Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612946_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. marts 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 6 (ad L 117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Spørgsmål nr. 6:
Vil ministeren bekræfte, at der skal ske en individuel vurdering af timetallet til hjem-
meundervisning, og at denne vurdering skal tage højde for, at enkeltmandsundervis-
ning medfører at undervisningstiden nedsættes i forhold til normtimetallet?
Svar:
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 2 til lovforslaget (L 117) vil det komme til at
fremgå klart af vejledningen, at kommunerne altid skal foretage en konkret vurdering
af det enkelte barn, når omfanget af barnets hjemmeundervisning fastsættes.
Vejledningen vil blandt andet, med henvisning til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestillings regler, tydeliggøre, at folkeskolelovens almindelige regler om undervis-
ningstid og timetal, herunder rammerne for elever, der modtager enkeltmandsunder-
visning, vil skulle inddrages som et element i kommunens vurdering af omfanget af
hjemmeundervisningen. Det bemærkes, at undervisningstiden kan nedsættes væsent-
ligt for elever, der modtager enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelse om folke-
skolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Desuden vil det komme til at fremgå af vejledningen, at kommunalbestyrelsen bør
overveje at reducere folkeskolens almindelige normtimetal under henvisning til, at
hjemmeundervisning ofte er mere koncentreret end et almindeligt skoletilbud.
Da vurderingen af omfanget af hjemmeundervisningen som nævnt altid vil skulle ske
på baggrund af en konkret og individuel vurdering, vil disse præciseringer af rammer-
ne for fastsættelse af omfanget af hjemmeundervisningen ikke kunne sikre, at under-
visningstiden i alle sager vil blive reduceret i forhold til normtimetallet.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann