Forespørgsel til justitsministeren om samfundstjeneste som sanktion i sager om grov vold og seksualforbrydelser.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 15.04.2016. Fremme 19.04.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 82 af Peter Kofod Poulsen (DF), Jan E. Jørgensen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Søren Pape Poulsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 83 af Trine Bramsen (S), Pernille Skipper (EL), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 11.05.2016. Betænkning 24.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 27.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 01.06.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(2. behandling 02.06.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 02.06.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(2. behandling 02.06.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 27.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Tillægsbetænkning 01.06.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 27.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 01.06.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 01.06.2016 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen), og ændringsforslag nr. 4 af 01.06.2016 til 3. behandling af Finn Sørensen (EL). Ændringsforslag nr. 4 af 01.06.2016 til 3. behandling af Finn Sørensen (EL). Ændringsforslag nr. 5-8 af 02.06.2016 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen). Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 04.05.2016. Betænkning 25.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 28.04.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 31.05.2016. 2. behandling 02.06.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 18.05.2016. 2. behandling 27.05.2016. Ændringsforslag nr. 1 af 02.06.2016 til 3. behandling af Roger Matthisen (ALT)).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af krav om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge.
Af Trine Torp (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 29.03.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om handicaptilgængeligt politisk materiale.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for og nye forslag til ledsageordning.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.04.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne.
Af Benny Engelbrecht (S) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016. 1. behandling 13.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om satsregulering af politikeres vederlag.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af fuldtidspolitikeres eftervederlag med vederlag for andet politisk hverv.
Af Pernille Skipper (EL) og Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer og indførelse af en ordning for godtgørelse af faktiske udgifter forbundet med folketingsarbejdet.
Af Jonas Dahl (SF) og Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP's investeringer.
Af Josephine Fock (ALT) og Torsten Gejl (ALT).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 27.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af seniorførtidspensionsordningen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om lempelse af betingelserne for tilkendelse af førtidspension.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ressourceforløbsordningen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af fleksjobordningen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af revalideringsindsatsen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.04.2016. 1. behandling 23.05.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 20.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 20.05.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0