L 53 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.
(Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Indfødsretsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 09-12-2015
Betænkning afgivet 21-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-01-2016
Ministerområde:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Resumé:
Forslaget indebærer en ophævelse af bestemmelsen om erklæringsadgang i indfødsretslovens § 3 A, således at unge udlændinge, som er født og opvokset i Danmark, vil være henvist til at søge om dansk indfødsret ved naturalisation. De unge udlændinge vil i den forbindelse blive stillet over for de almindelige betingelser for at erhverve dansk indfødsret ved lov, herunder de til enhver tid gældende betingelser om danskkundskaber og kendskab til det danske samfund, som er en forudsætning for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Forslaget indebærer endvidere, at indfødsretten, hvis en person erhverver dansk indfødsret ved at afgive erklæring i henhold til § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab, også tilkommer den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen af indfødsret.
Delt i: