Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del
Offentligt
1771683_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.socialministeriet.dk
.dk
Sagsnr.
2017 - 3526
Doknr.
482874
Dato
22-06-2017
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 14. juni 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 441 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Orla Hav (S) og Troels Ravn (S).
Spørgsmål nr. 441:
Ministeren bedes uddybe sin besvarelse af spørgsmål 25 og 26 til lovforslaget L 150
(revision af servicelovens voksenbestemmelser). Herunder bedes ministeren redegøre
detaljeret for, hvordan hun forventer, at den forenklede sagsbehandlingsprocedure vil
blive administreret i kommunerne, og hvad den forenklede sagsbehandlingsprocedure
vil betyde for princippet om, at kommunen skal foretage en ”konkret og individuel vur-
dering” af den enkelte borgers behov i relation til vedkommendes funktionsnedsættel-
se.
Svar:
Indledningsvis bemærkes, at de to svar på spørgsmål 25 og 26 til lovforslag L 150,
som der refereres til spørgsmålet, relaterer sig til den forenklede sagsbehandlingspro-
cedure, som kommunerne får hjemmel til at benytte ved første gangs ansøgninger om
hjælpemidler og forbrugsgoder. Denne sagsbehandlingsprocedure har ingen betyd-
ning i forhold til samrådsspørgsmålene AM og AO, der handler om fremgangsmåden
ved skift af hjælpemidler, når en kommune har indgået en ny leverandøraftale.
Det kan herefter oplyses, at formålet med den forenklede sagsbehandlingsprocedure
er regelforenkling og afbureaukratisering. Proceduren finder anvendelse ved første-
gangs-ansøgninger og kan benyttes i alle enkle og entydige sager. Det er op til den
enkelte kommune at beslutte, hvorvidt den vil anvende proceduren eller ej.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 150, at hvis en kommune vælger at
benytte den forenklede procedure, træffes der afgørelse alene ud fra den modtagne
ansøgning. Her skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at
kunne træffe afgørelse, og der skal være en tro- og love-erklæring eller anden rele-
vant dokumentation for oplysningernes rigtighed. Det er fortsat kommunens ansvar at
sikre, at de nødvendige oplysninger foreligger. Jeg forventer naturligvis, at kommu-
nerne administrerer i overensstemmelse hermed.
Ved enkle og entydige sager forstås sager, hvor borgerens funktionsnedsættelse er
åbenbar og hjælpebehovet relativt entydigt. Det kan f.eks. være borgere, hvis funkti-
onsnedsættelse åbenbart skyldes vandladningsproblemer, og hvor hjælpebehovet kan
dækkes ved et kateter.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 441: Spm. om, hvordan ministeren forventer, at den forenklede sagsbehandlingsprocedure vil blive administreret i kommunerne, og hvad den forenklede sagsbehandlingsprocedure vil betyde for princippet om, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov i relation til vedkommendes funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren
I forlængelse heraf skal det understreges, at den forenklede sagsbehandlingsprocedu-
re ikke ændrer på, at der skal ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemid-
del. Det vil f.eks. betyde, at hvis kommunen ved brug af den forenklede sagsbehand-
lingsprocedure har konstateret, at en borger har behov for et hjælpemiddel i form af et
kateter, vil der ligesom ved brug af den almindelige sagsbehandlingsprocedure skulle
foretages en konkret og individuel vurdering af, hvilken type kateter der er det bedst
egnede og billigste i forhold til at kompensere for borgerens hjælpebehov.
Hvis borgeren ikke er enig i kommunens vurdering af, hvilken type kateter der er bedst
egnet og billigst, vil borgeren uanset den anvendte sagsbehandlingsprocedure kunne
klage til Ankestyrelsen herover.
Med venlig hilsen
Mai Mercado
2