Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
ERU Alm.del Bilag 75
Offentligt
1705098_0001.png
Fra rådet til tinget
TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET
Nr. 293 | november 2016
Udgiver
Fonden
Teknologirådet
Toldbodgade 12
1253 København K
Tlf. +45 33 32 05 03
www.tekno.dk
tekno@tekno.dk
Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden:
Bedre værktøjskasse ønskes
For at skabe udvikling og varetage de mange forskellige interesser i det åbne land
har kommunerne brug for stærkere redskaber til en planlægning, der bygger på
dialog i lokalområderne og samordnes på landsplan
Hvilke planlægningsredskaber skal i spil for at kom-
munerne kan virkeliggøre en planlægning der ska-
ber bedre udvikling i det åbne land, både for land-
bruget, naturen, miljøet og hele befolkningens
interesser? Det var emnet for en høring i Folketinget
den 27. oktober. Høringen var arrangeret af Tekno-
logirådet med Miljø- og Fødevareudvalget som vært.
Mange interesser skal forenes: Landbrugets ud-
vikling, beskyttelse af miljøet, skovrejsning, sam-
menhængende naturområder med biologisk
mangfoldighed, udvikling af landsbyerne, turisme,
rekreation, fritidsaktiviteter, vindmøller, nye boliger,
nye virksomheder…
Det store flertal af danskere ønsker en planlæg-
ning, der giver de mange funktioner plads side om
side. Det kan lade sig gøre, hvis kommunerne får
tilstrækkeligt stærke virkemidler, sagde høringens
eksperter.
valtning talte om behovet for en gennemgribende
fornyelse af planlægningen.
Det aktuelle forslag til ændring af planloven dre-
jer sig især om at lempe reglerne. ”Det kan der væ-
re gode grunde til,” sagde Lone Søderkvist Kristen-
sen, ”men man skal være opmærksom på, at det
samtidig svækker kommunernes muligheder for at
planlægge og koordinere i landzonen. Derved øges
risikoen for nye konflikter.”
Lone Søderkvist Kristensen lagde op til en dialog-
baseret lokal helhedsplanlægning og en differentie-
ring af planlovens landzonebestemmelser. ”Måske
skal vi planlægge for de mange interesser på en an-
den måde, med mere fokus på prioritering og sam-
tænkning af de forskellige funktioner, mere fokus på
helheden, mere fokus på handling og udvikling og
mere fokus på samarbejde og samskabelse,” sagde
hun.
Abonnement
Nyhedsbrevet kan
modtages pr. email.
Tilmelding på:
rtt@tekno.dk
Tidligere nyhedsbreve
findes på:
www.tekno.dk
Opfordring til nytænkning
Lektor Lone Søderkvist Kristensen fra Københavns
Universitets Institut for Geovidenskab og Naturfor-
Væk fra lag-på-lag-planlægningen
I den traditionelle planlægning kortlægger man de
forskellige interesser og tager stilling til, hvilken in-
Projektet
Prioritering af fremtidens
arealanvendelse i Danmark
støttes af:
ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 75: Teknologirådets arealprojekt og den afsluttende konference
1705098_0002.png
Fra rådet til tinget
TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET
Udgiver
teresse der skal vinde i de områder, hvor de lapper
over hinanden. Men i virkelighedens verden er der
mange kommuneplaner, hvor interesserne ikke er
afvejet. De ligger bare oven på hinanden som en
lag-på-lag-planlægning, sagde Lone Søderkvist Kris-
tensen. For eksempel landbrugsinteresser, naturin-
teresser, vindmøller, grundvandsbeskyttelse osv.
Hvert lag har sine regler, der siger, hvad man
ikke
må. I landbrugsområder må der ikke laves byudvik-
ling, i naturområder skal naturen beskyttes, vindmøl-
ler skal have en vis afstand til beboelse osv. ”Men de
er ikke tænkt sammen til en helhed. Det er det, jeg
efterspørger,” sagde Lone Søderkvist Kristensen.
Teknologirådet
Planlægning i det åbne land
Fonden
Tre dimensioner
t
flik
on
­K
Toldbodgade 12
1253 København K
Tlf. +45 33 32 05 03
www.tekno.dk
tekno@tekno.dk
Ejerens egen forvaltning
m
ar
be
jde
-
rin
te
nd
ok
alt
sa
Lokal-
samfundet
Abonnement
-L
Landbrug med forskellige frihedsgrader
Projektleder Marianne Fisker fortalte om helheds-
orienteret planlægning i Jammerbugt Kommune.
”Halvdelen af kommunen er beskyttede natur­
arealer, men der kan drives landbrug overalt i kom-
munen – med forskellige frihedsgrader,” sagde hun.
Kommunens landbrugsplanlægning tog udgangs-
punkt i en kortlægning af landskabernes karakter i
hele kommunen – og derefter en værdikortlægning.
På robust dyrkningsjord tildeles landbruget en høj
grad af frihed, og der kan investeres i nye produkti-
onsanlæg. Langs kysten spiller landbruget primært
en rolle ved afgræsning og pleje af naturområder.
Den helhedsorienterede planlægning er gennem-
ført i et tværfagligt samarbejde og bygger på tæt
dialog med borgere og interesseorganisationer.
”I processen fik vi opbygget en fælles forståelse.
Både turistaktørerne og landbruget nikkede ja,” sag-
de Marianne Fisker. De kommunale politikere har
også været tæt inddraget i hele processen, tilføjede
hun på spørgsmål fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).
Fordelen ved denne form for planlægning er, at
den baner vej for en differentieret anvendelse af
arealerne og fremmer den lokalt forankrede udvik-
ling. Udfordringen er, at kommunerne kan regulere
alt andet end landbrugets dispositionsret.
”Man kan skrive i planen, at det ville være rigtig
dumt at lokalisere et stort svinebrug ude i de sår-
bare kystområder. Men man kan ikke forhindre det
med kommuneplanen. Det er den store udfordring,”
sagde Lone Søderkvist Kristensen i et svar til Kirsten
Brosbøl (S).
- Bevaring og udvikling af stedets værdier -
modtages pr. email.
Tilmelding på:
rtt@tekno.dk
Nyhedsbrevet kan
Kommunen
Dialogbaseret planlægning
Tidligere nyhedsbreve
Indtil nu har planlægningen mest håndteret de konflikter, der kan opstå,
når stadig flere interesser skal have plads i det åbne land
findes på:
(trekantens
www.tekno.dk
højre side). ”Mit budskab er, at vi måske skal lave mere af den slags
planlægning, hvor kommunen i dialog med lokalsamfundet formulerer
planer for bevaring og udvikling at stedets værdier (trekantens bund),”
sagde Lone Søderkvist Kristensen på høringen
Eksemplet herunder er fra Lihme sogn ved Skive. Sammen med de
mennesker, der bor på egnen, er der lavet en helhedsplan som tænker
landbyens behov sammen med landskabet. Landsbyen bliver grøn med
stier og byskov, grønne korridorer skaber sammenhængende naturarealer
med forbindelse til det enestående kystlandskab ved Limfjorden. Der er
også forslag til et nyt boligområde i det åbne land.
Erfaringer fra Holland
Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen fra Møl-
bak Landinspektører A/S fortalte om implemente-
ringen af de store forandringer, der er gennemført
i Holland for at løse problemerne med kvælstofud-
ledning, husdyrsygdomme og konflikt mellem by og
land. Rekonstruktionsloven definerer tre forskellige
områder:
1) Områder for landbrugsudvikling, hvor samfundet
investerer aktivt i, at landbruget kan udvikle sig
og producere mere.
2) Integrationsområder, hvor flere funktioner skal
sameksistere og landbruget i højere grad målret-
tes mod miljø­ og naturbeskyttelse.
3) Ekstensiveringsområder, hvor landbrug nedlæg-
ges eller omlægges til naturnær drift.
Omstruktureringerne er gennemført ved opkøb af
jord, jordfordeling, lokalplaner, lokale aftaler og
massive investeringer. Staten har finansieret en
2
ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 75: Teknologirådets arealprojekt og den afsluttende konference
1705098_0003.png
Fra rådet til tinget
TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET
Udgiver
tredjedel, resten af de i alt ca. 7 milliarder kr. er rejst
gennem offentligt­private partnerskaber. Fonde og
private virksomheder som f.eks. mejerier og sælge-
re af landbrugsmaskiner har medfinansieret de dele
af planerne, som gav særlig mening for dem. Nogle
steder er der bygget særlige veje til landbrugstrafik
ved siden af de almindelige landeveje. Mange land-
brugsbygninger er taget i brug til andre formål.
I Danmark er problemerne ikke så store, som de
var blevet i Holland, men nogle steder er der tilsva-
rende udfordringer. ”Vi bliver nødt til at differentie-
re vores lovgivning om arealanvendelsen og udvikle
en tilsvarende tradition for lokal planlægning af det
åbne land med konkret finansiering af planerne,”
mente Karsten L. Willeberg-Nielsen.
husdyrbrug og skab hjemmel i planloven for at lo-
kalplanlægge disse store industrielle produktionsan-
læg,” lød opfordringen fra Thyge Nygaard.
Fonden
Teknologirådet
Toldbodgade 12
1253 København K
Tlf. +45 33 32 05 03
www.tekno.dk
tekno@tekno.dk
Debat om lokale løsninger
I den efterfølgende debat bad Jens Henrik Thulesen
Dahl (DF) eksperterne om at uddybe forholdet mel-
lem central styring og lokal implementering.
Karsten L. Willeberg-Nielsen sagde, at det kun
er lovrammen, der er topstyret i Holland. Inden for
rammen er det lokale komitéer, der står for både
den fysiske planlægning, implementeringen og fi-
nansieringen.
Lone Søderkvist Kristensen fortalte, at f.eks. for-
slaget om en trampesti omkring landsbyen Lihme
godt kan gennemføres af de lokale, som kender
hinanden, men når landmændene skal afgive mere
jord, f.eks. til grønne korridorer, mangler lokalsam-
fundet og kommunen virkemidler, så landmændene
kan få økonomisk kompensation.
Abonnement
Nyhedsbrevet kan
modtages pr. email.
Tilmelding på:
rtt@tekno.dk
Tidligere nyhedsbreve
findes på:
www.tekno.dk
Store landbrug kan poppe op overalt
Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspoli-
tiske rådgiver, Thyge Nygaard, slog et slag for at be-
grænse landbrugets frie allokeringsret.
”Da begrebet landzone blev til i 1970 var der
140.000 landbrug, mest små brug med blandet hus-
dyrhold. Nu er der 40.000, deraf kun knap 10.000
fuldtidsbedrifter. Der er ingen øvre grænse for stør-
relsen af landbrugene og deres produktionsbygning-
er. En bedrift med 500 malkekøer har 1.600 trans-
porter til og fra om året. Markerne ligger spredt, og i
nogle perioder er der meget store maskiner døgnet
rundt på veje, der ikke er bygget til det. Landsbyer-
ne er i dag overvejende beboet af folk uden tilknyt-
ning til landbruget. De lever med risikoen for, at et
stort landbrug kan poppe op overalt. Folk må leve
med støjen, deres huse bliver usælgelige, og der er
ingen hjælp at hente politisk.”
”Se realiteterne i øjnene. Kom i gang med at ud-
pege afgrænsede arealer til de store industrielle
Hollands problemer havde vokset sig store
Kirsten Brosbøl (S) og Anni Matthiesen (V) påpegede,
at den hollandske model er meget dyr. Hvor meget
har man været nødt til at betale i kompensation til
landmændene, og hvordan er fødevareproduktionen
blevet påvirket, spurgte Anni Matthiesen.
