Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del
Offentligt
1706261_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Sagsnr.
2016 - 8879
Doknr.
433393
Dato
21-12-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 25. november 2016 stillet følgende
spørgsmål nr. 125 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (DF).
Spørgsmål nr. 125:
”Ministeren bedes forholde sig til de enkelte kritikpunkter i Rigsrevisionens notat om
beretning for anbragte børn af 14. november 2016 og redegøre for sin plan for, hvor-
dan ministeren vil rette op på området, så det sikres, at ministeriet i tilstrækkeligt om-
fang fremover understøtter kommunerne i at udmønte lovgivningen på anbringelses-
området.”
Svar:
Statsrevisorerne offentliggjorde den 9. august 2016 Rigsrevisionen beretning om ind-
satsen over for anbragte børn og unge.
På den baggrund afgav den daværende social- og indenrigsminister en redegørelse til
Statsrevisorerne i oktober 2016.
I redegørelsen gennemgås detaljeret svar på Rigsrevisionens kritik, ligesom der frem-
lægges en plan for, hvordan der vil blive fulgt op på denne kritik fremadrettet.
I notat af 14. november 2016 gennemgår Rigsrevisionen redegørelsen fra den davæ-
rende social- og indenrigsminister.
Det fremgår bl.a. af notatet, at Rigsrevisionen finder det positivt, at den daværende
social- og indenrigsminister ved kommende reformer vil være opmærksom på, at der
kan være behov for en bedre opfølgning på implementering i kommunerne.
Det fremgår derudover af notatet, at Rigsrevisionen konstaterer, at det ikke er deres
opfattelse, at det nuværende Børne- og Socialministerium har iværksat initiativer, som
følge af Statsrevisorernes bemærkning og beretningens konklusioner, og ikke umid-
delbart lægger op til en forstærket indsats.
Rigsrevisionen konstaterer, at den daværende social- og indenrigsminister ikke har
iværksat tiltag som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklu-
sioner med hensyn til opfølgning på de understøttende initiativers virkning på praksis i
kommunernes sagsbehandling. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge, om det nuvæ-
rende Børne- og Socialministerium kan dokumentere, at de initiativer der er sat i værk
for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager styrker sagsbehandlingen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 125: Spm. om at forholde sig til de enkelte kritikpunkter i Rigsrevisionens notat om beretning for anbragte børn af 14. november 2016, til social- og indenrigsministeren
Derudover fremgår det af notatet, at Rigsrevisionen finder det positivt, at der er iværk-
sat initiativer, som skal understøtte, at der kan måles og dokumenteres effekt af ind-
satsen. Rigsrevisionen vil fortsat følge, om ministeriet har forbedret måling og doku-
mentation af effekten af indsatsen over for anbragte børn, og om ministeriet har ud-
bredt redskaber til kommunerne og sociale tilbud, der hjælper dem til at kunne måle
og dokumentere effekten af indsatsen. Desuden vil Rigsrevisionen følge op på den
sanering i statistikker på området, som ministeriet har oplyst at ville gennemføre.
Jeg tilslutter mig den tidligere social- og indenrigsministers vurdering af Rigsrevisio-
nens kritik, og jeg henviser derfor til denne redegørelse for såvel gennemgang af
Rigsrevisionens kritik af indsatsen over for anbragte børn og unge samt plan for ind-
satsen på området fremadrettet.
Jeg henviser derudover til mit svar på SOU alm. del spm. 121 (samlingen 2016-2017)
Med venlig hilsen
Mai Mercado
Bilag:
Bilag 1: Social- og indenrigsministerens redegørelse af 14. oktober til beretning nr.
21/2015 om indsatsen over for anbragte børn.
Bilag 2: Kopi af børne- og socialministerens svar på SOU alm. del spm. 121 (samlin-
gen 2016-2017).
2