Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612944_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. marts 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 5 (ad L117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Spørgsmål nr. 5:
”Vil ministeren redegøre for, om tidligere klagesager angående fastlæggelse af
timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste kan
tages op på ny som følge af ændringerne i L 117?”
Svar:
Lovrevisionen giver ikke i sig selv adgang til, at alle tidligere afgjorte sager om fast-
læggelse af timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste vil
kunne genoptages hos Ankestyrelsen. Men som borger har man altid mulighed for at
genrejse sin sag overfor sin kommune og bede om en ny afgørelse, som man vil kun-
ne klage over, hvis man ikke er enig i kommunens afgørelse.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann