Forsvarsudvalget 2016-17
FOU Alm.del
Offentligt
1740498_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
3. april 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 6. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 88 til for-
svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Krarup
(DF).
Spørgsmål nr. 88:
Ministeren bedes oplyse den anslåede pris (køb inkl. reservedele mv. samt eventuel opgra-
dering) pr. MLRS-system, såfremt Danmark anskaffer brugte amerikanske MLRS-systemer
(USA har et antal systemer stående på depot).
Svar:
Til brug for besvarelse af spørgsmålet har Forsvarsministeriet indhentet følgende udtalelse
fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse:
”Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse har ikke arbejdet med en mulig opdate-
ring af Multiple Launch Rocket System til Guided Multiple Launch Rocket System siden 2008,
hvor Forsvaret valgte at prioritere en artilleriløsning. De priser, der kan oplyses, er derfor
baseret på informationer fra 2008, men omregnet til 2017 prisniveau.
Forsvarets Materieltjeneste (nu Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) modtog i
2008 tilbud på en opdatering, hvor det fremgik, at prisen for selve opdateringen for Dan-
marks daværende 12 affyringsramper (som samlet udgør ét system) omregnet til prisniveau
2017 forventeligt vil være ca. 365 mio. kr. Prisen i 2017 niveau for beholdning af raketter til
de 12 affyringsramper er oplyst til i alt ca. 151 mio. kr. Endelig kan det oplyses, at der base-
ret på oplysninger fra leverandører samt en række antagelser/forudsætninger, er udarbej-
det Life-Cycle-Cost beregninger, der viser årlige driftsudgifter svarende til ca. 10,5 mio. kr.
årligt for de 12 affyringsramper i 2017 prisniveau.
Forsvarets daværende MLRS blev solgt til Finland i 2013.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
FOU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 88: Spm. om, hvad den anslåede pris (køb inkl. reservedele mv. samt eventuel opgradering) pr. MRLS-system er, såfremt Danmark anskaffer brugte amerikanske MRLS-systemer, til forsvarsministeren
Det har ikke været muligt inden for den rådige tid at indhente prisoverslag på anskaffelse af
brugte MLRS systemer. På baggrund af ovenstående er det således ikke muligt at estimere
en pris som forespurgt.”
Styrelsen er blevet anmodet om at søge at skaffe det ønskede prisoverslag, som i givet fald
vil blive fremsendt efterfølgende under henvisning til denne besvarelse.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen