Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17
SUU Alm.del
Offentligt
1688151_0001.png
Folketingets Sundheds‐ og Ældreudvalg 
Holbergsgade 6 
DK‐1057 København K 
 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 
M sum@sum.dk  
W sum.dk 
 
 
Dato: 15‐11‐2016 
Enhed: Primær Sundhed, Ældrepo‐
litik og Jura 
Sagsbeh.: DEPTBH 
Sagsnr.: 1609704 
Dok. nr.: 205547 
 
 
 
Folketingets Sundheds‐ og Ældreudvalg har den 18. oktober 2016 stillet følgende 
spørgsmål nr. 76 (Alm. del) til sundheds‐ og ældreministeren, som hermed besvares.  
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Merete Riisager (LA). 
 
Spørgsmål nr. 76:  
”Vil ministeren oplyse, hvilke sundhedsmæssige fordele drengebørn høster ved at få 
skåret forhuden af?” 
 
Svar: 
Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2013 foretog en undersøgelse af omskæring i 
Danmark, som resulterede i notatet ”Omskæring af drenge”.  
 
Af Sundhedsstyrelsens undersøgelse fremgår følgende i forhold til helbredsmæssige 
fordele ved omskæring, som jeg kan henholde mig til:  
 
”Omskæring kan være nødvendigt af helbredsmæssige årsager som f.eks. forhudsfor‐
snævring, hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage over penishovedet, hvilket indebæ‐
rer større risiko for infektion. 
 
Det er omdiskuteret, om omskæring herudover kan have nogle sundhedsmæssige 
fordele. Det skal ses i lyset af, hvor mange raske drengebørn, der skal omskæres for 
at opnå et positivt helbredsresultat. Nogle af de undersøgelser, som underbygger de 
positive resultater af omskæring af drengebørn, er foretaget i Afrika, hvor de 
sundhedsmæssige forhold er væsentlige anderledes end i vesten. 
 
De dokumenterede helbredsmæssige fordele: 
 
Nedsat risiko for urinvejsinfektioner: Drenge, som er omskåret i spædbarnsalderen, 
har færre tilfælde af urinvejsinfektioner end drenge, som ikke er omskåret. Hyppig‐
heden af urinvejsinfektioner hos små drenge er dog lav. 
 
Nedsat risiko for peniskræft: Studier tyder på at peniskræft er mindre udbredt hos 
omskårede mænd. Peniskræft er en generelt en sjælden sygdom. 
 
Nedsat risiko for kønssygdomme: Omskårne mænd kan have en lavere risiko for visse 
kønssygdomme, såsom HIV. WHO (World Health Organization) har udmeldt, at der er 
evidens for, at mandlig omskæring reducerer risikoen for HIV hos heteroseksuelle 
mænd med ca. 60 %. Derfor anbefaler WHO, at mandlig omskæring bør overvejes 
som en effektiv intervention mod HIV, som beskyttelse/forebyggelse i lande og regi‐
oner med heteroseksuelle epidemier, som f.eks. visse områder i Afrika. WHO under‐
streger, at mandlig omskæring kun delvis beskytter mod HIV og derfor kun er ét ele‐
ment i den samlede forebyggelse. 
SUU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 76: MFU spm. om, hvilke sundhedsmæssige fordele drengebørn høster ved at få skåret forhuden af, til sundheds og ældreministeren
 
For så vidt angår urinvejsinfektioner, er hyppigheden i Danmark så lav, at der ikke er 
grundlag for generelt at omskære drengebørn af den årsag. Peniskræft er en meget 
sjælden sygdom, og derfor vil der skulle omskæres uforholdsmæssigt mange drenge‐
børn, før et tilfælde af peniskræft kunne forebygges. Kønssygdomsproblematikken er 
adresseret af WHO, men de forhold, hvorunder de anbefaler omskæring, er meget 
forskellige fra vestlige forhold som i Danmark. Anbefalingen vedrører også voksne 
mænd. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at ingen af de store medicinske organisationer 
i vesten anbefaler rutinemæssig omskæring af raske drengebørn.”  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Sophie Løhde      /      Trine Berner Hansen 
 
Side 2