Fremsat: 23-10-2007

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til bruttoudgifterne til indvandrere og efterkommere, der i december 1997 for året 1995 af Økonomiministeriet blev opgjort til 29,1 mia. kr. for i alt omkring 315.000 herboende udlændinge og efterkommere, og er det ministerens opfattelse, at bruttoudgifterne med rette i dag kan skønnes at være fordoblet til omkring 60 mia. kr., da antallet af indvandrere og efterkommere i mellemtiden er mere end fordoblet til i alt godt 657.000 herboende indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2015?
(Spm. nr. S 114).
2) Til finansministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvordan forholder ministeren sig i dag til det budskab, som en række Venstreborgmestre den 17. juni i år indrykkede i landets aviser med følgende ordlyd: »Når Socialdemokraterne her i den sidste fase af valgkampen desværre forfalder til at prøve på at bilde danskerne ind, at Venstre vil lave massive nedskæringer i kommunerne, så må vi reagere. Det er et ærgerligt lavt niveau i en valgkamp. Og det er naturligvis ikke sandt.«?
(Spm. nr. S 134. Medspørger: Peter Hummelgaard Thomsen (S)).
3) Til finansministeren af:
Pelle Dragsted (EL):
Mener ministeren, at det af regeringen planlagte omprioriteringsbidrag på 1 pct. af kommunernes økonomi skal anvendes på at sænke skatten eller tilbageføres til den kommunale velfærd?
(Spm. nr. S 139. Medspørger: Finn Sørensen (EL)).
4) Til finansministeren af:
Erik Christensen (S):
Hvad er ministerens holdning til Michael Zieglers, konservativ borgmester og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, udtalelser til TV 2 den 14. oktober 2015, hvor han udtaler, at omprioriteringsbidraget »vil ramme alle kernevelfærdsområderne. Det vil kunne mærkes i folkeskolerne, i normeringerne i daginstitutionerne og på ældreområdet. Man kan ikke finde et beløb i den her størrelsesorden ved bare at sige, at vi må kunne gøre tingene lidt smartere«?
(Spm. nr. S 145, skr. begr. (omtrykt). Medspørger: Lea Wermelin (S)).
5) Til finansministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Er ministeren enig med sin partifælle og KL-formand, Martin Damm, der til Frederiksborg Amts Avis den 22. oktober udtaler, at »i valgkampen fortalte partierne vælgerne, hvor meget de gik ind for at styrke den nære velfærd, men hvis de lægger stemmer til omprioriteringsbidraget frem mod 2019, så gør de jo det modsatte«?
(Spm. nr. S 143 (omtrykt)).
6) Til finansministeren af:
Pelle Dragsted (EL):
Hvad er ministerens holdning til formanden for KL, Martin Damms, klare udmeldinger om, at KL ikke har accepteret omprioriteringsbidraget i årene 2017-2019, og at det alene er regeringens opfindelse?
(Spm. nr. S 140. Medspørger: Finn Sørensen (EL)).
7) Til finansministeren af:
Erik Christensen (S):
Er ministeren enig med sin partifælle og KL-formand, Martin Damm, der i forbindelse med KL’s repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2015 sagde, »at hvis Folketinget nu vedtager et omprioriteringsbidrag for de kommende år, så vil det komme til at berøre den helt borgernære velfærd i for eksempel vores daginstitutioner, folkeskoler og på ældreområdet«?
(Spm. nr. S 147, skr. begr. (omtrykt). Medspørger: Pernille Schnoor (S)).
8) Til udenrigsministeren af:
Holger K. Nielsen (SF):
På hvilket grundlag har udenrigsministeren besluttet at nedlægge CKU, og har ministeren tænkt sig at igangsætte andre initiativer, der kan kompensere for den udenrigspolitiske indsats, der går tabt med nedlæggelsen af CKU?
(Spm. nr. S 127, skr. begr.).
9) Til udenrigsministeren af:
Holger K. Nielsen (SF):
Er udenrigsministeren enig i, at konsekvensen af en lukning af CKU er, at en effektiv og strategisk udenrigspolitisk indsats bliver afløst af fragmenteret og ukoordineret støtte til kultur?
(Spm. nr. S 128, skr. begr.).
10) Til transport- og bygningsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Er det ministerens opfattelse, at der bør etableres en støjmur ved Bramdrupdam, så borgerne på bl.a. Poppelallé m.fl. udsættes for mindre støj i deres hjem og haver fra den udvidede motorvej (E20/E45) rundt om Kolding?
(Spm. nr. S 130).
11) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan forklarer ministeren, at regeringen nu alligevel ikke færdiggør Frederikssundmotorvejen og forlænger Hillerødmotorvejen, selvom Venstre udtrykkeligt har lovet det og bl.a. Venstres borgmester i Gribskov, Kim Valentin, har sagt, at det vil være løftebrud, hvis Venstre løber fra sit løfte og skrinlægger færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen og forlængelsen af Hillerødmotorvejen?
(Spm. nr. S 144, skr. begr. Medspørger: Pernille Schnoor (S)).
12) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan vil ministeren finansiere Venstres mange løfter inden for transportområdet, når regeringen ikke vil udmønte de udisponerede midler i Infrastrukturfonden?
(Spm. nr. S 146, skr. begr.).
13) Til transport- og bygningsministeren af:
Jeppe Bruus (S):
Synes ministeren, at det er en god idé at gøre al offentlig transport gratis for alle ældre borgere, sådan som regeringens parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti har lovet i sin ældrefolder, og er det noget, ministeren har tænkt sig at gennemføre?
(Spm. nr. S 150 (omtrykt)).
14) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Anerkender ministeren, at tusindvis af børnefamilier vil blive tvunget ud i fattigdom, som følge af at regeringen indfører den såkaldte integrationsydelse?
(Spm. nr. S 138).
15) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Kan ministeren uddybe, hvorfor han har valgt at takke nej til invitationen fra Europa-Parlamentets Taxe-udvalg for at høre nærmere om deres arbejde, jf. henvendelsen fra Taxe-udvalget dateret den 23. april 2015, »Information on the activities of the TAXE special committee«?
(Spm. nr. S 122).
16) Til sundheds- og ældreministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Synes ministeren, at det er en god idé at indføre et dagligt bad til vores ældre borgere, sådan som regeringens parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti har lovet i deres ældrefolder, og er det noget, ministeren har tænkt sig at gennemføre?
(Spm. nr. S 149).
17) Til sundheds- og ældreministeren af:
Jeppe Bruus (S):
Dansk Folkepartis formand har i partiets ældrefolder givet udtryk for, at der skal for godt og vel 9 mia. kr. forbedringer af omsorgen og plejen af vores ældre borgere til, for at vores ældre borgere kan få et værdigt liv – er ministeren enig i det?
(Spm. nr. S 152).
18) Til sundheds- og ældreministeren af:
Julie Skovsby (S):
Synes ministeren, at det er en god idé at indføre ugentlig støvsugning i hjemmet for alle ældre borgere, sådan som regeringens parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti har lovet i deres ældrefolder, og er det noget, ministeren har tænkt sig at gennemføre?
(Spm. nr. S 153).
19) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Når regeringen i sit finanslovsforslag vil nedskære Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fra 385 mio. kr. i 2015 til 53 mio. kr. i 2016, vil ministeren så ud fra bestyrelsens beretning for anvendelse af EUDP-midler i 2014, som har støttet 75 nye energiteknologiske projekter og 15 samarbejdsprojekter under Det Internationale Energiagentur (IEA), begrunde, hvorfor regeringen foreslår de omfattende nedskæringer på EUDP-midlerne?
(Spm. nr. S 117 (omtrykt)).
20) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Vil ministeren oplyse, hvilke negative konsekvenser det vil få for beskæftigelsen og for eksport af energiteknologi fra Danmark, at regeringen i sit finanslovsforslag vil nedskære Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fra 385 mio. kr. i 2015 til 53 mio. kr. i 2016?
(Spm. nr. S 135).
21) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Kirsten Brosbøl (S):
Hvis ministeren anerkender, at Samsø Energiakademi for sin bevilling på 2,5 mio. kr. årligt gør en stor forskel for Samsø i form af grøn omstilling, arbejdspladser og turismeindtægter og samtidig bidrager til at sætte Danmark på verdenskortet som grøn førernation, hvorfor fjerner regeringen så støtten til Samsø Energiakademi på finansloven for 2016?
(Spm. nr. S 131).
22) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Lea Wermelin (S):
Mener ministeren, at Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er med til at skabe arbejdspladser og øge danske eksportindtægter?
(Spm. nr. S 133. Medspørger: Kirsten Brosbøl (S)).
23) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Mener ministeren, at arbejdsløse med andre problemer end ledighed kommer tættere på arbejdsmarkedet, når deres ydelser sænkes?
(Spm. nr. S 132).
24) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at en genindførelse af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen først og fremmest vil ramme børnefamilier?
(Spm. nr. S 136).
25) Til beskæftigelsesministeren af:
Maria Reumert Gjerding (EL):
Mener ministeren, at danske familier skal arbejde mere?
(Spm. nr. S 141. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
26) Til beskæftigelsesministeren af:
Maria Reumert Gjerding (EL):
Hvordan vil ministeren skabe bedre vilkår for danske børnefamilier?
(Spm. nr. S 142. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
27) Til beskæftigelsesministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Synes ministeren, at det er en god idé at forhøje ældrechecken for de dårligst stillede ældre borgere, sådan som regeringens parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti har lovet i sin ældrefolder, og er det noget, ministeren har tænkt sig at gennemføre?
(Spm. nr. S 148 (omtrykt)).
28) Til beskæftigelsesministeren af:
Julie Skovsby (S):
Har ministeren i lyset af sin udtalelse til Berlingske den 19. oktober 2015 om, at nogle forældre ikke arbejder nok sammenlignet med forældre i andre lande, og at for mange arbejder på deltid, tænkt sig at tage de budskaber med sig videre i de bebudede trepartsforhandlinger, og kan vi forvente at se nogle reguleringsmæssige tiltag, der kan fremme ministerens budskaber?
(Spm. nr. S 154).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0