Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612950_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. marts 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 3 (ad L117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Spørgsmål nr. 3:
”Vil ministeren redegøre for, hvilke krav der vil være til detaljeringsgraden af
den skriftlige begrundelse, hvis en kommunalbestyrelse giver afslag på en ansøgning
om hjemmetræning ud fra ”en samlet vurdering af barnets eller den
unges konkrete fysiske, psykiske og sociale behov i lyset af barnets alder og
udviklingstrin”, jf. lovbemærkningerne til nr. 4?”
Svar:
Der er hverken i hjemmetræningssager eller i øvrige socialsager fastsat lovkrav om,
hvor detaljerede kommunernes skriftlige afgørelser skal være, hvis der gives et afslag.
Men kommunernes afgørelser skal naturligvis altid være saglige og velbegrundede –
også hvis der i afgørelsen henvises til en samlet vurdering af barnets eller den
unges konkrete fysiske, psykiske og sociale behov i lyset af barnets alder og
udviklingstrin.
Det bemærkes i øvrigt, at formuleringen i lovforslaget om, at kommunerne skal foreta-
ge en sådan samlet vurdering, alene skal ses som en tydeliggørelse af den forpligtel-
se, kommunerne altid har haft til at sikre, at den indsats, der iværksættes, tager afsæt
i en konkret, samlet vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges forhold og
støttebehov.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann