1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Jeppe Bruus (S):
Hvad er udenrigsministerens holdning til Socialdemokraternes forslag om, at Danmark skal arbejde for, at de nuværende 1,8 mia. euro i EU's Trust Fund firedobles inden jul svarende til ca. 50 mia. danske kr., og at midlerne skal anvendes til en markant styrkelse af indsatsen i nærområderne?
(Spm. nr. S 280).
2) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Kan ministeren bekræfte, at det er regeringens ønske at spare 600 mio. kr. på kulturen de kommende 4 år, hvoraf 246 mio. kr. bliver besparelser på kulturen uden for hovedstaden?
(Spm. nr. S 270).
3) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Hvilke tiltag vil ministeren tage med henblik på at sikre, at Nationalmuseet gennemfører særudstillingen om De Vestindiske Øer, der var planlagt næste år, men som museet vil droppe på grund af ministerens besparelser på kulturen?
(Spm. nr. S 271).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Jesper Kiel (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at passagererne på Svendborgbanen tilbagevendende oplever stribevis af forsinkelser og aflysninger på grund af mangel på tog, skinnenettets beskaffenhed og dårligt fungerende signaler?
(Spm. nr. S 264).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Jesper Kiel (EL):
Hvordan forholder ministeren sig til, at selv små forsinkelser fører til, at tog mod Svendborg standses i Stenstrup, hvor passagererne må afvente næste tog eller busser til erstatning for tog, alt sammen med endnu større forsinkelser til følge for passagererne?
(Spm. nr. S 265).
6) Til transport- og bygningsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at øvrige statslige styrelser underkender Danmarks domstole, sådan som det er sket i det tilfælde, hvor en borger har rettens ord for ikke at lide af epilepsi, men stadig behandles af Sundhedsstyrelsen som værende ramt af sygdommen?
(Spm. nr. S 274 (omtrykt)).
7) Til transport- og bygningsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at personer i behandling med epilepsimedicin gerne må køre personbil, men ikke lastbil?
(Spm. nr. S 276).
8) Til transport- og bygningsministeren af:
Jesper Petersen (S):
Hvorfor vil regeringen ikke undersøge muligheden for og gevinsterne ved, at en eventuel ny midtjysk motorvej kobles på E45 syd for Christiansfeld, så Sønderjylland og Trekantsområdet får maksimal gavn af en sådan motorvej?
(Spm. nr. S 279).
9) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det i forhold til klima, miljø og drift er fornuftigt at droppe de planlagte indkøb af nye ellokomotiver, som skulle trække DSB's dobbeltdækkervogne på Sjælland?
(Spm. nr. S 282).
10) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvornår forventer ministeren at offentliggøre resultatet af sit varslede serviceeftersyn af Togfonden DK, og hvornår kan forligspartierne bag Togfonden DK forvente svar på det fælles brev til regeringen om at tage ansvar for fremtidens jernbanedrift i Danmark?
(Spm. nr. S 285).
11) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Vil ministeren give dispensation til de lodsejere, der langs den jyske vestkyst forsøger at redde deres huse med midlertidige foranstaltninger fra at styrte i havet, inden efter- og vinterhalvårets storme begynder at rase?
(Spm. nr. S 198 (omtrykt)).
12) Til miljø- og fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre en effektiv, langtidsholdbar og æstetisk kystbeskyttelse af de stærkt truede kyster i Danmark?
(Spm. nr. S 200 (omtrykt)).
13) Til miljø- og fødevareministeren af:
Maria Reumert Gjerding (EL):
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at fremme den økologiske dyrkning og afsætning af økologiske varer, og hvilken konkret effekt på det økologisk dyrkede areal forventer ministeren, at der dermed opnås?
(Spm. nr. S 218 (omtrykt). Medspørger: Søren Egge Rasmussen (EL)).
14) Til miljø- og fødevareministeren af:
Maja Panduro (S):
Hvor langt er regeringen med valgløftet om at omlægge 25.000 hektar statsskov til urørt skov, som bl.a. fremlagt af statsministeren på TV 2 den 11. juni i år?
(Spm. nr. S 268).
15) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Maja Panduro (S):
Finder ministeren, at sammensætningen af regeringens implementeringsråd lægger op til at tage vare på dansk natur og miljø, når regeringen ikke har fundet plads til en eneste repræsentant for miljøorganisationerne i det 15 medlemmer store råd?
(Spm. nr. S 263 (omtrykt)).
16) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Julie Skovsby (S):
Mener ministeren, at regeringens implementeringsråd er rustet til at sikre bedre dyrevelfærd, når der ikke er en eneste dyrevelfærdsorganisation repræsenteret i det 15 mand store råd?
(Spm. nr. S 267 (omtrykt)).
17) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Når nu regeringen vil afskaffe den tidligere SR-regerings billigboliglov, hvordan vil regeringen så sikre, at borgere med helt almindelige indtægter også i fremtiden vil have råd til at bo i København?
(Spm. nr. S 283).
18) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvilke konkrete initiativer vil ministeren her og nu igangsætte for at forhindre, at au pairs indgår i fordelingsnøglen, der fastlægger, hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage i 2016?
(Spm. nr. S 273).
19) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan forholder ministeren sig til Københavns Kommunes bekymring med hensyn til besparelser på byfornyelsen i bl.a. udsatte områder i København?
(Spm. nr. S 287).
20) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Marie Krarup (DF):
Vil ministeren i anledning af Operation Dagsværk den 4. november 2015 – der beskrives her: http://od.dk/side/30/projektet – oplyse, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at undervisningstiden i gymnasiet bliver brugt på undervisning og ikke på politiske projekter?
(Spm. nr. S 156).
21) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Pernille Schnoor (S):
Ønsker ministeren at afskaffe det klasseloft, som blev indført i 2012, og som ifølge Undervisningsministeriet i dag bliver overskredet af 28 af Region Hovedstadens 53 gymnasier?
(Spm. nr. S 247).
22) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Erik Christensen (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at intentionerne med skolereformen og kvaliteten i folkeskolen fastholdes, når alle kommuner skal spare på grund af regeringens omprioriteringsbidrag og der allerede nu er færre lærere til at gennemføre flere undervisningstimer?
(Spm. nr. S 257. Medspørger: Pernille Schnoor (S)).
23) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Idet Venstre nu har meldt ud, at de besparelser regeringen pålægger kommunerne, skal omsættes til skattelettelser, hvor stor en del af de kommunale besparelser mener ministeren så, at der skal bruges til at lette topskatten?
(Spm. nr. S 278. Medspørger: Christine Antorini (S)).
24) Til skatteministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Kan ministeren uddybe baggrunden for regeringens beslutning om at bruge 600 mio. kr. på at lempe skattereglerne for arvinger af unoterede aktier, når der samtidig skæres i bevillingerne til kommunerne, uddannelserne og forskning?
(Spm. nr. S 281. Medspørger: Jens Joel (S)).
25) Til skatteministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Mener ministeren, at » den grønne boligjobordning«s klima- og beskæftigelseseffekter er store nok til at retfærdiggøre at bruge 400 mio. kr. på denne ordning frem for at prioritere pengene til eksempelvis ældre og daginstitutioner?
(Spm. nr. S 288. Medspørger: Jens Joel (S)).
26) Til skatteministeren af:
Erik Christensen (S):
Når Venstres finansordfører Jacob Jensen i programmet Debatten på DR 2 bekræfter, at nogle af de midler, som de danske kommuner skal spare via det såkaldte omprioriteringsbidrag, skal gå til skattelettelser, og at kommunerne på Fyn derfor skal bidrage til statslige skattelettelser, vil ministeren så svare på, om han kan garantere de fynske borgere, at disse skattelettelser ikke alene kommer de mest velstillede til gavn via lettelser i topskatten?
(Spm. nr. S 284).
27) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Anerkender ministeren, at drastiske nedskæringer på uddannelse og forskning på henholdsvis 8,7 mia. kr. og 1,4 mia. kr. vil få store negative effekter?
(Spm. nr. S 261).
28) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Hvorfor vil ministeren skære så voldsomt på Det Frie Forskningsråd, når 70 pct. af de bevilgede forskningsaktiviteter herfra direkte bidrager til at løse konkrete samfundsudfordringer, jf. Undervisnings- og Forskningsministeriets hjemmeside den 27. oktober?
(Spm. nr. S 275).
29) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Hvorfor mener ministeren, at der skal spares 1,4 mia. kr. på forskning på finansloven, når OECD samtidig understreger, at »det ikke er anbefalelsesværdigt at spare på forskning i en tid, hvor forskning og udvikling kun bliver en vigtigere forudsætning i den internationale konkurrence«, jf. Mandag Morgen den 9. november 2015?
(Spm. nr. S 277).
30) Til beskæftigelsesministeren af:
Julie Skovsby (S):
Hvordan forholder ministeren sig til sin udtalelse den 4. november 2015 i Folketingssalen om, »at det ikke er beskæftigelsesministerens opgave at foretage de familiepolitiske prioriteringer«, i lyset af at ministeren fremhæver, at familiepolitik er et samlet perspektiv for regeringen i Berlingske den 19. oktober 2015?
(Spm. nr. S 269 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0