Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om inddragelse af opholdstilladelse for studerende. (Hasteforespørgsel).
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Ulla Sandbæk (ALT).
(Anmeldelse 05.02.2016. Fremme 09.02.2016. Forhandling 10.02.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Ulla Sandbæk (ALT), Mattias Tesfaye (S), Marcus Knuth (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF) og Søren Pape Poulsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Martin Henriksen (DF)).
Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. (Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 02.02.2016. 2. behandling 09.02.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 09.02.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 09.02.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 09.02.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 28.01.2016. 2. behandling 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 28.01.2016. 2. behandling 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 11.12.2015. Betænkning 19.01.2016. 2. behandling 02.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 20.01.2016. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Vilkår for udlån af tjenestemænd og ophævelse af bestemmelser om DSB S-tog A/S).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om midlertidigt stop for privatisering af ældrepleje.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 28.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerhedsstillelse ved statslige udbud af havvindmøller.
Af Christian Poll (ALT) og Villum Christensen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 04.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark tilslutter sig initiativet om et globalt moratorium om stop for nye kulminer og for udvidelse af eksisterende.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.12.2015).
Energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2015.
(Anmeldelse 16.12.2015. Redegørelse givet 16.12.2015. Meddelelse om forhandling 16.12.2015).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 26.01.2016. Fremme 28.01.2016).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. februar 2016].
PUNKT 21-22 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0