Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612940_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. marts 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 7 (ad L117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).
Spørgsmål nr. 7:
”Mener ministeren, at det inden for lovens rammer er muligt, at faglige ressourceper-
soner, som eksempelvis en supervisor, der er bevilliget efter servicelovens § 32 a stk.
6 i forbindelse med deltidshjemmetræning af et barn, også bistår med vejledning af
personalet i barnets daginstitution eller skole – og vil ministeren i bekræftende fald
formulere nærmere retningslinjer herfor i den kommende vejledning? Hvis ikke mini-
steren mener, at dette er muligt, hvilke lovændringer vurderer ministeren så, der skal
foretages, for at det bliver muligt for den faglige ressourceperson at bistå med vejled-
ning i barnets daginstitution eller skole?”
Svar:
Som det fremgår af høringsnotatet, regulerer de nuværende regler om hjemmetrænin-
gen den træningsindsats, forældrene – evt. med assistance fra hjælpere eller supervi-
sorer – yder overfor barnet eller den unge.
Lovforslaget ændrer ikke på dette, og hjemmetræningsreglerne vil derfor heller ikke
fremover regulere et eventuelt samarbejde mellem forældrene/hjælpere og dagtilbud
eller andre offentligt tilbud. Mulighederne for et eventuelt samarbejde vil derfor heller
ikke blive beskrevet i den kommende vejledning om hjemmetræningsreglerne.
Men som det ligeledes fremgår af høringsnotatet, er der intet i hjemmetræningsregler-
ne som forhindrer, at et sådant samarbejde kan finde sted i et andet regi.
Det vil kræve lovændringer i hjemmetræningsreglerne og formodentligt også fx i dag-
tilbudsloven og folkeskoleloven, hvis der skal skabes direkte hjemmel til, at en hjem-
metræningshjælper/supervisor formelt vil skulle indgå i eksempelvis vejledning af dag-
tilbuddets eller skolens personale.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann