Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del Bilag 493
Offentligt
1770346_0001.png
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K
Den 16. juni 2017
Den
Jr. nr. 201-00002
Til udvalgets orientering har Miljøstyrelsen ved gennemgang af metoder og analyseresultater fra
laboratoriet ALS Denmark A/S afdækket fejl i analyserne af kvælstof og fosfor udført på vandprøver
indsamlet fra vandløb og søer i 2016 og primo 2017.
Fejlen består i, at laboratoriet har anvendt en forkert og utilstrækkelig metode til bestemmelse af
indhold i vandprøver. Miljøstyrelsen har opdaget fejlene i forbindelse med gennemgang af metoder og
data med bl.a. statiske analyser i foråret 2017.
Laboratoriet ALS har erkendt fejlen og påtaget sig ansvaret herfor. Laboratoriet har fra primo april
2017 justeret arbejdsgange, så de korrekte metoder til analyse nu anvendes. De forkerte metoder er
dermed anvendt i perioden januar 2016 til april 2017.
Prøverne kan ikke genanalyseres, da de gemmes maksimalt op til to måneder i laboratoriet. Der er
således ikke mulighed for at rette op på fejlen fra laboratoriets side.
Resultater fra de fejlbehæftede analyser er endnu ikke anvendt i forbindelse med afrapportering af den
årlige udledning af næringsstoffer eller anvendt til administration i f.eks. vandområdeplanerne.
Opgørelse af den årlige udledning foreligger normalt sidst på året det efterfølgende år.
Miljøstyrelsen vil gå i dialog med forskningsinstitutionerne med henblik på at vurdere
konsekvenserne, herunder præcisere omfanget af disse og vurdere, om det er muligt at foretage
korrigerende tiltag, samt tidsplanen for færdiggørelse af resultaterne. Resultaterne fra de
fejlbehæftede analyser vil ikke blive anvendt i afrapporteringen eller i forvaltningsmæssig
sammenhæng, før problemets omfang er afdækket og evt. korrigerende tiltag besluttet.
Udvalget vil blive orienteret om resultatet af dialogen med forskningsinstitutionerne. Jeg vil derudover
gerne invitere udvalget til en nærmere gennemgang af sagen umiddelbart efter sommerferien.
Esben Lunde Larsen
/
Mads Leth-Petersen
Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Tlf. 38 14 21 42
Fax 33 14 50 42
CVR 12854358
EAN 5798000862005
mfvm@mfvm.dk
www.mfvm.dk