Problemerne i Holland havde vokset sig meget
store, sagde både professor Jørgen Primdahl, Kar-
sten L. Willeberg-Nielsen og Bruno Sander, Land-
brug & Fødevarer. ”Desuden er befolkningstæthe-
den meget stor, så man erkendte, at det ville koste
så mange penge at indrette landskabet sådan, at det
står mål med samfundets ønsker,” sagde Karsten L.
Willeberg­Nielsen. Svineproduktionen er faldet med
25 procent, men i intensiveringsområderne ser man
3
ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 75: Teknologirådets arealprojekt og den afsluttende konference
1705098_0004.png
Fra rådet til tinget
TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET
Udgiver
nu en vækst i lokalt producerede og lokalt brande-
de mærkevarer. Andre har omlagt til naturnær drift
kombineret med aktiviteter for børn, ældre, misbru-
gere mv. Cirka halvdelen af udgifterne i et bestemt
område var kompensation til landmænd, men det
omfatter støtte til nye produktioner, tilføjede han.
gen af de værdifulde naturområder og grønne kor-
ridorer imellem dem vil give kommunerne et bedre
grundlag at agere på.
Men man har solgt projektet til kommunerne
uden at de har noget i værktøjskassen, fortsatte
han. De har ingen mulighed for at afvise ønsker om
investeringer i intensivt landbrug i de områder, der
bliver udpeget som del af det grønne Danmarkskort,
påpegede han.
For at virkeliggøre intentionerne skal kommuner-
ne spille en meget aktiv rolle i jordformidling. De
skal opkøbe strategiske ejendomme, etablere jord-
puljer og spille sammen med offentlige og private
fonde om at få jord taget ud af drift i de grønne om-
råder og finde nye ejere til den­ og etablere udflyt-
ning til andre områder for dem, der ønsker det.
”Jeg vil bede politikerne tænke alvorligt over,
hvordan de kan imødekomme ønskerne om, at kom-
munerne får disse muligheder, så de kan lave varige,
holdbare løsninger,” sagde han.
Esben Munk Sørensen sagde også, at de foreslå-
ede lempelser af begrænsningerne for etablering af
boliger og erhverv i landzone kan udvikle sig til lidt
af en gyser, hvis kreditinstitutionerne gerne vil give
lån til formålet i Nordsjælland tæt på byområder,
men ikke i yderområderne.
Fonden
Teknologirådet
Toldbodgade 12
1253 København K
Tlf. +45 33 32 05 03
www.tekno.dk
tekno@tekno.dk
Zonering ad bagdøren
Steen Gade (SF) rettede opmærksomheden mod
den nye målrettede miljøregulering af landbruget,
som skal indføres fra 2018. Landbrugets udledninger
skal ikke mere reguleres efter antallet af dyr og mar-
kernes størrelse, men efter miljømål: Hvad kan mil-
jøet tåle i det område, hvor bedriften ligger?
”Der vil være områder, hvor landmændene får
at vide, at de ikke mere må gøre som de plejer og
måske må flytte produktion til et andet sted. Det er
zonering ad en anden vej. Det er ubegavet, hvis vi
ikke får det til at hænge sammen med den bevidste
planlægning,” sagde Steen Gade.
Eksperterne var enige. ”Vi risikerer at lave et helt
nyt forvaltningssystem, der ikke er forankret i land-
distrikternes ejerstruktur, de mennesker, der bor der
og hele samspillet mellem by og land,” sagde Esben
Munk Sørensen, Aalborg Universitet.
”Vi skal virkelig passe på. Vi er i gang med at tabe
den samordnende fysiske planlægning på gulvet,
hvis der ikke er sammenhæng mellem planloven og
sektorlovgivningen på miljøområdet” tilføjede Lone
Søderkvist Kristensen.
Abonnement
Nyhedsbrevet kan
modtages pr. email.
Tilmelding på:
rtt@tekno.dk
Tidligere nyhedsbreve
findes på:
www.tekno.dk
Mere målrettede støtteordninger
Kommunerne savner indflydelse på de nationale
støtteordninger, sagde naturmedarbejder Michael
Krogh, Næstved Kommune.
Hans første eksempel var skovrejsning. Kommu-
nerne udpeger de områder, hvor man ønsker mere
skov og de områder, hvor man ikke ønsker skov. I de
neutrale områder må man gerne plante skov, men
man kan ikke få den højeste sats i tilskud.
Støtteordningen styres af NaturErhvervsstyrelsen,
og den har ændret hovedformålet til kvælstofreduk-
tion. Dermed er den kommunale planlægning sat ud
af kraft, sagde Michael Krogh. ”Fint nok med kvæl-
stofreduktion, grundvandsbeskyttelse og klimatilpas-
ning. Men hvad med de andre mål, folkesundhed,
friluftsliv og biodiversitet,” spurgte han. Desuden er
bevillingerne stærkt svingende, tilføjede han.
Det andet eksempel var naturpleje. Kommunerne
udpeger de steder, der skal beskyttes efter paragraf
3 i naturbeskyttelsesloven og laver handleplanerne
for Natura 2000 områderne. Kommunerne har den
faglige viden, den lokale ekspertise og er myndig-
hed på området. ”Vi opfordrer landmændene til at
bruge naturplejeordningerne, men vi har ingen mu-
lighed for at målrette dem,” sagde Michael Krogh.
”Staten ønsker enkle ordninger, der kan det hele,
men strandenge og heder stiller ikke samme krav til
pleje og drift. Resultatet er, at vi ikke kommer i mål
Det bedste redskab, vi har
I høringens anden runde sagde Arkitektforeningens
direktør, Jesper Pagh, at den sammenfattende fy-
siske planlægning er det bedste redskab, vi har, til
at prioritere arealanvendelsen og sikre vækst og
udvikling i hele Danmark. Men der er behov for en
grundlæggende gentænkning af hele plansystemet,
fortsatte han. Ikke kun loven, men også administra-
tion og praksis.
Mønstrene for erhverv og bosætning har udviklet
sig, uden at planlægningen er fulgt med. Og syste-
met er blevet så indviklet og uoverskueligt, at det
skaber en usikkerhed, der forringer retssikkerheden,
den demokratiske indflydelse og investeringssikker-
heden, sagde han. Han advarede mod opdeling i ad-
skilte sektorsystemer uden sammenfattende plan-
lægning. I et svar til Steen Gade (SF) tilføjede han, at
staten bør tage et større ansvar for at prioritere og
koordinere den tværkommunale planlægning.
Grønt Danmarkskort uden virkemidler
Det grønne Danmarkskort er en meget interessant
del af det nye planlovsforslag, sagde professor Es-
ben Munk Sørensen, Aalborg Universitet. Udpegnin-
4
ERU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 75: Teknologirådets arealprojekt og den afsluttende konference
1705098_0005.png
Fra rådet til tinget
TEKNOLOGIRÅDETS NYHEDSBREV TIL FOLKETINGET
Udgiver
med biodiversiteten. Og vi får et stort antal over-
trædelsessager, fordi landmændene ikke forstår af-
talerne.”
Anni Matthiesen (V) spurgte hvor langt han ville
gå i retning af at overlade ansvaret for fordeling af
pengene til kommunerne.
”En løsning kunne være, at man deler ordningen
i en centralt styret basismodel og en målrettet ple-
je­plus­model der giver landmændene kompensati-
on for en lokalt tilpasset naturpleje. Det, jeg efter-
lyser, er, at vi kan bruge landdistriktsmidlerne til at
målrette og kvalitetssikre indsatsen og tilgodese de
lokale behov, så løsningerne bliver holdbare på den
lange bane,” sagde Michael Krogh.
des at Finansiel Stabilitet på grund af finanskrisen er
blevet ejer af store dele af dansk landbrugsjord.
”De jorde burde straks screenes for ådale, lav-
bundsområder og andet, så de kunne blive taget ud
af drift og tilbudt til naturfondene og andre,” sagde
Esben Munk Sørensen.
