Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117
Offentligt
1612956_0001.png
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Sagsnr.
2016 - 2197
Doknr.
333940
Dato
22-03-2016
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 9. marts 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 1 (ad L 117) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Spørgsmål nr. 1:
Vil ministeren bekræfte, at der ikke er lavet indholdsmæssige ændringer fra
lovudkastet til det endelige lovforslag, men at der alene er foretaget lovtekniske
ændringer?
Svar:
Som udløber af den eksterne høring er der blevet foretaget visse indholdsmæssige og
sproglige rettelser i lovforslaget, herunder rettelser foretaget for at imødekomme et
ønske fra Ankestyrelsen om, at gældende ret blev beskrevet mere tydeligt i lovforsla-
get. Der var dog ikke tale om ændringer, som ligger udenfor eller ændrer på den poli-
tiske aftale bag lovforslaget. De ændringer, som er foretaget som udløber af den eks-
terne høring, er beskrevet i høringsnotatet, som forligskredsen fik tilsendt den 11.
januar 2016 sammen med en opdateret udgave af lovforslaget.
Efterfølgende er der på baggrund af Justitsministeriets lovtekniske gennemgang dels
foretaget en række mindre sproglige/redaktionelle ændringer, dels to lovtekniske æn-
dringer i lovforslaget. Forligskredsen blev orienteret om de lovtekniske ændringer den
25. januar 2016.
Med venlig hilsen
Karen Ellemann