Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612954_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalgt har d. 10. marts 2016 stillet følgende
spørgsmål nr. 4 (ad L117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Spørgsmål nr. 4:
”Vil ministeren gøre rede for, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det tilfælde,
at en kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning begrundet
i et skøn af, at træningen ikke vil fremme ”barnets eller den unges
tarv og trivsel”?”
Svar:
Ligesom i dag vil forældre kunne klage til Ankestyrelsen, hvis en kommune giver af-
slag på en hjemmetræningsordning - også hvis afslaget begrundes med, at træningen
ikke vil fremme ”barnets eller den unges tarv og trivsel”.
Supplerende kan jeg oplyse, at formålet med forslaget om at indføje ordene ’fremme
barnets tarv og trivsel’ alene er at tydeliggøre, at afgørelser om hjemmetræning skal
tage afsæt i en samlet vurdering af barnets eller den unges tarv og trivsel under hen-
syntagen til barnets eller den unges støttebehov, alder og udvikling.
Som det fremgår af høringsnotatet, ændrer forslaget om at indføje ordene ”fremme
barnets eller den unges tarv og trivsel” ikke på, at kommunernes afgørelser altid skal
være saglige og velbegrundede ligesom i alle andre sager på socialområdet.
Ministeriet vil følge udviklingen i antallet af godkendte hjemmetræningsordninger samt
klagesager, herunder om tilføjelsen af ordene ’fremme barnets eller den unges tarv og
trivsel’ mod forventning i sig selv har medført en ændring i antallet af godkendte
hjemmetræningssager. Dette vil indgå som en del af den opfølgning på implemente-
ringen af reglerne, som forligskredsen har besluttet skal igangsættes 2 år efter ikraft-
trædelse.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann