1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Er det regeringens ambition at sætte huslejen ned i det kommende byggeri af ældreboliger, eller skal huslejen også sættes ned i det eksisterende ældrebyggeri, idet ministeren i forbindelse med finanslovsbehandlingen udtalte, at regeringen straks i det nye år vil afholde møde med KL med det overordnede formål at sætte huslejen i ældreboliger ned?
(Spm. nr. S 561. Medspørger: Erik Christensen (S)).
2) Til kulturministeren af:
Mogens Jensen (S):
Vil ministeren redegøre for, om han er enig i, at egnsteatre og små storbyteatre skal være skattemæssigt ligestillet med landsdelsscenerne, således at deres virksomhed skal betragtes som almennyttig og deres offentlige tilskud derfor ikke skal beskattes?
(Spm. nr. S 562).
3) Til kulturministeren af:
Mogens Jensen (S):
Agter ministeren at afskaffe den gratis adgang for befolkningen til at opleve udstillingerne på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst?
(Spm. nr. S 563).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Gør de nye trafiktal på de nordjyske motorveje indtryk på ministeren, således at han og regeringen vil afsætte midler til en ny, tredje, vestlig Limfjordsforbindelse?
(Spm. nr. S 564).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Er ministeren enig i at indføre brugerbetaling på en ny, tredje, vestlig Limfjordsforbindelse?
(Spm. nr. S 565).
6) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Deler ministeren holdningen om, at den nationale cykelpulje er afgørende for at fremme cyklismen i Danmark, som lokalpolitiske repræsentanter fra fire forskellige kommuner skriver i et indlæg i netavisen Altinget den 28. januar?
(Spm. nr. S 571, skr. begr. Medspørger: Erik Christensen (S)).
7) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvordan mener ministeren, at regeringens reduktion af LAG-midlerne med en tredjedel i 2017 harmonerer med regeringens og Socialdemokraternes fælles ønske om at skabe økonomisk udvikling, aktivitet og arbejdspladser i Danmarks landdistrikter?
(Spm. nr. S 553).
8) Til justitsministeren af:
Nikolaj Villumsen (EL):
Hvis den danske stat har stillet luftrum eller hjælpemidler til rådighed for den amerikanske stat i forbindelse med dennes ønske om at anholde Edward Snowden, hvad mener ministeren så om dette?
(Spm. nr. S 549. Medspørger: Pernille Skipper (EL)).
9) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Hvad er regeringens holdning til Maabjerg Energy Concepts projekt om produktion af 2. generations bioætanol på basis af halm m.v., og hvad vil regeringen konkret gøre for at fremme projektet, før Maabjerg Energy Concepts tilsagn om EU-støtte bortfalder i marts måned?
(Spm. nr. S 501 (omtrykt)).
10) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Pernille Schnoor (S):
Hvad er ministerens holdning til, at kommunerne er nødt til at oprette et stort antal modtageklasser, som belaster budgetterne voldsomt, og at enkelte kommuner derfor i øjeblikket arbejder på at inkludere flygtningebørn direkte i folkeskoleklasserne?
(Spm. nr. S 576).
11) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Jacob Mark (SF):
Vil ministeren vurdere de foreløbige konsekvenser af nedskæringerne på de gymnasiale uddannelser og redegøre for sin og regeringens holdning til, at ledelserne på nogle gymnasier vælger at afskedige lærere, før de har undersøgt andre alternativer, og at de tilmed i nogle tilfælde budgetterer med overskud?
(Spm. nr. S 580).
12) Til sundheds- og ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad mener ministeren om Danske Regioners planer om at inddrage pris som et kriterium i KRIS' (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) og RADS' (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) arbejde?
(Spm. nr. S 572).
13) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvorfor mener ministeren ikke, det er en samfundsmæssig forpligtelse for videregående uddannelser at øge den sociale mobilitet gennem uddannelse, siden ministeren egenhændigt har fjernet målene fra udviklingskontrakterne?
(Spm. nr. S 533. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).
14) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvorfor er ministeren på egen hånd gået i gang med at ændre på de nationale mål for de videregående uddannelser midt i kontraktperioden og uden at drøfte ændringerne med de relevante aftalepartier?
(Spm. nr. S 534).
15) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Malte Larsen (S):
Vil ministeren, henset til at ministeren i et åbent samråd den 8. december 2015 erklærede, at omkostningsniveauet for uddannelser hænger sammen med tilrettelæggelsesformen, oplyse, hvordan man sikrer tilstrækkelig økonomi på uddannelser, der stiller ekstraordinære krav til tilrettelæggelsen i form af avanceret laboratoriedrift og meget små holdstørrelser så som klinikundervisningen på uddannelserne Veterinærmedicin og Odontologi?
(Spm. nr. S 575).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
Hvilket indtryk på ministeren gør henvendelsen fra 500 syge borgere til regeringen og Folketinget, hvor borgerne giver udtryk for, at de bliver mere syge af den behandling, de får af kommunerne, at der ikke er noget rummeligt arbejdsmarked, som vil give plads til dem, at de ikke længere har nogen retssikkerhed, at de finder det formålsløst at klage deres sag til kommunerne, og at de derfor beder regering og Folketing om hjælp, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse borgere?
(Spm. nr. S 531).
17) Til beskæftigelsesministeren af:
Finn Sørensen (EL):
Vil ministeren anerkende, at lovgivningen bør ændres, så kommunerne ikke længere har mulighed for en praksis, hvor Ankestyrelsen gang på gang godkender, at kommunerne tvinger syge borgere i arbejdsprøvninger, ressourceforløb og fleksjob af få minutters varighed på trods af lægelige udsagn om, at der ikke er nogen restarbejdsevne, og advarsler om, at borgerne sandsynligvis vil få det værre, og hvor Ankestyrelsen i en praksisundersøgelse fra maj måned 2015 ovenikøbet har givet udtryk for, at kommunerne er for lempelige med at tilkende førtidspension, og at de i endnu højere grad skal benytte sig af sådanne foranstaltninger, før de tager stilling til førtidspension?
(Spm. nr. S 532).
18) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Er ministeren enig med sin efterfølger på posten som direktør for Dansk Arbejdsgiverforening i, at »der [skal] muges kraftigt ud i de sociale ydelser. Kommunerne skal fratages retten til at uddele førtidspensioner, satserne skal nedsættes, og nogle af overførselsordningerne skal fjernes helt«, jf. Ugebrevet A4 den 18. januar 2016: »Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser«?
(Spm. nr. S 551).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0