Forespørgsel til statsministeren om værdipolitik med fokus på indvandringen.
Af Søren Espersen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 18.12.2015).
Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om FN's specialsession om narkotika.
Af Pernille Skipper (EL), Josephine Fock (ALT) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Anmeldelse 07.10.2015. Omtrykt. Fremme 20.10.2015. Forhandling 18.12.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Yildiz Akdogan (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V) og Mette Abildgaard (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Pernille Skipper (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 05.11.2015. 1. behandling 13.11.2015. Betænkning 08.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 08.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 21.10.2015. 1. behandling 12.11.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betaling).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 03.11.2015. Betænkning 15.12.2015. 2. behandling 17.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 03.11.2015. Betænkning 08.12.2015. 2. behandling 17.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 17.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straf og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 03.11.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 20.11.2015. Betænkning 09.12.2015. 2. behandling 17.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 20.11.2015. Betænkning 09.12.2015. 2. behandling 17.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund – retssikkerhedspakke I).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 17.12.2015).
Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer. (Tilpasning af adgangen til indhentelse af oplysninger i Køretøjsregisteret).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 18.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 18.12.2015 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om indfødsretsprøven af 2015.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 18.11.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 17.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 15.12.2015. 2. behandling 17.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 16.12.2015. 2. behandling 18.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at gennemføre budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden for 2015.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 30.10.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0