Dokumenter Samling 2015-16 lovforslag L 74 Forhandling (Eventuelt: 3. behandling)
L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Eventuelt: 3. behandling

Det første punkt på dagsordenen er:

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 09.12.2015. 2. behandling 10.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:01
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Det gør fru Johanne Schmidt-Nielsen som ordfører for Enhedslisten. Værsgo.

10:01
Ordfører
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Som jeg også har sagt ved både førstebehandlingen og andenbehandlingen, synes vi jo, det er meget, meget uheldigt, at man haster det her lovforslag igennem, og da ikke mindst et lovforslag med så mange uafklarede forhold, og det vil jeg vende tilbage til. Jeg synes, det er en trist tradition, at man synes, man kan haste politik igennem på den måde. Man kan sige, at det både er et problem for kvaliteten – der er sådan set en grund til, at vi har en høringsperiode, det kunne jo være, at der var nogen, der havde tænkt nogle tanker, som man ikke havde tænkt herinde – og det er også et problem for folkestyret. For folkestyret betyder vel bl.a., at man giver sig tid til og giver mulighed for, at mennesker uden for Christiansborg og uden for ministerierne kan komme med indspark.

Derudover har vi to hovedanker, kan man sige, i forhold til indholdet af lovforslaget, og det ene punkt handler om retssikkerheden for de rejsende. Jeg synes, det er meget, meget uheldigt, at det er tilfældige DSB-medarbejdere eller Scanlinesmedarbejdere, som skal kontrollere de rejsendes pas og visum, og medarbejderne siger jo altså også selv, at de ikke er uddannet i det, og at de ikke har forudsætningerne for det. Det andet punkt handler om, at det er en urimelig situation at placere de her medarbejdere i, og som de også siger, har de ikke forudsætningerne, og de er bekymrede for deres sikkerhed m.v. At man så ovenikøbet haster det igennem uden at gå ind i en saglig dialog med transportvirksomhederne og med medarbejderne, synes jeg faktisk er temmelig uforståeligt.

Jeg vil også gerne komme med et par bemærkninger til det for mig at se temmelig mangelfulde samarbejde med de tyske myndigheder, som jeg synes ministeren har leveret i den her sammenhæng. Omkring kl. 23.30 i går aftes fik Folketinget en række skriftlige svar, og i et af dem, nemlig i svar nr. 46, skriver ministeren, at ministeren den 4. december havde møde med den tyske indenrigsminister, og det var samme dag, som det her lovforslag om transportøransvar blev fremsat. Alligevel drøftede ministeren ikke forslaget om transportøransvar med den tyske minister. Man brugte altså simpelt hen ikke muligheden for at tale om de ellers ret åbenlyse logistiske udfordringer, altså hvordan det her skal foregå i praksis, når vi på den ene side har et tysk politi, der siger, at de ikke kan have danske DSB-medarbejdere, der kontrollerer pas på tyske perroner, og vi på den anden side har et DSB, der siger, at de ikke vil have paskontrol inde i deres tog.

Det er da mærkeligt, at ministeren ikke brugte mødet den 4. december med indenrigsministeren fra Tyskland til at drøfte den her problemstilling, og det var ovenikøbet samme dag, som det her lovforslag blev fremsat.

Ministeren har i øvrigt tidligere svaret på et spørgsmål om netop mødet den 4. december – det var i svar nr. 11 – og i det svar står der, at ministeren drøftede det svenske forslag om id-kontrol og de mulige konsekvenser for det dansk-tyske grænsesamarbejde med den tyske minister.

