Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del
Offentligt
1706263_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Sagsnr.
2016 - 8743
Doknr.
432823
Dato
19-12-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 23. november 2016 stillet følgende
spørgsmål nr. 121 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Spørgsmål nr. 121:
”Ministerens bedes oplyse, om det er korrekt, at ministeren ikke har iværksat nye initi-
ativer som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner i
beretning nr. 21/2015, som det konstateres i Rigsrevisionens notat om beretning over
for anbragte børn af 14. november 2016, og såfremt det ikke er korrekt, bedes mini-
steren redgøre for, hvilke initiativer ministeren har iværksat.”
Svar:
Statsrevisorerne offentliggjorde den 9. august 2016 Rigsrevisionens beretning om
indsatsen over for anbragte børn og unge. Rigsrevisionen kritiserede bl.a., at Social-
og Indenrigsministeriet (nu Børne- og Socialministeriet) 10 år efter Anbringelsesrefor-
men ikke kan dokumentere, at kommunernes sagsbehandling er forbedret, eller at
indsatsen har den tilsigtede effekt.
Rigsrevisionens kritik af kommunernes sagsbehandling bygger primært på Ankesty-
relsens praksisundersøgelser. Der er tale om stikprøveundersøgelser, der dækker
sager i perioden 2009-2013.
På baggrund af Rigsrevisionens beretning afgav den daværende social- og inden-
rigsminister en redegørelse til Statsrevisorerne i oktober 2016. Redegørelsen er ved-
lagt som bilag.
Som det fremgår af redegørelsen, har Folketinget gennemført en række store refor-
mer med omfattende lovændringer over en forholdsvis kort årrække. Det har vist sig,
at det har været en større udfordring for kommunerne end først antaget at implemen-
tere de mange reformer. Jeg henviser til vedlagte redegørelse for en gennemgang af
de initiativer, der er i iværksat for at understøtte kommunerne i deres udfordringer. Der
er tale om initiativer, der påvirker måden, der arbejdes på over tid, og dermed også
kræver tid for at skabe forandringer.
Rigsrevisionen kritiserer derudover i deres redegørelse, at ministeriet ikke i tilstrække-
lig grad har understøttet, at der kan dokumenteres og måles effekt af indsatsen over
for anbragte børn. Jeg henviser ligeledes til vedlagte redegørelse for en gennemgang
af det arbejde, Børne- og Socialministeriet har igangsat for at bidrage til, at kommu-
nerne fremadrettet kan styre efter viden om effekt af indsatserne bl.a. gennem en ny,
målrettet strategi for opprioritering af data og analyser på området.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 125: Spm. om at forholde sig til de enkelte kritikpunkter i Rigsrevisionens notat om beretning for anbragte børn af 14. november 2016, til social- og indenrigsministeren
Arbejdet sker bl.a. også gennem en række satspuljeprojekter, hvor der udvikles og
afprøves effektfulde metoder og/eller dokumenteres virkning og effekt af konkrete
indsatser. Senest er der i satspuljeaftalen for 2017 afsat en økonomisk ramme til et
nyt initiativ for udsatte og sårbare børn og unge. Ifølge aftaleteksten skal initiativet
understøtte en mere vidensbaseret social indsats gennem udvikling, afprøvning, ud-
bredelse og forankring af virksomme metoder og lovende praksis på børneområdet.
Den økonomiske ramme forventes forhandlet med satspuljepartierne først i det nye år.
Arbejdet med at opbygge viden om resultater og effekter af indsatserne understøttes
desuden gennem regeringens 10 mål for social mobilitet og den årlige socialpolitiske
redegørelse.
Det fremgår af redegørelsen, at det var den tidligere social- og indenrigsministers
opfattelse, at det kræver en omfattende omlægning af det socialpolitiske arbejde for,
at indsatsen på socialområdet fremadrettet baserer sig på viden om virkning og effekt,
men at der med de ovennævnte initiativer er taget de første, nødvendige skridt, der
danner grundlag for det videre arbejde på området i fremtiden.
Jeg er enig i den tidligere social- og indenrigsministers vurdering. Jeg vil derfor også
målrettet fortsætte dette arbejde bl.a. gennem prioritering af virksomme og langsigte-
de initiativer, f.eks. i forbindelse med satspuljeforhandlingerne.
Med venlig hilsen
Mai Mercado
Bilag:
Bilag 1: Social- og indenrigsministerens redegørelse af 14. oktober 2016 til beretning
nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn
2