Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
S 1259
Offentligt
1650765_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 28. juni 2016
Enhed: Primær Sundhed, Ældrepo-
litik og Jura
Sagsbeh.: DEPTBH
Sagsnr.: 1606684
Dok. nr.: 125694
Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 20. juni 2016 stillet følgende
spørgsmål nr. S 1259 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål S 1259:
”Hvad er ministeren holdning til, at flere klinikker hverken registrerer eller indberet-
ter de mange omskæringer, som de udfører til Landpatientregisteret, således at
Sundhedsdatastyrelsen hverken ved, hvor mange der bliver omskåret, eller om der
har været komplikationer, og vil der efter ministeren opfattelse være behov for, at
klinikkerne bliver gjort opmærksom på, at der er indberetningspligt, og har ministe-
ren et skøn over, hvornår indberetningsordningen virker optimalt?”
Svar:
Læger har ifølge autorisationsloven pligt til at føre patientjournaler over deres virk-
somhed. Det gælder naturligvis også, når de foretager omskæringer af drenge.
Oplysninger om lægelig behandling af patienter på private sygehuse eller klinikker
skal anmeldes til Landspatientregisteret. Det fremgår af bekendtgørelse om lægers
anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på
private sygehuse eller klinikker. Anmeldelsespligten påhviler ifølge bekendtgørelsen
den for behandlingen ansvarlige læge, mens det overordnede ansvar for, at anmel-
delse foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, påhviler ejeren
af sygehuset eller klinikken.
Jeg mener selvfølgelig ikke, at det er tilfredsstilende, hvis journalførings- og anmel-
delsespligten ikke overholdes på de private sygehuse og klinikker, der foretager om-
skæringer.
Som Folketingets partier tidligere er blevet enige om, skal der udvikles en teknisk
løsning, der gør det muligt at sikre, at alle omskæringer – også dem der foretages i
eget hjem - kan anmeldes til Landspatientregistret.
Jeg orienterede i april måned udvalget om, at Sundhedsdatastyrelsen i arbejdet med
den tekniske løsning var blevet opmærksom på, at anmeldelsen til Datatilsynet af de
oplysninger, der behandles i Landspatientregisteret, skulle opdateres. Baggrunden
herfor var, at anmeldelsen ikke tog højde for, at der i forbindelse med registreringen
af rituelle omskæringer sker en indirekte registrering af patientens religiøse overbe-
visning.
På ministeriets anmodning, har Sundhedsdatastyrelsen nu opdateret anmeldelsen til
Datatilsynet, og styrelsen har modtaget svar fra Datatilsynet, som tilkendegiver, at
ændringerne i anmeldelsen ikke giver anledning til bemærkninger. Datatilsynet har
samtidig tilkendegivet, at det forhold, at den tidligere ufuldstændige angivelse i an-
meldelsen af, hvilke oplysninger der behandles i Landspatientregisteret, ikke i sig selv
S 1259 - 2015-16 - Endeligt svar på S 1259: Hvad er ministeren holdning til, at flere klinikker hverken registrerer eller indberetter de mange omskæringer, som de udfører til Landpatientregisteret, således at Sundhedsdatastyrelsen hverken ved, hvor mange der bliver omskåret, eller om der har været komplikationer, og vil der efter ministerens opfattelse være behov for, at klinikkerne bliver gjort opmærksom på, at der er indberetningspligt, og har ministeren et skøn over, hvornår indberetningsordningen virker optimalt?
medfører, at de oplysninger om omskæringer, der allerede er registreret i Landspati-
entregisteret, skal slettes.
Arbejdet med at etablere en teknisk løsning, der skal gøre det muligt for alle læger,
der foretager omskæringer, at anmelde disse til Landspatientregistret, vil derfor nu
blive genoptaget, og der vil som led i dette arbejde blive foretaget den nødvendige
regeltilpasning, hvilket forventes at være i løbet af efteråret.
Når den tekniske løsning er implementeret, vil jeg gennemføre en informationsind-
sats for at sikre, at der er fuld opmærksomhed om anmeldelsesforpligtelsen.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde
/
Trine Berner Hansen
Side 2