Det lovforslag, vi behandler i dag, er vel en af de umiddelbare konsekvenser af den svenske id-kontrol, men i det svar, der kom sent i aftes, skriver ministeren så, at ministeren på mødet med den tyske indenrigsminister altså ikke drøftede det her lovforslag, som vi behandler i dag. Jeg vil sige, at i betragtning af de store konsekvenser, som lige præcis det her lovforslag får for det dansk-tyske samarbejde, så synes jeg da, det havde været ordentligt at drøfte det med den tyske minister. Man sidder sådan lidt tilbage med et indtryk af, at regeringen bevidst har undladt at tage de kontakter til de tyske regeringer i Berlin og i Kiel, som kunne have været udtryk for godt naboskab. I stedet må vi i øvrigt også forstå, at de her svar måtte den slesvig-holstenske justitsminister Anke Spoorendonk onsdag aften selv tage initiativ til at ringe til den danske udlændingeminister for at få og præsentere den slesvig-holstenske delstatsregerings kritik af lovforslaget, og det ved jeg fra svaret på spørgsmål nr. 42.

Jeg synes, det er en mærkelig måde at opføre sig på over for sine naboer, og det undrer mig, at man tilsyneladende er så ligeglad med, at man nu vedtager et lovforslag, som man simpelt hen ikke aner hvordan skal føres ud i livet.

I virkeligheden kan man vel sige, at den, synes jeg, åbenlyse mangel på kontakt med de tyske myndigheder på mange måder er udtryk for et hovedproblem i den her regerings tilgang til flygtningespørgsmålet, nemlig at man slet ikke kan se, hvor nødvendigt det er at samarbejde med andre lande, og hvor nødvendigt det er at benytte sig af fællesskabet. For selvfølgelig kan vi ikke hver især i Europa håndtere den her krise, selvfølgelig bliver vi nødt til at samarbejde, og selvfølgelig bliver vi også nødt til at samarbejde med tyskerne.

Men som sagt: Enhedslisten stemmer imod. Vi ser voldsomme retssikkerhedsmæssige problemer for de rejsende, vi ser voldsomme problemer for medarbejderne i transportfirmaerne, og vi undrer os dybt over den manglende respekt for folkestyret, som jeg synes den her hastebehandling er udtryk for. Og jeg synes altså, at de seneste svar, der er kommet frem, også tyder på, at man har været temmelig ligeglad med vores tyske naboer og ikke har gjort sig spor umage med at prøve at få et godt samarbejde i gang.

10:07
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger. Den næste, der har bedt om ordet som ordfører, er fru Josephine Fock fra Alternativet.

Jeg vil godt bede folk i salen om at være lidt mere stille. Man kan altid føre samtaler ude i sidegemakkerne.

Værsgo.

10:08
Ordfører
Josephine Fock (ALT)

Tak for ordet.

Jeg har også bedt om ordet, fordi jeg gerne vil beklage, at vi skal hastebehandle det her lovforslag. Det har vi også sagt under første og anden behandling. Jeg har stadig væk svært ved at forstå, at vi ikke kan få en opbakning til den revisionsbemærkning, vi har angivet, om, at vi kan revidere loven om 3 måneder. Det synes jeg er beskæmmende i forhold til, at den her lov har så vidtgående konsekvenser for de medarbejdere, som skal til at tjekke pas og visa fra mennesker, som gerne vil ind i Danmark.

Jeg synes, det er meget problematisk, at der fortsat er så mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan det er, at de her transportører skal tjekke. Der er fortsat spørgsmål om, hvordan vi får undervist de her medarbejdere, hvordan transportørvirksomhederne får undervist deres medarbejdere i, hvordan de skal kende forskel på et falsk og et gældende visum. Jeg synes, det er problematisk, hvad vi også allerede har hørt omtalt her fra talerstolen af den seneste ordfører om de tyske myndigheder, hvor vi jo ved, at de tyske myndigheder ikke vil acceptere, at danske transportører står på tysk grund og kontrollerer, og det vil sige, at vi kan se nogle situationer for os – det synes jeg ikke er vanskeligt at forestille sig – hvor folk kommer ind i togene, og det så er der, at de danske transportører skal tjekke.

Så kommer der en situation, hvor der er usikkerhed, eller hvor man kan se, at en person ikke har et visum med. Hvordan og hvorledes får vi så det her menneske ud af toget? Kan de tyske myndigheder bistå med det? Jeg synes, at det er beklageligt, at vi hastelovgiver på den måde, og jeg synes, det er beklageligt, at vi i det hele taget synes, at det er nødvendigt, at det skal foregå på den her måde.

Så synes jeg også fortsat, at der mangler svar på den situation, at vi reelt ikke kan modtage flygtninge, som ikke har visum. Det kan vi, hvis de kommer ulovligt ind i Danmark, og der synes jeg også fortsat, at vi mangler svar på, hvordan de danske myndigheder så har tænkt sig at håndtere det i forhold til flygtninge, der altså, kan man sige, har ret til at komme ind i Danmark, men vil blive afvist ved grænsen. Det vil så sige, at de er nødsaget til at komme ulovligt ind i Danmark. Hvordan vil myndighederne håndtere den problemstilling?

Jeg synes, der er for mange uafklarede spørgsmål, og derfor kan Alternativet ikke støtte det her lovforslag.

10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er en enkelt, der har bedt om korte bemærkninger, og det er hr. Jan E. Jørgensen, Venstre.

10:11
Jan E. Jørgensen (V)

Tusind tak. Jeg stillede nogle spørgsmål til Alternativet i går, som man ikke kunne svare på, og så håber jeg, at jeg kan få svar i dag.

Når Alternativets ordfører taler om, at asylansøgere vil blive afvist ved grænsen, så er det jo forkert, for det kan de ikke. Men man kan afvise asylansøgere før grænsen, altså sørge for, at de ikke kommer til grænsen. Og hvis Alternativet mener, det er et problem, må jeg gentage mit spørgsmål, fra da vi andenbehandlede sagen: Vil Alternativet så ophæve kravet om visum for asylansøgere, der kommer fra et ikke-Schengenland til et Schengenland med fly?

10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

10:11
Josephine Fock (ALT)

Tak. Som jeg også tror at jeg svarede i går, er der jo en problemstilling i forbindelse med den her lovgivning, nemlig at du er nødt til at afvise folk. Du kan ikke få lov til at afvise dem på tysk grund, de skal ind i danske tog i virkeligheden, og dermed har du en situation, hvor du er nødt til at, hvad skal man sige, lukke dem ud af togene igen, og det ser jeg altså fortsat som en problemstilling. Så kan jeg godt høre, hvad Venstres ordfører spørger ind til, og der er vi mere åbne, end Venstre er, ja, det må jeg sige.

10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Hr. Jan E. Jørgensen.

10:12
Jan E. Jørgensen (V)

Altså, bare for at finde ud af, hvad det er, fru Josephine Fock siger: Vil det sige, at man fra Alternativets side mener, at de regler, vi har i dag, om transportøransvar, når man transporterer andre statsborgere fra et ikke-Schengenland til et Schengenland, skal afskaffes? Det kan sådan set besvares med et ja eller et nej.

10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

10:12
Josephine Fock (ALT)

Jeg synes i hvert fald, at de skal revideres – så det er ikke et ja eller et nej. Men vi bliver nødt til at se på, hvordan vi håndterer hele den her flygtningesituation, vi har i Europa. Det er jo det, Alternativet har plæderet for hele tiden, nemlig at vi synes, der skal nogle fælles løsninger til. Vi synes ikke, den her type lovgivning – heller ikke hvis vi får midlertidig grænsekontrol – hjælper, i forhold til at vi vil skubbe ansvaret fra os, i forhold til at skubbe problemet fra os, i forhold til at lade andre lande påtage sig de her opgaver.

Altså, jeg ser jo en situation for mig, hvor vi i virkeligheden kører ned mod bunden så hurtigt som muligt, ikke? Og det vil sige, at det bliver de ydre Schengengrænser, der kommer til at skulle holde for her.

10:13
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke flere, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Den næste ordfører er fru Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre.

Jeg skal over til ministerpladserne gøre opmærksom på, at man godt kan trække ud i sidegemakket og tale, så vi også heroppe fra talerstolen kan høre, hvad der bliver sagt.

Jeg giver ordføreren ordet. Værsgo.

10:14
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)

Tak for det. Nu om lidt skal vi stemme om at gennemføre endnu en hastelovgivning på et tidspunkt, hvor vores diplomatiske relationer til naboerne, til Sverige og Tyskland, synes at blive værre og værre. Dialogen er komplet fraværende, og spørgsmålene fra de berørte, operatørerne, som det her lovforslag handler om, færger, tog, busser, vognmænd, alle medarbejderne, vælter fortsat ind.

Svaret fra regeringen og støttepartierne er, at det må de selv klare. Det her er ikke lovgivning, hvor vi beslutter, hvordan tingene skal udføres. Næh, nej, det er bare en praktisk opgave, som operatørerne selv må klare. De bliver i praksis bedt om at begå ulovligheder, enten i Sverige, i Tyskland eller i Danmark, men også det praktiske problem skal de selv løse. Så flertallet gennemfører nu en hastelovgivning, som ingen i flertallet kan forklare hvordan skal virke.

I Radikale Venstre tager vi også den situation, som Danmark og Europa er i, meget alvorligt. Derfor foreslog vi en revisionsklausul til det her lovforslag, sådan at loven faktisk kunne træde i kraft, men at vi samtidig kunne få en ordentlig lovproces, hvor operatørerne kunne blive hørt, og hvor vi, som de har valgt at gøre i Sverige, tager en ordentlig dialog med dem, det kommer til at berøre, og – med den svenske ministers ord – sikrer, at vi får klare regler. Det ville da have været utrolig rart, hvis det også var ambitionen i Danmark. Vi var rede til at stemme for, hvis vi havde fået en revisionsklausul på 3 måneder, så vi kunne have gjort det ordentligt, men heller ikke det ville ministeren og flertallet imødekomme.

Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi skal gennemføre lovgivning, som vi ikke kender konsekvenserne af, som ingen kan forklare hvordan kommer til at virke, og hvor vi tørrer ansvaret helt og aldeles af på de mennesker, der står i situationerne, de operatører, der nu skal udføre opgaver, de aldrig nogen sinde har prøvet før, og som de ikke har en idé om hvordan de skal udføre, når det egentlig burde være et myndighedsansvar.

Så vi stemmer imod.

10:16
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om korte bemærkninger, og der er ikke flere, der har bedt om ordet til behandlingen, og derfor går vi til afstemning.

10:17
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Man behøver ikke løbe, vi skal nok nå det hele.

Vi slutter afstemningen.

For stemte 77 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

Forslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

Det første punkt på dagsordenen er:

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 09.12.2015. 2. behandling 10.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:01
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Det gør fru Johanne Schmidt-Nielsen som ordfører for Enhedslisten. Værsgo.

10:01
Ordfører
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Som jeg også har sagt ved både førstebehandlingen og andenbehandlingen, synes vi jo, det er meget, meget uheldigt, at man haster det her lovforslag igennem, og da ikke mindst et lovforslag med så mange uafklarede forhold, og det vil jeg vende tilbage til. Jeg synes, det er en trist tradition, at man synes, man kan haste politik igennem på den måde. Man kan sige, at det både er et problem for kvaliteten – der er sådan set en grund til, at vi har en høringsperiode, det kunne jo være, at der var nogen, der havde tænkt nogle tanker, som man ikke havde tænkt herinde – og det er også et problem for folkestyret. For folkestyret betyder vel bl.a., at man giver sig tid til og giver mulighed for, at mennesker uden for Christiansborg og uden for ministerierne kan komme med indspark.

Derudover har vi to hovedanker, kan man sige, i forhold til indholdet af lovforslaget, og det ene punkt handler om retssikkerheden for de rejsende. Jeg synes, det er meget, meget uheldigt, at det er tilfældige DSB-medarbejdere eller Scanlinesmedarbejdere, som skal kontrollere de rejsendes pas og visum, og medarbejderne siger jo altså også selv, at de ikke er uddannet i det, og at de ikke har forudsætningerne for det. Det andet punkt handler om, at det er en urimelig situation at placere de her medarbejdere i, og som de også siger, har de ikke forudsætningerne, og de er bekymrede for deres sikkerhed m.v. At man så ovenikøbet haster det igennem uden at gå ind i en saglig dialog med transportvirksomhederne og med medarbejderne, synes jeg faktisk er temmelig uforståeligt.

Jeg vil også gerne komme med et par bemærkninger til det for mig at se temmelig mangelfulde samarbejde med de tyske myndigheder, som jeg synes ministeren har leveret i den her sammenhæng. Omkring kl. 23.30 i går aftes fik Folketinget en række skriftlige svar, og i et af dem, nemlig i svar nr. 46, skriver ministeren, at ministeren den 4. december havde møde med den tyske indenrigsminister, og det var samme dag, som det her lovforslag om transportøransvar blev fremsat. Alligevel drøftede ministeren ikke forslaget om transportøransvar med den tyske minister. Man brugte altså simpelt hen ikke muligheden for at tale om de ellers ret åbenlyse logistiske udfordringer, altså hvordan det her skal foregå i praksis, når vi på den ene side har et tysk politi, der siger, at de ikke kan have danske DSB-medarbejdere, der kontrollerer pas på tyske perroner, og vi på den anden side har et DSB, der siger, at de ikke vil have paskontrol inde i deres tog.

Det er da mærkeligt, at ministeren ikke brugte mødet den 4. december med indenrigsministeren fra Tyskland til at drøfte den her problemstilling, og det var ovenikøbet samme dag, som det her lovforslag blev fremsat.

Ministeren har i øvrigt tidligere svaret på et spørgsmål om netop mødet den 4. december – det var i svar nr. 11 – og i det svar står der, at ministeren drøftede det svenske forslag om id-kontrol og de mulige konsekvenser for det dansk-tyske grænsesamarbejde med den tyske minister.

Det lovforslag, vi behandler i dag, er vel en af de umiddelbare konsekvenser af den svenske id-kontrol, men i det svar, der kom sent i aftes, skriver ministeren så, at ministeren på mødet med den tyske indenrigsminister altså ikke drøftede det her lovforslag, som vi behandler i dag. Jeg vil sige, at i betragtning af de store konsekvenser, som lige præcis det her lovforslag får for det dansk-tyske samarbejde, så synes jeg da, det havde været ordentligt at drøfte det med den tyske minister. Man sidder sådan lidt tilbage med et indtryk af, at regeringen bevidst har undladt at tage de kontakter til de tyske regeringer i Berlin og i Kiel, som kunne have været udtryk for godt naboskab. I stedet må vi i øvrigt også forstå, at de her svar måtte den slesvig-holstenske justitsminister Anke Spoorendonk onsdag aften selv tage initiativ til at ringe til den danske udlændingeminister for at få og præsentere den slesvig-holstenske delstatsregerings kritik af lovforslaget, og det ved jeg fra svaret på spørgsmål nr. 42.

Jeg synes, det er en mærkelig måde at opføre sig på over for sine naboer, og det undrer mig, at man tilsyneladende er så ligeglad med, at man nu vedtager et lovforslag, som man simpelt hen ikke aner hvordan skal føres ud i livet.

I virkeligheden kan man vel sige, at den, synes jeg, åbenlyse mangel på kontakt med de tyske myndigheder på mange måder er udtryk for et hovedproblem i den her regerings tilgang til flygtningespørgsmålet, nemlig at man slet ikke kan se, hvor nødvendigt det er at samarbejde med andre lande, og hvor nødvendigt det er at benytte sig af fællesskabet. For selvfølgelig kan vi ikke hver især i Europa håndtere den her krise, selvfølgelig bliver vi nødt til at samarbejde, og selvfølgelig bliver vi også nødt til at samarbejde med tyskerne.

Men som sagt: Enhedslisten stemmer imod. Vi ser voldsomme retssikkerhedsmæssige problemer for de rejsende, vi ser voldsomme problemer for medarbejderne i transportfirmaerne, og vi undrer os dybt over den manglende respekt for folkestyret, som jeg synes den her hastebehandling er udtryk for. Og jeg synes altså, at de seneste svar, der er kommet frem, også tyder på, at man har været temmelig ligeglad med vores tyske naboer og ikke har gjort sig spor umage med at prøve at få et godt samarbejde i gang.

