Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del Bilag 180
Offentligt
1735225_0001.png
Anbefalinger til en tilskudsreform for
landvind
Med udløbet af den eksisterende ordning for etablering af landvind i Danmark,
d. 21. februar 2018, er der behov for en reform af tilskudsordningen til landvind.
Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, ønsker med dette udspil
at fremlægge anbefalinger til, hvordan det er muligt, inden sommerferien, at
vedtage en tilskudsreform for landvind, der behandles separat fra efterårets
planlagte diskussion om et nyt energiforlig for tiden efter 2020.
Dato: 21-03-2017
Fortsat vindudbygning på land udgør den mest omkostningseffektive vej mod 2030, hvor
regeringen fortjener anerkendelse for sin nye målsætning om, at Danmark skal have
mindst
50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi. Vindenergi udgør i dag
blot 7 pct. af det samlede danske energiforbrug. Derfor er der behov for en fortsat stabil
udbygning af vindenergien i Danmark.
En hurtigt vedtaget reform vil muliggøre, at Danmark kan fastholde et stabilt
udbygningstempo med den mest omkostningseffektive teknologi og undgå stop for
opsætningen af landvindmøller om mindre end 12 måneder.
En tilskudsreform bør have som målsætning i sig selv at nedbringe tilskudsbehovet og på
sigt helt overflødiggøre tilskud. Så længe elprisen forbliver lav, vil der dog være behov for
et vist tilskud til vedvarende energi.
EU's konkurrencemyndigheder har i 2014 besluttet, at udbygningen med vedvarende
energi i de 28 medlemslande, som hovedregel skal overgå til at være baseret på udbud.
Med dette udspil anbefaler vi, at Folketinget gennemfører en reform, der baseres på fem
centrale elementer:
1)
2)
3)
4)
5)
Stabile rammevilkår med en overgangsordning
Teknologispecifikke udbud, som sikrer diversitet af teknologier
Hensyn til mindre projekter, der sikrer bredt og lokalt ejerskab
En omkostningseffektiv tilskudsmodel med 20-årig fast afregning
En simpel udbudsmodel, der kan vedtages inden sommer
I det følgende præsenteres en kort begrundelse for vores anbefalinger til fem elementer i
en ny tilskudsmodel.
1/4
EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 180: Henvendelse af 21/3-17 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening om anbefalinger til en tilskudsreform for landvind
1735225_0002.png
1. Stabile rammevilkår med en overgangsordning
Der er behov for en overgangsordning, der bygger bro fra udløbet af den gældende ordning
indtil introduktionen af en kommende udbudsmodel. Et antal virksomheder, borgere og
kommuner har brugt ressourcer og tid på projekter, der har været mange år undervejs.
Derfor må en overgangsordning sikre en anstændig behandling af erhvervsliv, borgere og
kommuner.
Mange projekter risikerer at lande på den forkerte side af skæringsdagen 21. februar 2018
pga. lang sagsbehandlingstid i det udflyttede Natur- og Miljøklagenævn (nu
Planklagenævnet). Ligeledes er det grundet usikkerheden risikabelt at indgå endelige
aftaler om mølle- og andre komponentleverancer, ligesom det ligger udenfor
projektudviklernes kontrol, hvornår elnettet er udbygget og klar til at modtage den
producerede energi. Udløbet af den gældende tilskudsordning rammer både landvind og
havvind efter ’åben dør’-princippet,
hvorfor en overgangsordning bør gælde for landvind
såvel som havvind.
Uden en overgangsordning vil en periode med et stop for landvindudbygning i Danmark
være en realitet pr. 21. februar 2018, hvilket vil være skadeligt for den grønne omstilling,
den danske vindbranche og Danmarks globale lederposition som grønt foregangsland og
vindenergiens hjemland.
Vi foreslår derfor, at der etableres en overgangsordning, som sikrer projekter, der er langt
i projektudviklingen, mulighed for at blive realiseret på vilkår, der svarer til de nuværende.