Fonden
Teknologirådet
Toldbodgade 12
1253 København K
Tlf. +45 33 32 05 03
www.tekno.dk
tekno@tekno.dk
Multifunktionel værktøjskasse
Esben Munk Sørensen sammenfattede sit syn på
kommunernes virkemidler således: ”Giv kommuner-
ne en multifunktionel værktøjskasse. De skal kunne
forhandle om ejendomstransaktioner med et kom-
munalt jordbrugsnævn i baghånden og en statslig
jordfond eller naturfondene som samarbejdspart-
ner. De skal også have mulighed for at udbetale en-
gangserstatninger til lodsejere, der ønsker at forbli-
ve på ejendommen med restriktion om naturpligt.
Og for det tredje skal aftalerne om naturpleje ud i
en mere målrettet geografisk selektivitet. Hvis plan-
læggerne har de tre værktøjer med ud, kan de lave
individuelle aftaler, der passer til det, der kan for-
handles på plads i lokalområdet.”
Abonnement
Nyhedsbrevet kan
modtages pr. email.
Tilmelding på:
rtt@tekno.dk
Tidligere nyhedsbreve
findes på:
www.tekno.dk
Offentlige jordejere
Søren Egge Rasmussen (EL) konstaterede, at det er
nemmest at sikre arealanvendelsen, hvis man selv
ejer jorden. ”Aarhus Kommune har lang tradition
for at være en stor jordejer og Samsø Kommune har
lavet en jordbrugerfond for at fremme økologien.
Man kunne gøre noget tilsvarende for at fremme
naturen,” sagde han.
Steen Gade gjorde opmærksom på, at det offent-
lige aldrig har ejet så meget jord som nu. Det skyl-
Fremtidens Danmark
Projektet Prioritering af fremtidens arealan-
vendelse i Danmark støttes af VELUX FONDEN
og udføres af Teknologirådet i samarbejde med
Aalborg Universitet. Formålet er at skabe bred
debat om, hvordan anvendelsen af Danmarks
areal skal prioriteres og planlægges i fremtiden.
Projektet har frembragt en større baggrunds-
analyse og afholdt workshops med eksperter,
interessenter og politikere. I januar blev proble-
merne lagt frem for 250 repræsentativt udvalgte
danskere på et ’borgertopmøde’. Borgernes stil-
lingtagen og to seminarer har dannet baggrund
for to høringer i Folketinget. Projektet afsluttes
i 2017 med offentliggørelse af konklusioner og
anbefalinger.
Den politiske følgegruppe, ’fremtidspanelet’,
har deltaget i hele projektet. Gruppens medlem-
mer er Anni Matthiesen, Venstre, Christian Poll,
Alternativet, Henrik Dahl, Liberal Alliance, Ida
Auken, Radikale Venstre, Jens Henrik Thulesen
Dahl, Dansk Folkeparti, Kirsten Brosbøl, Social-
demokratiet, Maria Reumert Gjerding, Enhedsli-
sten, Mette Abildgaard, Det konservative Folke-
parti og Steen Gade, Socialistisk Folkeparti.
Læs mere om projektet på www.tekno.dk
Dette nummer af Fra rådet til tinget er skrevet og re-
digeret af journalist Ebbe Sønderriis. Kontakt:
Projektleder Gy Larsen, gl@tekno.dk, tlf. 30 78 51 66
De sidste fem numre af Fra rådet til tinget:
Nr. 292: Borgerinddragelse i klimatilpasning
Nr. 291: Folketingshøring om multifunktionalitet i
det danske landskab
Nr. 290: Bedre samspil, mere planlægning
Nr. 289: Er Danmark blevet for lille?
Nr. 288: Bekæmpelse af madspild
Fra rådet til tinget kan frit kopieres til egen brug og
videresendes til interesserede. Der må kun citeres
med kildeangivelse og kun linkes til visninger på må-
der, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside.
5