Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del
Offentligt
1747611_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
25. april 2017
J nr. 2017-819
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 16. marts 2017 stillet mig føl-
gende spørgsmål 184 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-
let efter ønske fra Christian Poll (ALT).
Spørgsmål 184
Da ministeren i svar på spørgsmål nr. S 633 siger, at Danmark alligevel ikke
får et samlet nationalt reduktionsmål for 2030, bedes ministeren fremsende
et skøn over, hvad den samlede reduktion for henholdsvis Danmarks samle-
de udledning af drivhusgasser og energisektorens CO2-udledning i 2030 vil
blive, hvis man opfylder regeringens VE-mål på 50 pct. i 2030, et dansk non-
ETS mål på 33-39 pct. i 2030 og indregner regeringens planlagte energief-
fektiviseringstiltag samt andre energipolitiske tiltag såsom PSO-afskaffelsen.
Svar
Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 viser en reduktion af Danmarks
samlede udledning af drivhusgasser på ca. 28 pct. i 2030 sammenlignet med
1990 (basisåret). Basisfremskrivningen indregner allerede besluttede politi-
ske tiltag, herunder PSO-afskaffelsen, men indeholder ikke nye initiativer.
VE-andelen i Basisfremskrivning 2017 er på ca. 39 pct. i 2030. Regeringens
VE-mål på mindst 50 pct. VE i 2030 kan nås på mange måder, men vil for-
mentlig indebære en betydelig reduktion i forbruget af fossile brændsler ift.
grundforløbet i Basisfremskrivning 2017 og dermed en reduktion i CO
2
-
udledningen.
Såvel reduktion af det samlede energiforbrug som forøgelse af VE-
produktionen kan bidrage til at øge VE-andelen. Der er dog endnu ikke truffet
beslutning om, hvorledes regeringens VE-mål på mindst 50 pct. VE i 2030
skal nås. Det er derfor ikke muligt at udarbejde et skøn over, hvad den sam-
lede reduktion for henholdsvis Danmarks samlede udledning af drivhusgas-
ser og energisektorens CO
2
-udledning i 2030 vil blive ved indfrielse af målet.
En fortsat grøn omstilling af det danske energisystem skal dog være om-
kostningseffektiv og skal kunne tage højde for markedsudviklingen.
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/2
www.efkm.dk
EFK, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 184: Spm. om et skøn over, hvad den samlede reduktion for henholdsvis Danmarks samlede udledning af drivhusgasser og energisektorens CO2-udledning i 2030 vil blive, til energi-, forsynings- og klimaministeren
1747611_0002.png
Ifølge Kommissionens forslag forventes Danmark at få et reduktionsmål på
39 pct. for reduktion af drivhusgasser i ikke-kvotesektoren i perioden 2021-
2030. Ikke-kvotesektoren omfatter primært landbrug, transport og individuel
opvarmning. Det vurderes heller ikke muligt at regne på reduktioner fra tiltag
målrettet opfyldelse af non-ETS-målet, da der er for mange ubekendte i for-
hold til, hvordan non-ETS-målet vil blive indfriet, herunder fordelingen mel-
lem sektorerne. Regeringen vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi for
opfyldelse af Danmarks reduktion i 2030 inden udgangen af 2017.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Side 2/2