretten er blevet overtrådt. Formålet er jo altså at få den danske lovgivning opdateret i forhold til det her EU-direktiv.

Umiddelbart finder vi i Enhedslisten de stramninger, som forslaget lægger op til, positive – bl.a. at man skærper rentebetalingen, så den starter, fra skaden er forvoldt og ikke fra en forfaldsdato. Det giver selvfølgelig skadelidte en mere retvisende kompensation. Det er også positivt, at man øger fristen for forældelse fra 3 til 5 år. Det er igen noget, som styrker skadelidtes position, hvilket vi bifalder.

Vi er lidt i tvivl om lovforslagets konsekvenser for den lange forældelsesfrist på 10 år. Det kan være, ministeren kan opklare det heroppefra. Ellers kan vi måske få det afklaret i den videre behandling.

Så er der også et andet spørgsmål, og det er det her om særreglerne for de små og mellemstore virksomheder, hvor, som vi forstår det, straffen for at krænke konkurrenceretten skal være mildere. Det kan der selvfølgelig være argumenter for, men omvendt må det vel også være sådan, at hvis man bryder lovgivningen, skal man straffes for det. Argumentet i bemærkningerne til lovforslaget om, at man dermed risikerer at skade de små og mellemstore virksomheders økonomiske levedygtighed, er selvfølgelig en relevant overvejelse. Omvendt må det vel også være sådan, at hvis man snyder, må man også tage skraldet bagefter. Det kunne jo være, at skadelidte var en anden SMV. Så det er i hvert fald også noget, vi gerne vil diskutere i lovbehandlingen.

Hvad angår de ændringer i reglerne om udlevering af materiale og oplysninger til efterforskning, som skal bringe dansk lov i overensstemmelse med EU-lovgivningen, er det for mig at se også ret svært tilgængeligt stof. Det håber vi også på vi kan få uddybet i lovbehandlingen. For det er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål, om det her indskrænker efterforskningens muligheder eller ej. Hvis det ikke gør det, er vi positive over for det.

Så alt i alt er Enhedslisten positiv over for forslaget.

16:28
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren. Den næste taler i rækken er hr. Danny K. Malkowski som ordfører for Liberal Alliance. Værsgo.

16:28
Ordfører
Danny K. Malkowski (LA)

Tak. Med forslaget skaber man en særskilt erstatningslovgivning for konkurrenceområdet som konsekvens af direktiv om visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning.

I Danmark har vi allerede et meget velfungerende erstatningsretligt system, der bygger på fornuftige principper, som at skadelidte skal stilles hverken bedre eller dårligere, end før skaden skete. Mange af disse principper er bibeholdt i implementeringen af direktivet, og det er i og for sig fint. Men på nogle områder kommer der dog væsentlige ændringer med direktivet.

Når en karteldannelse f.eks. er konstateret, vil man med de nye regler formode, at karteldannelsen har medført et tab, og det er sagsøgtes opgave at modbevise denne påstand, altså at have en slags omvendt bevisbyrde. Det er klart, at sagsøgte i den slags sager har et vist informationsmæssigt overtag, og det er også baggrunden for reglen. Men vi mener, at man bør være temmelig påpasselig med den her slags ting. Direktivet kræver alene, at reglerne skal finde anvendelse i tilfælde, hvor der sker samhandelspåvirkning. Med forslaget her gør man også reglerne gældende for rent danske forhold. Der er altså tale om en overimplementering.

Der er selvfølgelig en naturlig logik i at behandle alle sager om kartelovertrædelser ens, men vi er ikke sikre på, at den overimplementering er gavnlig, da det formentlig vil indføre færrest nye byrder at lade de her regler gælde i så få tilfælde som muligt. På den baggrund er vi umiddelbart negativt indstillet over for forslaget, og jeg er sikker på, at min kollega, hr. Joachim B. Olsen, glæder sig til udvalgsarbejdet. Tak for ordet.

16:30
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er en enkelt kort kommentar, og den er fra Lisbeth Bech Poulsen, SF. Værsgo.

16:30
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Jeg ved godt, at Liberal Alliance ikke er meget for det, man kalder overimplementering af EU-direktiver. Men min forståelse af liberal eller liberalistisk politik må jo også være, at der netop skal være fair konkurrence, og at f.eks. karteldannelse eller andre former for unfair konkurrence skal modgås. Synes ordføreren ikke – i forhold til at vores samhandel med andre lande er blevet så globaliseret, som den er, og når en så stor del af vores handel foregår over grænserne – at det giver meget god mening at have et EU-regelsæt, hvori man ligesom får fokus på karteldannelser og andre former for ting? Skal man forstå ordførerens bemærkninger på den måde, at Liberal Alliance så ikke vil stemme for?

16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

16:31
Danny K. Malkowski (LA)

Som udgangspunkt kan jeg kun gentage, hvad jeg sagde, nemlig at på baggrund af de problematikker, jeg har opstillet, er vi umiddelbart negativt indstillet, indtil vi yderligere har fået belyst, hvordan den her overimplementering træder i kraft. Men det er naturligvis klart, at vi skal se på, hvordan vi kommer ulovlige karteldannelser til livs, også på tværs af grænser i EU.

16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke yderligere bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Den næste ordfører i ordførerrækken er hr. René Gade fra Alternativet.

16:31
Ordfører
René Gade (ALT)

Tak. Vi er i Alternativet meget positive over for det her forslag. Der kan selvfølgelig i udvalgsarbejdet komme teknikaliteter op, som jeg ikke har kunnet gennemskue endnu, for det er mildest talt et kompliceret forslag. Men i bund og grund handler det jo om, at det her er et af de steder, hvor det europæiske samarbejde bare igen viser, at lovgivning på tværs af landegrænser på alle mulige måder gør noget godt. I forhold til konkurrenceforvridende sager, der er foregået uden for landets grænser eller herhjemme, så tænker jeg, at den overimplementering, man kunne være nervøs for, og som der også er nogle, der er nervøse for måske vil komme til at ske her i landet, er vi på ingen måde nervøse for i Alternativet.

Jeg noterer mig, at der ikke er lagt op til, at der som udgangspunkt vil være erhvervsøkonomiske omkostninger ved det her, og derfor må vi forstå det sådan, at det eneste, vi kunne se som kritisabelt, ville være, hvis der kom færre sager ud af det her. Vi tænker, at det her fokus kun kan have gavn af, at der måske kommer flere. Og hvis vi så finder ud af, at det bliver en byrde for nogle virksomheder undervejs, må vi jo gå ind og se på det endnu en gang. Men vi er meget positivt stemt over for forslaget.

16:32
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ikke nogen, der har bedt om korte bemærkninger. Den næste i ordførerrækken er fru Ida Auken fra Radikale Venstre.

16:33
Ordfører
Ida Auken (RV)

I dag behandler vi L 21, som er lov om behandling af erstatningssager, når der er overtrædelse af konkurrenceretten. Det er jo ganske fornuftigt, at man, hvis man oplever, at man har tab som følge af, at nogle andre har overtrådt lovgivningen, så har mulighed for at få beregnet, hvilke tab man har haft; at der kommer klarhed om renterne; hvordan man formoder tab; hvordan man skal fremlægge beviser osv. Så det er en fornuftig implementering af EU-direktivet, og vi synes også, at det er en god idé at lave et fælles regelsæt for både samhandel og den nationale konkurrenceret.

Det er klart, at det altid er en afvejning – giver det yderligere byrder, eller er det faktisk bureaukrati, vi her fjerner, ved ikke at have to regelsæt? Jeg kan høre, at der er nogle, der synes, at det er bedre at have to regelsæt, man som virksomhed skal kunne finde rundt i. Fra radikal side synes vi, at det at have så få regelsæt som muligt er en stor gevinst i sig selv. Så umiddelbart tror vi, at det er et fornuftigt sted vælge at lave dansk ret – det, der vedrører samhandel, og det, der alene vedrører den danske konkurrenceret – ensartet. Så vi er umiddelbart meget positivt indstillet over for lovforslaget.

16:34
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og vi går videre i ordførerrækken. Den næste ordfører er fru Lisbeth Bech Poulsen for SF. Værsgo.

16:34
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Det er vigtigt, at vi også på tværs af grænser har fair konkurrence, at vi sikrer os mod karteldannelse og sikrer, at man kan få erstatning, hvis man har været udsat for unfair konkurrence. Mere og mere af vores handel foregår jo over grænserne, derfor giver det også god mening at få et fælles EU-lov-sæt, og derfor skal man naturligvis implementere det her direktiv. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er uheldigt for at sige det diplomatisk, at vi endnu en gang har et lovforslag her i salen, som de høringsberettigede med rette kritiserer for at have fået alt for kort tid til at sætte sig ind i. Det håber jeg måske ministeren vil komme ind på i sin tale heroppe. Det er kompliceret stof, og det er rigtig vigtigt, og det er jo de berørte parter, der i høj grad har indsendt høringssvar. Så det er simpelt hen en uskik, som må stoppe.

Jeg noterer mig, at der i notatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står, efter at de har gennemgået de forskellige elementer, at de på baggrund af ovenstående vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for både skadelidte virksomheder og forbrugere samt overtrædende virksomheder, hvis der gælder samme regelsæt i relation til behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til procesforældelse og hæftelse ved overtrædelse af denne, uanset om en overtrædelse måtte have samhandelspåvirkning eller ej. Det er også SF's synspunkt. Og lidt i tråd med det, hr. René Gade siger, mener vi også, at man burde have det samme regelsæt, hvad enten det handler om samhandel eller ej. Sådan forstod jeg det i hvert fald på Alternativets ordfører. Men samtidig giver det mening, at vi har det samme regelsæt, så når det handler om f.eks. forældelse, så burde den være på 5 år uanset hvad.

Men som det foreligger nu – vi har også nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen – kan SF støtte forslaget.

16:36
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Jeg ser ikke, at der er en ordfører for De Konservative til stede, så derfor går vi videre til erhvervs- og vækstministeren. Værsgo.

16:36
Erhvervs- og vækstministeren
Troels Lund Poulsen

Tak for det. Og tak for de mange bemærkninger, der har været til det lovforslag, som vi behandler nu.

Jeg vil starte med at sige, at det selvfølgelig på mange punkter er kompliceret. Men hvis man starter i helikopteren, vil jeg sige, at formålet med lovforslaget, som også flere har været inde på i deres forelæggelse her fra talerstolen, er at gøre det nemmere for forbrugere og erhvervsdrivende at søge erstatning i sager, hvor konkurrenceretten er overtrådt. Det synes jeg er et meget vigtigt formål og også ædelt formål. Jeg vil også gerne kvittere for fru Lisbeth Bech Poulsens bemærkninger. Det er ikke altid, at jeg er lige god til at rose SF, men jeg synes netop, at nogle af de bemærkninger, fru Lisbeth Bech Poulsen kom med fra talerstolen, er helt rigtige. Det gælder for den sags skyld også fru Ida Auken. For skal man have et transparent marked, skal det være muligt at have fri konkurrence, er det også vigtigt, at der ikke er nogen brodne kar, der udnytter, at man så ikke lever op til det, der er defineret ved et frit marked, nemlig at folk ikke skal danne karteller. Det synes jeg er en meget, meget vigtig ting at slå fast her: Man skal ikke kunne slippe af sted med det. Det er allerede i dag sanktioneret, men nu er EU-lovgivningen så gået et skridt videre, og det synes jeg vi kan være meget tilfredse med.

Det, som det også giver lejlighed til, er jo, at vi derved får understøttet en effektiv konkurrence. En effektiv konkurrence skulle også gerne føre til lavere priser og varieret udbud til gavn for både danske virksomheder og danske forbrugere. Konkurrencereglerne forbyder konkurrencebegrænsende aftaler som f.eks. karteller og misbrug af dominerende stillinger. Konkurrencemyndighederne håndhæver konkurrencereglerne, men hvis reglerne skal have fuld virkning i praksis, skal der også være gode muligheder for, at de skadelidte efterfølgende kan søge erstatning, når reglerne bliver overtrådt. I dag er det jo sådan, at det er vanskeligt for de skadelidte at få erstatning efter overtrædelse af konkurrencereglerne, bl.a. fordi det er vanskeligt at bevise, at man har lidt et tab, og ikke mindst størrelsen af dette tab.

Lovforslaget indeholder derfor også regler om bl.a. fremlæggelse af beviser, regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelser, regler om bevisbyrden for overvæltning af overpriser, formodning af tab, beregning af renter, regler om virkning af forlig på efterfølgende søgsspørgsmål samt regler om forældelse. En lang række af de bemærkninger, som også er kommet her, vil jeg vende tilbage til i skriftlig form under udvalgsbehandlingen. Men jeg vil også gerne i dag slå fast, at jeg synes, det er afgørende, at vi også fra dansk side selvfølgelig implementerer det EU-direktiv, som der nu er opnået enighed om. I hele spørgsmålet om, hvorvidt vi laver en overimplementering, vil jeg sige, at det gør vi ikke. Vi laver en tekstnær implementering, så når nogle af de organisationer hævder, at der er tale om en overimplementering, så er det i hvert fald en overimplementering, som jeg på ingen måde kan nikke genkendende til.

Så vil jeg også gerne nævne, at medlemsstaterne efter direktivet skal indføre særregler for erstatningskrav for overtrædelse af konkurrenceretten, når overtrædelsen har kunnet påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Det foreslås imidlertid, at direktivets regler også skal gælde de nationale regler, i hvilke samhandelen ikke er påvirket. Dette foreslås, fordi hensynet til konkurrencen i Danmark er lige så beskyttelsesværdig, uanset om der er tale om, at overtrædelse af konkurrenceretten har samhandelspåvirkning ej. Herudover vurderes det også mest hensigtmæssigt, at der gælder et sæt fælles regler. Det skaber større klarhed om, hvilke regler der gælder både for virksomheder og forbrugere.

Så med det vil jeg sige, at jeg faktisk synes, at det her lovforslag fortjener en rigtig god og grundig udvalgsbehandling, men politisk er der, synes jeg, et meget vigtigt signal til både virksomheder og forbrugere. Dem, der overholder reglerne, skal selvfølgelig have bedre vilkår. Det får de også nu, for nu kommer vi til i højere grad at være i stand til at bekæmpe karteldannelse.

16:40
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ministeren.

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi kan dermed konstatere, at forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 21:

Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.

Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 05.10.2016).


16:14
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til den første ordfører i rækken, fru Karin Gaardsted, Socialdemokratiet. Værsgo.

16:15
Ordfører
Karin Gaardsted (S)

Det er vigtigt både for forbrugere og virksomheder, at konkurrenceregler bliver overholdt og efterlevet såvel inden for ens eget land som inden for EU. Det sker for ofte, at personer, virksomheder eller myndigheder lider tab som følge af andres overtrædelse af konkurrenceretten. Med dette forslag bliver det nemmere at kunne få erstatning for den skade, man har lidt, og det støtter Socialdemokratiet op om.

Lovforslaget følger af et EU-direktiv om, at konkurrenceregler skal virke efter hensigten, så konkurrencen bliver effektiv, og direktivet angiver reglerne for civile søgsmål som følge af overtrædelse af EU-konkurrenceretten.

Mere konkret handler det om regler for beregning af renter, formodninger om, hvor stort et tab man lider, fremlæggelse af beviser af forskellig art, regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse samt regler om virkning af forlig, hvis man finder en mindelig løsning. Med lovforslaget indføres også en forældelsesfrist på 5 år.

Der kommer til at gælde de samme regler for erstatningssager om overtrædelse mellem EU-lande, som hvis det foregår internt i vores eget land. Virksomheder og enkeltpersoner skal altså fremover kun forholde sig til ét regelsæt, hvilket burde være en fordel for alle parter. Som konsekvens af det foreslås det at ophæve konkurrencelovens kapitel om civilretslig forældelse samt kapitlet om gruppesøgsmål og i stedet indsætte de tilsvarende bestemmelser fra direktivet.

Her ringer advarselsklokkerne lidt. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at retten til gruppesøgsmål ikke bliver forringet i en sådan grad, at det ikke længere giver nogen mening at anlægge gruppesøgsmål. Høringssvarene er også lidt brogede på dette område, og jeg vil derfor foreslå, at vi i udvalgsarbejdet bruger tid på at få foldet præcis dette område ud, så vi er sikre på, at vi lander, som vi skal.

Endelig indeholder lovforslaget en præcisering af offentliggørelsen af afgørelser. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige værdier, og det støtter vi naturligvis også op om.

Socialdemokraterne støtter på nuværende tidspunkt forslaget og ser frem til i udvalgsarbejdet at få arbejdet os godt til bunds i problematikken om især gruppesøgsmål.

16:17
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren. Den næste ordfører i rækken er hr. Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti. Værsgo.

16:18
Ordfører
Hans Kristian Skibby (DF)

Nu nævnte Socialdemokratiets ordfører, at Socialdemokratiet støttede lovforslaget på nuværende tidspunkt. Så bliver det selvfølgelig spændende at se, om det bliver ved med at gælde frem til vedtagelsen ved en tredjebehandling.

Dansk Folkeparti har jo også hilst det her lovforslag velkommen, i hvert fald set i forhold til de ting, som ligger i dets formål, netop at det skal sikre, at både personer, virksomheder og myndigheder får en bedre retsstilling set i forhold til nemmere at kunne opnå erstatning, bl.a. via civile søgsmål, i de sager, hvor der sker en overtrædelse af EU's konkurrenceret.

Vi synes egentlig i Dansk Folkeparti, at der ligger mange fordele i og mange gode intentioner bag det her lovforslag, men vi har selvfølgelig et par ting, som vi ønsker at få belyst lidt mere specifikt i forbindelse med Folketingets behandling af det samlede lovforslag.

Hvis man kigger i de høringssvar, der er kommet, vil man se, at bl.a. Dansk Erhverv og Dansk Byggeri har rejst en kritik af, at der vil være øgede sagsomkostninger til retsudgifter og advokatbistand i forbindelse med det her, og at der sker en række fravigelser af danske lovregler og grundlæggende retsprincipper . Man mener også, at der generelt er tale om en overimplementering. Og netop overimplementering er noget af det, som regeringen har lagt stor vægt på at de ikke ønsker – vi ønsker minimumsimplementering – medmindre der er gode begrundelser for yderligere implementering, set i forhold til at det samlet set giver Danmark bedre og mere gunstige vilkår.

Så der vil vi selvfølgelig gerne fra Dansk Folkepartis side have ministeren til at redegøre for, hvorvidt man anerkender, at der sker en overimplementering, og hvorvidt det så – hvis der er tale om en overimplementering – er en overimplementering, som er både fornuftig og forsvarlig.

Så vil jeg også gerne, hvis man nu skal diskutere proces, sige, at det ikke er særlig heldigt med den måde, som man har håndteret tilvejebringelsen af det her lovforslag på, altså med den høringsperiode, der har været. Der er jo blevet rejst en massiv kritik. Hvis man kigger på de notater, der er kommet fra Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Finansrådet, Håndværksrådet, Forsikring & Pension, Landbrug & Fødevarer og ikke mindst Realkreditforeningen, kan man se, at de alle sammen påpeger, at det ikke er rimeligt, at man ved et så omfattende lovforslag som det her, på et rimelig kompliceret juridisk grundlag, vælger kun at lægge det i høring i 5 uger, tilmed med start den 28. juni, som i hvert fald for manges vedkommende ligger lige midt i sommerferien. Der ville det måske være bedre, hvis man lærte af historien og bl.a. lyttede til nogle af de ting, som er blevet kritiseret. Bl.a. siger Venstres egen gruppeformand, hr. Søren Gade, i en fælles kronik med De Radikales partileder, hr. Morten Østergaard, netop, at der skal være en god og dybdegående gennemgang af lovbehandlingsarbejdet, og at der også skal være plads til den høringsfrist, som er både forventelig og berettiget.

