1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvornår forventer ministeren, at regeringen kommer med en finansieringsplan for den tredje Limfjordsforbindelse, og vil en etapeopdeling af projektet gøre det lettere at finde finansiering til realisering af projektet?
(Spm. nr. S 524).
2) Til finansministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Kan ministeren bekræfte, at det er ministerens og regeringens holdning, at indslusningsløn ikke skal indgå i de kommende trepartsforhandlinger, jf. artiklen: »Hjort begraver indslusningsløn for flygtninge« i Berlingske den 15. januar 2016?
(Spm. nr. S 528).
3) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det vil være muligt at lave en etapeopdelt gennemførelse af den tredje Limfjordsforbindelse for at komme hurtigere i gang med projektet?
(Spm. nr. S 525).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Malte Larsen (S):
Har ministeren en samlet plan for afhændelse eller nyttiggørelse af Banedanmarks ledige arealer, hvoraf en del har en tendens til at fremstå som tilgroede arealer nær vores jernbaner, specifikt ønskes svar på ministerens planer vedrørende godsbanearelerne ved Randers Station?
(Spm. nr. S 526).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Er ministeren af den opfattelse, at tilsynet med de kommunale selvstyrehavne forankret i kommunalbestyrelserne er tilstrækkeligt, eller mener ministeren, at et uvildigt tilsyn forankret i Transportministeriet vil være at foretrække, henset til problemerne i Vejle Havn, hvor borgmester, kommunaldirektør og juridisk afdeling i Vejle Kommune ikke har forhindret misbrug af havnens midler?
(Spm. nr. S 527).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til det endnu ubesvarede udvalgsspørgsmål 10 af 22. oktober 2015, hvori ministeren opfordres til at holde Folketingets Indfødsretsudvalg orienteret om ministerens henvendelse til FN’s flygtningehøjkommissær med anmodning om at indlede drøftelser om ændring af statsløsekonventionen fra 1961?
(Spm. nr. S 519, skr. begr.).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til tankerne om, at Danmark bør tage initiativ til at rejse spørgsmålet om en genforhandling af FN’s flygtningekonvention af 1951, med henblik på at denne revideres og kommer til at passe til den tid, vi lever i?
(Spm. nr. S 520).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er baggrunden for, at ministeren under en tale i Frederikshavn har fortalt, at der findes en børnehave i Aalborg, der ikke tillader børnene at have svinekød med i madpakken, og at svenskerne på linje med Danmark har indrykket annoncer i libanesiske aviser henvendt mod potentielle flygtninge – begge oplysninger, som ifølge dagspressen ikke er korrekte?
(Spm. nr. S 530).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Rasmus Horn Langhoff (S):
Hvordan forholder ministeren sig til at indføre et forbud mod prisklausuler i kontrakter mellem hoteller og bookingportaler i Danmark på baggrund af de tyske konkurrencemyndigheders afgørelse den 23. december 2015, der slår fast, at prisklausuler mellem hoteller og bookingportaler er ulovlige?
(Spm. nr. S 483 (omtrykt)).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Malte Larsen (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for konkurrencevilkårene og forbrugerne, at der er etableret forskellige juridiske forhold for hotelindustrien i Europa?
(Spm. nr. S 484 (omtrykt)).
11) Til social- og indenrigsministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Vil ministeren tage initiativ til at ændre lov om social service, så det fremover bliver muligt for hjemløse og andre socialt udsatte at klage over afgørelser truffet af lederen af et § 110-botilbud?
(Spm. nr. S 521).
12) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Annette Lind (S):
Hvordan mener ministeren, at privat- og friskoler også bør bidrage til integration af de mange asylbørn, der skal have et skoletilbud, f.eks. ved mulighed for modtageklasser, modtagelse af flere elever og andre tiltag, så alle skoleformer hjælper til og ikke kun folkeskolen?
(Spm. nr. S 517).
13) Til justitsministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren tage skridt til at ændre lovgivningen, således at det fremadrettet vil kræve en retskendelse, for at politiet kan GPS-overvåge almindelige danske borgere, og vil ministeren sikre, at det ikke for fremtiden vil være lovligt, at forsikringsselskaber GPS-overvåger deres kunder?
(Spm. nr. S 508).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0