Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del
Offentligt
1801434_0001.png
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K
Den 10. oktober 2017
Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1120 (MOF alm. del) stillet 12. september
efter ønske fra Simon Kollerup (S)
Spørgsmål nr. 1120
”Er
det inden for EU-retten muligt at fastsætte regler om, at man må skyde ulve i nødværge, hvis ulven
angriber et husdyr”
Svar
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende:
”Ulven
er i Danmark omfattet af habitatdirektivets bilag 4. Arter på bilag 4 er beskyttet mod forsætligt
drab. Af artikel 16 i direktivet fremgår, hvornår der kan dispenseres fra forbuddet mod drab.
Dispensation forudsætter, at a) der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, b) dispensationen ikke
har en skadelig effekt på bestanden og c) dispensation gives af hensyn til en anerkendt væsentlig
samfundsmæssig interesse (som fx væsentlig skade på besætninger eller bydende nødvendige hensyn
til væsentlige samfundsinteresser som fx menneskers sundhed).
Regulering af ulv vil efter habitatdirektivets artikel 16 kræve tilladelse, og der skal foretages en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der kan således ikke umiddelbart indenfor de eksisterende regler på
forhånd fastsættes en generel regel
om, hvornår ulv må reguleres.”
Jeg kan herudover henvise til besvarelsen af spørgsmål 1119.
Esben Lunde Larsen
/
Hans Christian Karsten
Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Tlf. 38 14 21 42
Fax 33 14 50 42
• CVR
12854358
• EAN
5798000862005
mfvm@mfvm.dk
www.mfvm.dk