Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om inddragelse af opholdstilladelse for studerende. (Hasteforespørgsel).
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Ulla Sandbæk (ALT).
(Anmeldelse 05.02.2016. Fremme 09.02.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 11. februar 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN (DAGSORDENENS PUNKT 2) STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Erik Christensen (S):
Mener ministeren, at de tal, Politiken præsenterede den 22. december 2015, hvor det fremgik, at erfaringer fra Danmark og Norge viser, at udflytning af statslige arbejdspladser kan koste mellem 0,5 og 1,1 mio. dkr. pr. arbejdsplads, og at den samlede udflytning af de 3.900 statslige arbejdspladser vil koste minimum 1,95 mia. kr., er realistiske?
(Spm. nr. S 614).
2) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvordan mener ministeren, at det passer ind i regeringens overordnede strategi om udflytning af statslige arbejdspladser, at beskæringen af LAG-midlerne med over 30 mio. kr. fra næste år efter alt at dømme vil koste statslige arbejdspladser på LAG-sekretariatet i Nykøbing Falster, hvor sekretariatet åbnede så sent som den 1. januar sidste år?
(Spm. nr. S 610).
3) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Er ministeren enig med statsministeren, da denne den 3. februar 2016 skrev om Socialdemokraternes integrationsudspil, at »Man KAN altså godt arbejde og klare sig selv i Danmark, selvom man ikke taler dansk. Derfor skal vi ændre tilgangen: Flygtninge skal i arbejde – og så skal sproget bygges på i tilknytning til det«, og »Det glæder mig, at Socialdemokratiet i dag gør sig tilsvarende tanker om sammenhængen mellem arbejde og sprog«, og er ministeren samtidig enig med Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth, der om samme forslag fra Socialdemokratiet udtalte, at det skaber »en falsk, næsten halvkommunistisk økonomi«?
(Spm. nr. S 598).
4) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er det for ministeren ikke bekymrende, at der kan være eksempelvis islamister, der får statsborgerskab, som ikke anerkender det danske folkestyre, grundloven og grundlæggende danske værdier, og hvilke initiativer vil regeringen tage, for at disse personer ikke får statsborgerskab, det kunne ske ved oprettelsen af en screeningenhed?
(Spm. nr. S 616. Medspørger: Naser Khader (KF)).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Vil ministeren tage initiativ til, at der i forbindelse med underskrivelsen af loyalitetserklæringen ved ansøgning om statsborgerskab laves et forudgående interview med ansøgeren, hvor det sikres, at personer anerkender og vedkender sig folkestyret, grundloven og de grundlæggende danske værdier, som jo er det, personen lover ved at underskrive loyalitetserklæringen?
(Spm. nr. S 617).
6) Til social- og indenrigsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Agter regeringen at indskærpe over for kommunerne, at lovgivningen skal følges i sager, hvor der er indberettet omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn, og overvejer regeringen sanktioner over for kommuner, der ikke lever op til deres tilsynsforpligtelser?
(Spm. nr. S 594).
7) Til social- og indenrigsministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at stigningen i antallet af børn, der anbringes i pleje i forbindelse med Barnets Reform, betyder, at langt flere børn anbringes med meget komplekse problemer, og er ministeren tilfreds med, at kun få børn (310 børn ud af 6.000 børn) kommer i pleje hos en kommunal plejefamilie, der er sikret en relevant specialisering og en uddannelse, og hvad ønsker ministeren at gøre for at sikre, at alle børn, inklusive dem med komplekse problemer, får det fagligt korrekte tilbud?
(Spm. nr. S 612).
8) Til social- og indenrigsministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at et for stort antal plejefamilier (en tredjedel) ikke får deres to årlige tilsyn, at der ikke tales med barnet (en fjerdedel), og anerkender ministeren, at tilsynet med børn i familiepleje er centralt for, at børn ikke udsættes for eksempelvis omsorgssvigt eller overgreb, og hvad agter ministeren at gøre ved denne problemstilling?
(Spm. nr. S 613).
9) Til social- og indenrigsministeren af:
Lennart Damsbo-Andersen (S):
Er ministeren enig med Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), der mener, at den største trussel for småøerne er problemstillingerne med færgedriften, og hvornår agter ministeren at indføre trafikal ligestilling efter landevejsmodellen, som Venstre tidligere har talt for?
(Spm. nr. S 615).
10) Til justitsministeren af:
Pernille Skipper (EL):
Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse, at ministeren endnu ikke efter 4 uger hverken har svaret på eller fastsat en dato for besvarelsen af Retsudvalgets samrådsspørgsmål U om UNGASS, selv om både Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet ifølge Justitsministeriet har haft kendskab til og drøftet, hvem der er den rette minister til at besvare spørgsmålet, siden det blev stillet den 4. januar 2015?
(Spm. nr. S 587).
11) Til justitsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvordan forholder regeringen sig til, at en sag om omsorgssvigt og misbrug af anbragte børn kan erklæres forældet og dermed forhindre de berørte børn i at modtage erstatning fra en kommune, der ikke har levet op til sit ansvar?
(Spm. nr. S 593 (omtrykt)).
12) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Er ministeren enig med den svenske regering i, at udlændinge, som kommer til landet, skal indrette sig efter de love og regler, som gælder her, og at de derfor bl.a. også skal overholde de regler, der gælder i Danmark, for så vidt angår tiggeri?
(Spm. nr. S 608, skr. begr.).
13) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Er ministeren enig med den svenske regering i, at man skal lade være med at give tiggere penge, da det alligevel ikke hjælper nogen ud af fattigdom og sociale problemer, og at man langt hellere skal give penge til relevante organisationer, hvis man vil hjælpe?
(Spm. nr. S 609, skr. begr.).
14) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Anser ministeren det som et problem, at syv ud af ti danske selskaber ikke behøver at underlægges revision, og mener ministeren ikke, at det vil være gavnligt for Danmark at opnå større åbenhed omkring danske virksomheders skatteforhold?
(Spm. nr. S 591).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Jan Johansen (S):
Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at kun én ud af fire arbejdsmarkedsydelsesmodtagere har modtaget et aktiveringstilbud i Nyborg Kommune, til trods for at det fremgår af aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2013, at »alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse«?
(Spm. nr. S 606, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0