Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara.
Af Christian Juhl (EL), Mette Gjerskov (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Magni Arge (T).
(Anmeldelse 13.04.2016. Fremme 15.04.2016. Forhandling 31.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Christian Juhl (EL), Mette Gjerskov (S), Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Mette Bock (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF)).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.05.2016. 1. behandling 10.05.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 19.04.2016. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 26.04.2016. 2. behandling 03.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi. (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, præcisering af dyrs status som levende væsener, skærpelse af reglerne om rettighedsfrakendelse, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 18.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016. 1. behandling 21.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 27.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016. 1. behandling 21.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 27.05.2016).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 20.04.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 25.05.2016. 2. behandling 31.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Indførelse af mulighed for, at andre end læger kan foretage kapillær blodprøvetagning til måling af blodsukker m.m.).
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.02.2016. 1. behandling 01.04.2016. Betænkning 17.05.2016. Omtrykt. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 24.05.2016. 2. behandling 26.05.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 17.05.2016. 2. behandling 26.05.2016).
Forslag til lov om tobaksvarer m.v.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 10.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 01.06.2016 til 3. behandling af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven. (Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag og ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 04.12.2015. Betænkning 26.05.2016. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 01.06.2016 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 26.05.2016. Omtrykt. 2. behandling 31.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 19.05.2016. Tilføjelse til betænkning 25.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 01.06.2016 til 3. behandling af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 21.04.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 26.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge mulighederne for at skærpe forholdene på tålt ophold.
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Fremsættelse 12.05.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse.
Af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Ulla Sandbæk (ALT), Lotte Rod (RV) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om udvisningsreglerne.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 24.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 24.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den ikkevestlige indvandring.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 18.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 18.05.2016. Betænkning 26.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.
Af René Gade (ALT), Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.
Af René Gade (ALT), Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning.
Af Mette Hjermind Dencker (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.04.2016. 1. behandling 19.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af rentesatser for SU-lån under studietiden.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 17.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af sommerhusreglen.
Af Christina Egelund (LA) m.fl.
(Fremsættelse 23.02.2016. 1. behandling 18.03.2016. Betænkning 13.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.
Af Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV) og Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016. 1. behandling 24.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget.
Af Rasmus Nordqvist (ALT), Susanne Eilersen (DF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jonas Dahl (SF) og Mai Mercado (KF).
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en retssikkerhedskommission.
Af Zenia Stampe (RV) m.fl.
(Fremsættelse 19.04.2016. 1. behandling 27.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af en vejledende folkeafstemning i Danmark forud for Tyrkiets optagelse i EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 13.04.2016. 1. behandling 31.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 28.04.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 31.05.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 31.05.2016. 1. behandling 31.05.2016. Betænkning 01.06.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat.
Af Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Magni Arge (T) m.fl.
(Fremsættelse 26.04.2016).
Forespørgsel til justitsministeren om samfundstjeneste som sanktion i sager om grov vold og seksualforbrydelser.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 15.04.2016. Fremme 19.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til fredag den 3. juni 2016.
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til selv at inddrive fordringer.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0