Socialdemokratiets ordfører var jo inde på, hvad der ligger konkret i lovforslaget om de nye præciseringer om beregning af renter, formodninger om, hvor stort et tab man lider, fremlæggelse af beviser i retslige tvister og også om de andre ting i forbindelse med solidarisk hæftelse.

Jeg skal ikke gå mere ind i den side af det andet end at sige, at vi som udgangspunkt er positivt indstillet over for det her lovforslag. Vi mener, det er til gavn for danske interesser. Vi vil ikke stemme for det her, fordi det er et direktiv, som nogle siger vi skal stemme for. Vi vil kun stemme for det, hvis vi mener, det er til gavn for danske interesser.

Så vi ser frem til udvalgsarbejdet. Og på den baggrund kan jeg meddele, at vi ikke bare sådan ubetinget kan støtte lovforslaget nu her. Vi er positivt indstillet over for det, men der er som sagt et par spørgsmål, som skal belyses, altså sådan som jeg tidligere har givet udtryk for det. Tak.

16:22
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren for Dansk Folkeparti. Næste taler er hr. Torsten Schack Pedersen som ordfører for Venstre. Værsgo.

16:22
Ordfører
Torsten Schack Pedersen (V)

En åben markedsøkonomi med fri konkurrence er en helt central forudsætning for at sikre velstand og velfærd. Et af de mange elementer for at sikre et velfungerende økonomisk system, som vi hylder herhjemme, er selvfølgelig, at der er en effektiv konkurrence. Det er med til at sikre, at forbrugerne får de bedste priser, og at der er innovation på markedet. Ja, så konkurrencen er helt central.

Derfor er det selvfølgelig væsentligt, at vi sørger for, at vi har effektive konkurrenceregler, som sørger for, at der ikke er nogen, der bryder spillereglerne, aftaler priserne i lukkede lokaler og dermed giver forbrugerne for høje priser, og ej heller at man laver aftaler, som gør, at bedre drevne virksomheder bliver snydt i konkurrencen. Derfor har vi konkurrenceregler, og derfor skal vi også sørge for, at de kan håndhæves effektivt.

Det lovforslag, som vi nu behandler, og som de to foregående ordførere har redegjort for, udspringer af et EU-direktiv, som skal sikre en bedre håndhævelse af EU's konkurrenceret. For det er vanskeligt i dag for de borgere og virksomheder, som måtte have lidt et tab, i forbindelse med at andre virksomheder har begået en overtrædelse af konkurrenceretten, efterfølgende at få en erstatning for det tab, som man måtte have lidt.

Jeg synes sådan set, at det er både ret og rimeligt, at måtte man begå brud på konkurrencereglerne til ugunst for forbrugere eller for andre erhvervsdrivende, skal det selvfølgelig straffes. Men jeg tror også, det har en stærk præventiv effekt, at der er en større risiko for at blive idømt et erstatningsansvar for de ulovlige handlinger, man måtte have foretaget sig. Så derfor giver rigtig god mening at lave den her opstramning.

Uden at skulle gennemgå alt for meget af teknikken, som der allerede er redegjort for, så lad mig bare nævne et enkelt element, nemlig at forældelsesfristen i direktivet øges til 5 år mod de normale 3 år, vi har herhjemme. Da direktivet mest lægger op til, at det drejer sig om sager, hvor det har betydning for samhandelen i EU, kunne man jo nøjes med at lade det være gældende der. Men uden at skulle tage en lang gennemgang af procedureregler, og afhængigt af hvordan man skærer en sag til at starte med, så giver det faktisk rigtig god mening, at den samme forældelsesfrist også gælder, hvis det alene er en overtrædelse af national dansk konkurrenceret, der er tilfældet. Det betyder altså, at man i de her sager ved, at man kører efter det samme regelsæt, uanset om det måske fra starten af er klart, om det alene er den danske konkurrenceret, der er overtrådt, eller det måtte være EU's konkurrenceret, når det vedrører samhandel. Det giver en ensartethed i behandlingen på området, og det synes jeg sådan set giver rigtig god mening.

Det er grundlæggende vigtigt, at vi sørger for, at vi har et effektivt marked, at vi har en fri og åben konkurrence, og er der nogen, der snyder på vægten og får dom herfor eller på anden måde indrømmer, at de har begået brud på konkurrenceregler, så er det altså også helt fair, at det er muligt for de personer eller virksomheder, der har lidt et tab, at søge en erstatning. Det er vanskeligt i dag, og det er grundlæggende det, vi sørger for bliver bedre. Derfor er det selvfølgelig et lovforslag, vi varmt støtter fra Venstres side.

16:25
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Venstres ordfører. Næste taler er hr. Pelle Dragsted som ordfører for Enhedslisten. Værsgo.

16:26
Ordfører
Pelle Dragsted (EL)

Det er jo endnu et af de her lidt tekniske lovforslag, vi behandler i dag, som handler om at lave nogle justeringer af den gældende lovgivning omkring erstatningssager, når konkurrenceretten er blevet overtrådt. Formålet er jo altså at få den danske lovgivning opdateret i forhold til det her EU-direktiv.

Umiddelbart finder vi i Enhedslisten de stramninger, som forslaget lægger op til, positive – bl.a. at man skærper rentebetalingen, så den starter, fra skaden er forvoldt og ikke fra en forfaldsdato. Det giver selvfølgelig skadelidte en mere retvisende kompensation. Det er også positivt, at man øger fristen for forældelse fra 3 til 5 år. Det er igen noget, som styrker skadelidtes position, hvilket vi bifalder.

Vi er lidt i tvivl om lovforslagets konsekvenser for den lange forældelsesfrist på 10 år. Det kan være, ministeren kan opklare det heroppefra. Ellers kan vi måske få det afklaret i den videre behandling.

Så er der også et andet spørgsmål, og det er det her om særreglerne for de små og mellemstore virksomheder, hvor, som vi forstår det, straffen for at krænke konkurrenceretten skal være mildere. Det kan der selvfølgelig være argumenter for, men omvendt må det vel også være sådan, at hvis man bryder lovgivningen, skal man straffes for det. Argumentet i bemærkningerne til lovforslaget om, at man dermed risikerer at skade de små og mellemstore virksomheders økonomiske levedygtighed, er selvfølgelig en relevant overvejelse. Omvendt må det vel også være sådan, at hvis man snyder, må man også tage skraldet bagefter. Det kunne jo være, at skadelidte var en anden SMV. Så det er i hvert fald også noget, vi gerne vil diskutere i lovbehandlingen.

Hvad angår de ændringer i reglerne om udlevering af materiale og oplysninger til efterforskning, som skal bringe dansk lov i overensstemmelse med EU-lovgivningen, er det for mig at se også ret svært tilgængeligt stof. Det håber vi også på vi kan få uddybet i lovbehandlingen. For det er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål, om det her indskrænker efterforskningens muligheder eller ej. Hvis det ikke gør det, er vi positive over for det.

Så alt i alt er Enhedslisten positiv over for forslaget.

16:28
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ordføreren. Den næste taler i rækken er hr. Danny K. Malkowski som ordfører for Liberal Alliance. Værsgo.

16:28
Ordfører
Danny K. Malkowski (LA)

Tak. Med forslaget skaber man en særskilt erstatningslovgivning for konkurrenceområdet som konsekvens af direktiv om visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning.

I Danmark har vi allerede et meget velfungerende erstatningsretligt system, der bygger på fornuftige principper, som at skadelidte skal stilles hverken bedre eller dårligere, end før skaden skete. Mange af disse principper er bibeholdt i implementeringen af direktivet, og det er i og for sig fint. Men på nogle områder kommer der dog væsentlige ændringer med direktivet.

Når en karteldannelse f.eks. er konstateret, vil man med de nye regler formode, at karteldannelsen har medført et tab, og det er sagsøgtes opgave at modbevise denne påstand, altså at have en slags omvendt bevisbyrde. Det er klart, at sagsøgte i den slags sager har et vist informationsmæssigt overtag, og det er også baggrunden for reglen. Men vi mener, at man bør være temmelig påpasselig med den her slags ting. Direktivet kræver alene, at reglerne skal finde anvendelse i tilfælde, hvor der sker samhandelspåvirkning. Med forslaget her gør man også reglerne gældende for rent danske forhold. Der er altså tale om en overimplementering.

Der er selvfølgelig en naturlig logik i at behandle alle sager om kartelovertrædelser ens, men vi er ikke sikre på, at den overimplementering er gavnlig, da det formentlig vil indføre færrest nye byrder at lade de her regler gælde i så få tilfælde som muligt. På den baggrund er vi umiddelbart negativt indstillet over for forslaget, og jeg er sikker på, at min kollega, hr. Joachim B. Olsen, glæder sig til udvalgsarbejdet. Tak for ordet.

16:30
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er en enkelt kort kommentar, og den er fra Lisbeth Bech Poulsen, SF. Værsgo.

16:30
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Jeg ved godt, at Liberal Alliance ikke er meget for det, man kalder overimplementering af EU-direktiver. Men min forståelse af liberal eller liberalistisk politik må jo også være, at der netop skal være fair konkurrence, og at f.eks. karteldannelse eller andre former for unfair konkurrence skal modgås. Synes ordføreren ikke – i forhold til at vores samhandel med andre lande er blevet så globaliseret, som den er, og når en så stor del af vores handel foregår over grænserne – at det giver meget god mening at have et EU-regelsæt, hvori man ligesom får fokus på karteldannelser og andre former for ting? Skal man forstå ordførerens bemærkninger på den måde, at Liberal Alliance så ikke vil stemme for?

16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

16:31
Danny K. Malkowski (LA)

Som udgangspunkt kan jeg kun gentage, hvad jeg sagde, nemlig at på baggrund af de problematikker, jeg har opstillet, er vi umiddelbart negativt indstillet, indtil vi yderligere har fået belyst, hvordan den her overimplementering træder i kraft. Men det er naturligvis klart, at vi skal se på, hvordan vi kommer ulovlige karteldannelser til livs, også på tværs af grænser i EU.

16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke yderligere bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Den næste ordfører i ordførerrækken er hr. René Gade fra Alternativet.

16:31
Ordfører
René Gade (ALT)

Tak. Vi er i Alternativet meget positive over for det her forslag. Der kan selvfølgelig i udvalgsarbejdet komme teknikaliteter op, som jeg ikke har kunnet gennemskue endnu, for det er mildest talt et kompliceret forslag. Men i bund og grund handler det jo om, at det her er et af de steder, hvor det europæiske samarbejde bare igen viser, at lovgivning på tværs af landegrænser på alle mulige måder gør noget godt. I forhold til konkurrenceforvridende sager, der er foregået uden for landets grænser eller herhjemme, så tænker jeg, at den overimplementering, man kunne være nervøs for, og som der også er nogle, der er nervøse for måske vil komme til at ske her i landet, er vi på ingen måde nervøse for i Alternativet.

Jeg noterer mig, at der ikke er lagt op til, at der som udgangspunkt vil være erhvervsøkonomiske omkostninger ved det her, og derfor må vi forstå det sådan, at det eneste, vi kunne se som kritisabelt, ville være, hvis der kom færre sager ud af det her. Vi tænker, at det her fokus kun kan have gavn af, at der måske kommer flere. Og hvis vi så finder ud af, at det bliver en byrde for nogle virksomheder undervejs, må vi jo gå ind og se på det endnu en gang. Men vi er meget positivt stemt over for forslaget.

16:32
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ikke nogen, der har bedt om korte bemærkninger. Den næste i ordførerrækken er fru Ida Auken fra Radikale Venstre.

16:33
Ordfører
Ida Auken (RV)

I dag behandler vi L 21, som er lov om behandling af erstatningssager, når der er overtrædelse af konkurrenceretten. Det er jo ganske fornuftigt, at man, hvis man oplever, at man har tab som følge af, at nogle andre har overtrådt lovgivningen, så har mulighed for at få beregnet, hvilke tab man har haft; at der kommer klarhed om renterne; hvordan man formoder tab; hvordan man skal fremlægge beviser osv. Så det er en fornuftig implementering af EU-direktivet, og vi synes også, at det er en god idé at lave et fælles regelsæt for både samhandel og den nationale konkurrenceret.

Det er klart, at det altid er en afvejning – giver det yderligere byrder, eller er det faktisk bureaukrati, vi her fjerner, ved ikke at have to regelsæt? Jeg kan høre, at der er nogle, der synes, at det er bedre at have to regelsæt, man som virksomhed skal kunne finde rundt i. Fra radikal side synes vi, at det at have så få regelsæt som muligt er en stor gevinst i sig selv. Så umiddelbart tror vi, at det er et fornuftigt sted vælge at lave dansk ret – det, der vedrører samhandel, og det, der alene vedrører den danske konkurrenceret – ensartet. Så vi er umiddelbart meget positivt indstillet over for lovforslaget.

16:34
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og vi går videre i ordførerrækken. Den næste ordfører er fru Lisbeth Bech Poulsen for SF. Værsgo.

16:34
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Det er vigtigt, at vi også på tværs af grænser har fair konkurrence, at vi sikrer os mod karteldannelse og sikrer, at man kan få erstatning, hvis man har været udsat for unfair konkurrence. Mere og mere af vores handel foregår jo over grænserne, derfor giver det også god mening at få et fælles EU-lov-sæt, og derfor skal man naturligvis implementere det her direktiv. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er uheldigt for at sige det diplomatisk, at vi endnu en gang har et lovforslag her i salen, som de høringsberettigede med rette kritiserer for at have fået alt for kort tid til at sætte sig ind i. Det håber jeg måske ministeren vil komme ind på i sin tale heroppe. Det er kompliceret stof, og det er rigtig vigtigt, og det er jo de berørte parter, der i høj grad har indsendt høringssvar. Så det er simpelt hen en uskik, som må stoppe.

Jeg noterer mig, at der i notatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står, efter at de har gennemgået de forskellige elementer, at de på baggrund af ovenstående vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for både skadelidte virksomheder og forbrugere samt overtrædende virksomheder, hvis der gælder samme regelsæt i relation til behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til procesforældelse og hæftelse ved overtrædelse af denne, uanset om en overtrædelse måtte have samhandelspåvirkning eller ej. Det er også SF's synspunkt. Og lidt i tråd med det, hr. René Gade siger, mener vi også, at man burde have det samme regelsæt, hvad enten det handler om samhandel eller ej. Sådan forstod jeg det i hvert fald på Alternativets ordfører. Men samtidig giver det mening, at vi har det samme regelsæt, så når det handler om f.eks. forældelse, så burde den være på 5 år uanset hvad.

Men som det foreligger nu – vi har også nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen – kan SF støtte forslaget.

16:36
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Jeg ser ikke, at der er en ordfører for De Konservative til stede, så derfor går vi videre til erhvervs- og vækstministeren. Værsgo.

16:36
Erhvervs- og vækstministeren
Troels Lund Poulsen

Tak for det. Og tak for de mange bemærkninger, der har været til det lovforslag, som vi behandler nu.

Jeg vil starte med at sige, at det selvfølgelig på mange punkter er kompliceret. Men hvis man starter i helikopteren, vil jeg sige, at formålet med lovforslaget, som også flere har været inde på i deres forelæggelse her fra talerstolen, er at gøre det nemmere for forbrugere og erhvervsdrivende at søge erstatning i sager, hvor konkurrenceretten er overtrådt. Det synes jeg er et meget vigtigt formål og også ædelt formål. Jeg vil også gerne kvittere for fru Lisbeth Bech Poulsens bemærkninger. Det er ikke altid, at jeg er lige god til at rose SF, men jeg synes netop, at nogle af de bemærkninger, fru Lisbeth Bech Poulsen kom med fra talerstolen, er helt rigtige. Det gælder for den sags skyld også fru Ida Auken. For skal man have et transparent marked, skal det være muligt at have fri konkurrence, er det også vigtigt, at der ikke er nogen brodne kar, der udnytter, at man så ikke lever op til det, der er defineret ved et frit marked, nemlig at folk ikke skal danne karteller. Det synes jeg er en meget, meget vigtig ting at slå fast her: Man skal ikke kunne slippe af sted med det. Det er allerede i dag sanktioneret, men nu er EU-lovgivningen så gået et skridt videre, og det synes jeg vi kan være meget tilfredse med.

Det, som det også giver lejlighed til, er jo, at vi derved får understøttet en effektiv konkurrence. En effektiv konkurrence skulle også gerne føre til lavere priser og varieret udbud til gavn for både danske virksomheder og danske forbrugere. Konkurrencereglerne forbyder konkurrencebegrænsende aftaler som f.eks. karteller og misbrug af dominerende stillinger. Konkurrencemyndighederne håndhæver konkurrencereglerne, men hvis reglerne skal have fuld virkning i praksis, skal der også være gode muligheder for, at de skadelidte efterfølgende kan søge erstatning, når reglerne bliver overtrådt. I dag er det jo sådan, at det er vanskeligt for de skadelidte at få erstatning efter overtrædelse af konkurrencereglerne, bl.a. fordi det er vanskeligt at bevise, at man har lidt et tab, og ikke mindst størrelsen af dette tab.

Lovforslaget indeholder derfor også regler om bl.a. fremlæggelse af beviser, regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelser, regler om bevisbyrden for overvæltning af overpriser, formodning af tab, beregning af renter, regler om virkning af forlig på efterfølgende søgsspørgsmål samt regler om forældelse. En lang række af de bemærkninger, som også er kommet her, vil jeg vende tilbage til i skriftlig form under udvalgsbehandlingen. Men jeg vil også gerne i dag slå fast, at jeg synes, det er afgørende, at vi også fra dansk side selvfølgelig implementerer det EU-direktiv, som der nu er opnået enighed om. I hele spørgsmålet om, hvorvidt vi laver en overimplementering, vil jeg sige, at det gør vi ikke. Vi laver en tekstnær implementering, så når nogle af de organisationer hævder, at der er tale om en overimplementering, så er det i hvert fald en overimplementering, som jeg på ingen måde kan nikke genkendende til.

Så vil jeg også gerne nævne, at medlemsstaterne efter direktivet skal indføre særregler for erstatningskrav for overtrædelse af konkurrenceretten, når overtrædelsen har kunnet påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Det foreslås imidlertid, at direktivets regler også skal gælde de nationale regler, i hvilke samhandelen ikke er påvirket. Dette foreslås, fordi hensynet til konkurrencen i Danmark er lige så beskyttelsesværdig, uanset om der er tale om, at overtrædelse af konkurrenceretten har samhandelspåvirkning ej. Herudover vurderes det også mest hensigtmæssigt, at der gælder et sæt fælles regler. Det skaber større klarhed om, hvilke regler der gælder både for virksomheder og forbrugere.

Så med det vil jeg sige, at jeg faktisk synes, at det her lovforslag fortjener en rigtig god og grundig udvalgsbehandling, men politisk er der, synes jeg, et meget vigtigt signal til både virksomheder og forbrugere. Dem, der overholder reglerne, skal selvfølgelig have bedre vilkår. Det får de også nu, for nu kommer vi til i højere grad at være i stand til at bekæmpe karteldannelse.

16:40
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ministeren.

Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger, så vi kan dermed konstatere, at forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

16:14
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
16:15
Ordfører
Karin Gaardsted (S)
16:17
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
16:18
Ordfører
Hans Kristian Skibby (DF)
16:22
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
16:22
Ordfører
Torsten Schack Pedersen (V)
16:25
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
16:26
Ordfører
Pelle Dragsted (EL)
16:28
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
16:28
Ordfører
Danny K. Malkowski (LA)
16:30
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:30
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:31
Danny K. Malkowski (LA)
16:31
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:31
Ordfører
René Gade (ALT)
16:32
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:33
Ordfører
Ida Auken (RV)
16:34
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:34
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
16:36
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
16:36
Erhvervs- og vækstministeren
Troels Lund Poulsen
16:40
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0