Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål AO
Offentligt
1768939_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
14. juni 2017
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
SOU alm. del
Samrådsspørgsmål AO
Ministeren bedes redegøre for, om hun vil tage initiativ til en præciserende
lovændring eller andet (f.eks. et hyrdebrev), der kan sikre, at kommunerne ik-
ke administrerer princippet om at skulle foretage ”en individuel og konkret vur-
dering” efter eget forgodtbefindende, f.eks. i forhold til at bevilge borgere med
funktionsnedsættelse en anden type hjælpemiddel, end de er vant til, som føl-
ge af nye leverandøraftaler. Der henvises til sagen om, at en række kateter-
brugere i Københavns Kommune i 2016 fik bevilget en ny type kateter, uden
at kommunen havde foretaget en individuel vurdering af kateterbrugernes be-
hov.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Orla Hav (S) og Troels Ravn (S).
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1