Retsudvalget 2015-16
L 24
Offentligt
1568562_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. november 2015
Strafferetskontoret
Ketilbjørn Hertz
2015-0037-0137
1779738
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om
ændring af straffeloven (tilslutning til fjendtlig væbnet styrke), som Folke-
tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. november 2015.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Søren Pind
/
Ketilbjørn Hertz
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov
om ændring af straffeloven (tilslutning til fjendtlig væbnet styrke):
”Vil ministeren oversende en liste til udvalget over de hen-
holdsvis statslige og ikkestatslige væbnede styrker, som Dan-
mark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har be-
fundet sig i væbnet konflikt med, og hvor personer med stats-
borgerskab eller bopæl i Danmark således kunne være blevet
straffet efter de foreslåede bestemmelser i lovforslaget, såfremt
personerne havde meldt sig til disse væbnede styrker, og hvis
de foreslåede bestemmelser i lovforslaget havde været i kraft i
det nævnte tidsrum?”
Svar:
Udenrigsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst føl-
gende:
”Vedlagt fremsendes oversigt over tilfælde i tidsrummet 1. ja-
nuar 1990 til 1. november 2015, hvor Folketinget har besluttet
at udsende danske styrker med mandat til magtanvendelse, jf.
grundlovens § 19, stk. 2. Skiftende danske regeringer har ikke
tidligere i forbindelse med dansk deltagelse i disse internatio-
nale militære operationer nødvendigvist forholdt sig udtrykke-
ligt til, hvorvidt der var tale om en væbnet konflikt og i givet
fald, hvorvidt Danmark i så fald var part i konflikten og hvem
der i øvrigt var parter til konflikten. Det bemærkes, at den nu-
gældende § 101 i straffeloven bestemmer: ”Den, som med
krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager no-
gen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes
med fængsel indtil 16 år.” Denne bestemmelse omfatter utvivl-
somt tilfælde, hvor Danmark er i væbnet konflikt med en an-
den stat og en person bistår fjenden, herunder ved at tilslutte
sig dens væbnede styrker.”
Om konstatering af, hvorvidt Danmark er i væbnet konflikt, henvises i øv-
rigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2, hvoraf fremgår følgen-
de:
”Det bemærkes, at der ikke i Danmark findes en formaliseret
procedure for konstatering af, hvorvidt Danmark er i væbnet
konflikt, eller hvilken karakter en sådan konflikt måtte have.
Der vil efter omstændighederne kunne være taget stilling hertil
i den relevante folketingsbeslutning, hvorved Folketingets
samtykke til magtanvendelse indhentes, jf. grundlovens § 19,
stk. 2. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at kon-
fliktens karakter og parter kan ændre sig i løbet af konflikten.
Der vil i praksis skulle være et sikkert grundlag for at antage,
2
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
at Danmark deltager i en væbnet konflikt, før straf for overtræ-
delse af den foreslåede bestemmelse kan komme på tale.”
3
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
Oversigt over vedtagne beslutningsforslag om ud-
sendelse af danske styrker til internationale militære
operationer i perioden 1. januar 1990 til 1. november
2015
1990:
Folketinget gav samtykke til, at der under FN blev sendt et or-
logsfartøj samt eventuelt et forsyningsskib til Mellemøsten, jf. B
81. (Irak/Kuwait)
1992:
En dansk militær styrke blev stillet til rådighed for FN i det tidli-
gere Jugoslavien (UNPROFOR), jf. B 95.
1993:
Øgning af sikkerhed for det danske personel, udvidelse af bi-
drag samt deltagelse i den internationale maritime embargo
mod det tidligere Jugoslavien jf. B 79, B 99 og B107.
Udvidelse af det danske bidrag til UNPROFOR’s hovedkvartes-
kompagni i Bosnien-Herzegovina, jf. B79.
1994:
Udvidelse af det danske engagement ved FN's fredsbevarende
styrke i det tidligere Jugoslavien (UNPROFOR) til også at omfat-
te opgaver i Kroatien, jf. B 34.
1995:
Dansk deltagelse i en
Hercegovina, jf. B 60.
implementeringsstyrke
i
Bosnien-
1996:
Dansk deltagelse i en opfølgningsstyrke i Bosnien-Hercegovina,
jf. B 68.
Dansk deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Albanien, jf.
B 123.
1998:
Dansk militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten,
jf. B 114. (Irak/Kuwait)
4
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
Dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Vestsa-
hara (MINURSO), jf. B 29.
Dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestlige Bal-
kan, jf. B 4.
1999:
Udvidelse af antal mand og operationsområdet for den danske
deltagelse i en NATO-ledet multinational styrke i Albanien, jf. B
116 og B 151.
Udvidet dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestli-
ge Balkan, jf. B 128.
Dansk deltagelse i en international styrke i Kosovo, jf. B 148.
2000
Dansk deltagelse inden for rammen af Stand-by Forces High
Readiness Brigade (SHIRBRIG) i en FN-fredsbevarende operati-
on i Etiopien/Eritrea, jf. B 33.
2001:
Dansk deltagelse I en NATO-indsats i Makedonien (FYROM), jf.
B 5.
Dansk maritimt bidrag til NATO’s østlige del af Middelhavet, jf.
B 65.
Dansk militærdeltagelse i den internationale indsats mod ter-
rornetværk i Afghanistan, jf. B 37.
2002:
Dansk militær deltagelse i en international sikkerhedsstyrke i
Afghanistan, jf. B 45.
Udvidet dansk maritimt bidrag til NATO’s flådeoperation i den
østlige del af Middelhavet, jf. B 109.
2003:
Dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak, jf. B
118, B 165, B 1, B 56.
Udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikrings-
styrke ISAF i Afghanistan, jf. B 57.
2004:
Forlængelse af mandatet for de danske militære styrker ved
den multinationale sikringsstyrke i Irak jf. B 213, B 42.
5
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerheds-
styrke ISAF i Afghanistan, jf. B 43.
2005:
Dansk deltagelse i en fredsbevarende FN-operation i Sudan
(UNMIS), jf. B 71.
fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak, jf.
B 89.
2006:
Fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak, jf.
B 63.
Udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikker-
hedsstyrke ISAF i Afghanistan, jf. B 64.
Videreførelse af et dansk bidrag til den multinationale sikrings-
styrke m.v. i Irak samt, at danske militære styrker stilles til rå-
dighed for FN’s bistandsmission til Irak (UNAMI), jf. B 139.
Dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon
(UNIFIL), jf. B 146.
2007:
Styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerheds-
styrke ISAF i Afghanistan jf. B 161.
Ændring af dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i
Irak, jf. B 162.
Udsendelse af en kampvognsdeling til det militære danske bi-
drag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF), jf. B 6.
2008:
Dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe med nødhjælp til
Somalia chartret af FN’s Verdensfødevareprogram (WFP), jf. B
32.
Dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den ma-
ritime sikkerhed ved Afrikas Horn, jf. B 33.
Udsendelse af et helikopter-detachement til det militære danske
bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghani-
stan, jf. B 140.
Styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerheds-
styrke (ISAF) i Afghanistan, jf. B 24.
2009:
Dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Li-
banon (UNIFIL), jf. B 41.
6
L 24 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om at oversende en liste til udvalget over de henholdsvis statslige og ikke-statslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med, til justitsministeren
Dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som
led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn,
jf. B 59.
2011:
Dansk militært bidrag til en international militær indsats i Liby-
en, jf. B 89.
2013:
Dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali, jf. B 49 og B
28.
Dansk bidrag til FN’s og OPCW’s mission i Syrien, jf. B 29.
2014:
Dansk militært bidrag til støtte for FN’s indsats i Den Centralaf-
rikanske Republik, jf. B 67.
Dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak, jf. B 122.
Yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod
ISIL, jf. B 123.
Dansk militært bidrag til NATO's Resolute Support Mission i Af-
ghanistan, jf. B 25.
7