Vi henviser desuden til, at man i Tyskland har indført en overgangsordning, som sikrer
stabile rammevilkår for investorer, og tillader at projekter, der har opnået
myndighedsgodkendelser, og som bliver nettilsluttet i perioden mellem januar 2017 og
januar 2019, kan blive realiseret indenfor en tilpasset udgave af de eksisterende
rammevilkår. Denne overgangsordning blev godkendt af EU-Kommissionen i december
2016.
2. Teknologispecifikke udbud, som sikrer diversitet af teknologier
Der er brug for en pallette af forskellige vedvarende energiteknologier i den grønne
omstilling, og målsætningen må være, at hver enkel teknologi bliver billigst mulig,
samtidig med, at Danmark understøtter de nationale styrkepositioner med tilhørende
vækst, eksport- og beskæftigelsesmæssige gevinster. Denne målsætning sikrer man
bedst med teknologispecifikke udbud.
Erfaringerne fra andre lande viser, at teknologineutralitet kun understøtter udbygningen
af den p.t. billigste teknologi. Det er ikke samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt på
længere sigt, da det giver stop-go effekter for de enkelte teknologier til skade for
teknologiudvikling og mulighederne for strategiske satsninger på nationale
styrkepositioner.
Indførelsen af teknologineutrale udbud vil samtidig kræve rammevilkår, som understøtter
en lige konkurrence mellem teknologierne, så det sikres, at det ikke bliver forskellige
planlægningsmæssige vilkår, som afgør udfaldet. For det første tager det tid at skabe
2/4
EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 180: Henvendelse af 21/3-17 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening om anbefalinger til en tilskudsreform for landvind
1735225_0003.png
sådanne rammevilkår, da det udfordrer de nationale og kommunale regler og særregler.
For det andet vil de nødvendige tiltag for at skabe fair konkurrence formodentlig kræve
indførelse af prækvalifikationskrav og bodsbestemmelser, som vil stille mindre aktører
dårligere.
Vil man sikre mangfoldigheden af teknologier og aktører, bør man derfor vælge
teknologispecifikke udbud for hver enkelt teknologi. Det er på denne baggrund, at vi
foreslår, at man introducerer udbud for landvind alene.
Eventuelt kan der indhentes erfaringer ved at gennemføre et teknologineutralt pilot-udbud
inden udgangen af 2020. Den nye EU-godkendte tyske udbudsmodel er baseret på
teknologispecifikke udbud, kombineret med et lille teknologineutralt udbud på
forsøgsbasis.
3. Hensyn til mindre projekter, der sikrer bredt og lokalt ejerskab
En udbudsmodel bør sikre, at der fortsat er plads til både små og store aktører og projekter
og en fortsat lokal forankring af landmølleudbygningen. EU-Kommissionens retningslinjer
for statsstøtte gør det muligt at undtage mindre landvindprojekter på op til 6 møller fra
kravene om tildeling af tilskud på baggrund af udbud. EU's konkurrencemyndigheder har
eksempelvis godkendt, at mindre tyske projekter med en bredere ejerkreds kan deltage i
udbuddene af landvind på lempeligere vilkår end større projekter.
På den baggrund foreslår vi, at der tages hensyn til mindre projekter. Et sådan hensyn
kan bestå i at små projekter på op til 6 møller, hvis de taber i en udbudsrunde, kan vælge
at få højest vindende bud.
4. En omkostningseffektiv tilskudsmodel med 20-årig fast afregning
For at minimere risikoen, og dermed tilskudsbehovet, anbefaler vi, at en kommende
udbudsmodel for landvind baseres på en fast afregningspris i 20 år. Elprisens fremtidige
udvikling er behæftet med stor usikkerhed og udgør en risiko, som for investor kun kan
håndteres via et øget forrentningskrav, der fordyrer vindprojekter unødigt.
En udbudsmodel for landvind med fast afregning i en længere årrække, har været anvendt
med succes for havvind i Danmark, og har desuden den fordel, at den harmonerer med
de modeller, vores europæiske naboer i bl.a. Tyskland, Storbritannien, Holland og Frankrig
har valgt at indføre. Går Danmark en anden vej, er der risiko for at vi ender som et
højrisiko-marked ift. det øvrige Europa.
Endvidere betyder udsigterne til at tilskudsordninger til vedvarende energi gradvist og
delvist skal åbnes over grænserne mellem EU-landene, at det vil være hensigtsmæssigt,
hvis der i den nye danske ordning for landvind tages hensyn til behovet for en
harmonisering af tilskudsdesignet på tværs af grænserne. Også dette taler for en model
baseret på fast afregning over 20 år, som i bl.a. Tyskland, samtidig med at man derved
sikrer, at vedvarende energi i større omfang bliver etableret der, hvor det er mest
omkostningseffektivt.
3/4
EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 180: Henvendelse af 21/3-17 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening om anbefalinger til en tilskudsreform for landvind
1735225_0004.png
Med den foreslåede tilskudsmodel med 20-årig fast afregningspris vurderes det muligt at
effektivisere tilskudsordningen til landvind med omkring 3 mia. kr. frem mod 2025 baseret
på elprisforventningen i den nye Basisfremskrivning 2017. Til sammenligning indeholder
PSO-aftalen et effektiviseringsmål på 1,7 mia. kr. for alle vedvarende energiteknologier
frem mod 2025.
I PSO-aftalen er der
Det er sandsynligt,
finansiering såfremt
MW/år i gennemsnit
skønnet en udgift på knap 2 mia. kr. til ny landvind frem mod 2025.
at den foreslåede tilskudsmodel begrænser behovet for yderligere
det hidtidige udbygningstempo med landvind i Danmark på ca. 215
siden 2012 fastholdes.
5. En simpel udbudsmodel, der kan vedtages inden sommer
Det er muligt at lave en simpel udbudsmodel, som kan vedtages inden sommerferien 2017
og derefter bør kunne implementeres med afholdelse af første budrunde inden for 12
måneder fra indgåelsen af den politiske aftale. En sådan enkel model har 9
designelementer oplistet i tabel 1 nedenfor.
Den mest enkle måde at introducere udbud på er at benytte et udbudsdesign, som
fastholder den kommunale planlægning som vi kender den, og alene tilføjer en national
budrunde til sidst i processen, hvor projekter med en godkendt lokalplan kan deltage i
konkurrencen.
Forudsigelighed og gennemsigtighed er en forudsætning for effektiv konkurrence. Derfor
bør der fastlægges en udbudstidsplan, som rækker mindst 3 år frem, som foreslået af EU-
kommissionen i forbindelse med Vinterpakken.
Tabel 1: Forslag til 9 elementer i et enkelt udbudsdesign for landvind
Designelement
Design
Tidsplan og hyppighed
Treårig udbudsplan for 2018-2020 med 1-2 årlige
udbudsrunder
Identifikation af projekter
Kommunal planlægning som i dag
Kvalifikationskriterium
Godkendt lokalplan fra kommunen
Udvælgelseskriterium
Laveste pris i øre pr. kWh (pay as bid)
Tilskudstype
20-årig fast afregning (CfD)
Prisstyring
Loft for maksimal budpris
Fleksibel mængdestyring
Hvis det sidste vindende projekt har en størrelse, som
bryder puljen tildeles projektet tilskud. Den
overskydende mængde fratrækkes i den efterfølgende
udbudsrunde
Hensyn til mindre projekter
Mindre projekter (maks. 6 vindmøller) kan, hvis de
taber, vælge at få højest vindende bud frem for at
skulle vente til næste budrunde
Undtagelser
Prototype testvindmøller
4/4