Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17
UUI Alm.del Spørgsmål 459
Offentligt
1718544_0001.png
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Til:
Dato:
Udlændinge- og integrationsministeren
2. februar 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
UUI alm. del
Spørgsmål 459
Vil ministeren på baggrund af de forskningsresultater, der fremgår af viden-
skab.dk’s artikel ”Sådan kan indvandrere få langt større viden om sundheds-
væsnet” (http://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-kan-indvandrere-faa-
langt-stoerre-viden-om-sundhedsvaesnet) tage initiativ til at styrke undervis-
ningen om det danske sundhedssystem på de grundlæggende danskuddan-
nelser for nytilkomne flygtninge og indvandrere?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Johanne.Schmidt-Niel-
sen@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Martin Henriksen
formand
1/1