10:07
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ingen, der har bedt om korte bemærkninger. Den næste, der har bedt om ordet som ordfører, er fru Josephine Fock fra Alternativet.

Jeg vil godt bede folk i salen om at være lidt mere stille. Man kan altid føre samtaler ude i sidegemakkerne.

Værsgo.

10:08
Ordfører
Josephine Fock (ALT)

Tak for ordet.

Jeg har også bedt om ordet, fordi jeg gerne vil beklage, at vi skal hastebehandle det her lovforslag. Det har vi også sagt under første og anden behandling. Jeg har stadig væk svært ved at forstå, at vi ikke kan få en opbakning til den revisionsbemærkning, vi har angivet, om, at vi kan revidere loven om 3 måneder. Det synes jeg er beskæmmende i forhold til, at den her lov har så vidtgående konsekvenser for de medarbejdere, som skal til at tjekke pas og visa fra mennesker, som gerne vil ind i Danmark.

Jeg synes, det er meget problematisk, at der fortsat er så mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan det er, at de her transportører skal tjekke. Der er fortsat spørgsmål om, hvordan vi får undervist de her medarbejdere, hvordan transportørvirksomhederne får undervist deres medarbejdere i, hvordan de skal kende forskel på et falsk og et gældende visum. Jeg synes, det er problematisk, hvad vi også allerede har hørt omtalt her fra talerstolen af den seneste ordfører om de tyske myndigheder, hvor vi jo ved, at de tyske myndigheder ikke vil acceptere, at danske transportører står på tysk grund og kontrollerer, og det vil sige, at vi kan se nogle situationer for os – det synes jeg ikke er vanskeligt at forestille sig – hvor folk kommer ind i togene, og det så er der, at de danske transportører skal tjekke.

Så kommer der en situation, hvor der er usikkerhed, eller hvor man kan se, at en person ikke har et visum med. Hvordan og hvorledes får vi så det her menneske ud af toget? Kan de tyske myndigheder bistå med det? Jeg synes, at det er beklageligt, at vi hastelovgiver på den måde, og jeg synes, det er beklageligt, at vi i det hele taget synes, at det er nødvendigt, at det skal foregå på den her måde.

Så synes jeg også fortsat, at der mangler svar på den situation, at vi reelt ikke kan modtage flygtninge, som ikke har visum. Det kan vi, hvis de kommer ulovligt ind i Danmark, og der synes jeg også fortsat, at vi mangler svar på, hvordan de danske myndigheder så har tænkt sig at håndtere det i forhold til flygtninge, der altså, kan man sige, har ret til at komme ind i Danmark, men vil blive afvist ved grænsen. Det vil så sige, at de er nødsaget til at komme ulovligt ind i Danmark. Hvordan vil myndighederne håndtere den problemstilling?

Jeg synes, der er for mange uafklarede spørgsmål, og derfor kan Alternativet ikke støtte det her lovforslag.

10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er en enkelt, der har bedt om korte bemærkninger, og det er hr. Jan E. Jørgensen, Venstre.

10:11
Jan E. Jørgensen (V)

Tusind tak. Jeg stillede nogle spørgsmål til Alternativet i går, som man ikke kunne svare på, og så håber jeg, at jeg kan få svar i dag.

Når Alternativets ordfører taler om, at asylansøgere vil blive afvist ved grænsen, så er det jo forkert, for det kan de ikke. Men man kan afvise asylansøgere før grænsen, altså sørge for, at de ikke kommer til grænsen. Og hvis Alternativet mener, det er et problem, må jeg gentage mit spørgsmål, fra da vi andenbehandlede sagen: Vil Alternativet så ophæve kravet om visum for asylansøgere, der kommer fra et ikke-Schengenland til et Schengenland med fly?

10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

10:11
Josephine Fock (ALT)

Tak. Som jeg også tror at jeg svarede i går, er der jo en problemstilling i forbindelse med den her lovgivning, nemlig at du er nødt til at afvise folk. Du kan ikke få lov til at afvise dem på tysk grund, de skal ind i danske tog i virkeligheden, og dermed har du en situation, hvor du er nødt til at, hvad skal man sige, lukke dem ud af togene igen, og det ser jeg altså fortsat som en problemstilling. Så kan jeg godt høre, hvad Venstres ordfører spørger ind til, og der er vi mere åbne, end Venstre er, ja, det må jeg sige.

10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Hr. Jan E. Jørgensen.

10:12
Jan E. Jørgensen (V)

Altså, bare for at finde ud af, hvad det er, fru Josephine Fock siger: Vil det sige, at man fra Alternativets side mener, at de regler, vi har i dag, om transportøransvar, når man transporterer andre statsborgere fra et ikke-Schengenland til et Schengenland, skal afskaffes? Det kan sådan set besvares med et ja eller et nej.

10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Ordføreren.

10:12
Josephine Fock (ALT)

Jeg synes i hvert fald, at de skal revideres – så det er ikke et ja eller et nej. Men vi bliver nødt til at se på, hvordan vi håndterer hele den her flygtningesituation, vi har i Europa. Det er jo det, Alternativet har plæderet for hele tiden, nemlig at vi synes, der skal nogle fælles løsninger til. Vi synes ikke, den her type lovgivning – heller ikke hvis vi får midlertidig grænsekontrol – hjælper, i forhold til at vi vil skubbe ansvaret fra os, i forhold til at skubbe problemet fra os, i forhold til at lade andre lande påtage sig de her opgaver.

Altså, jeg ser jo en situation for mig, hvor vi i virkeligheden kører ned mod bunden så hurtigt som muligt, ikke? Og det vil sige, at det bliver de ydre Schengengrænser, der kommer til at skulle holde for her.

10:13
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der er ikke flere, der har bedt om korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Den næste ordfører er fru Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre.

Jeg skal over til ministerpladserne gøre opmærksom på, at man godt kan trække ud i sidegemakket og tale, så vi også heroppe fra talerstolen kan høre, hvad der bliver sagt.

Jeg giver ordføreren ordet. Værsgo.

10:14
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)

Tak for det. Nu om lidt skal vi stemme om at gennemføre endnu en hastelovgivning på et tidspunkt, hvor vores diplomatiske relationer til naboerne, til Sverige og Tyskland, synes at blive værre og værre. Dialogen er komplet fraværende, og spørgsmålene fra de berørte, operatørerne, som det her lovforslag handler om, færger, tog, busser, vognmænd, alle medarbejderne, vælter fortsat ind.

Svaret fra regeringen og støttepartierne er, at det må de selv klare. Det her er ikke lovgivning, hvor vi beslutter, hvordan tingene skal udføres. Næh, nej, det er bare en praktisk opgave, som operatørerne selv må klare. De bliver i praksis bedt om at begå ulovligheder, enten i Sverige, i Tyskland eller i Danmark, men også det praktiske problem skal de selv løse. Så flertallet gennemfører nu en hastelovgivning, som ingen i flertallet kan forklare hvordan skal virke.

I Radikale Venstre tager vi også den situation, som Danmark og Europa er i, meget alvorligt. Derfor foreslog vi en revisionsklausul til det her lovforslag, sådan at loven faktisk kunne træde i kraft, men at vi samtidig kunne få en ordentlig lovproces, hvor operatørerne kunne blive hørt, og hvor vi, som de har valgt at gøre i Sverige, tager en ordentlig dialog med dem, det kommer til at berøre, og – med den svenske ministers ord – sikrer, at vi får klare regler. Det ville da have været utrolig rart, hvis det også var ambitionen i Danmark. Vi var rede til at stemme for, hvis vi havde fået en revisionsklausul på 3 måneder, så vi kunne have gjort det ordentligt, men heller ikke det ville ministeren og flertallet imødekomme.

Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi skal gennemføre lovgivning, som vi ikke kender konsekvenserne af, som ingen kan forklare hvordan kommer til at virke, og hvor vi tørrer ansvaret helt og aldeles af på de mennesker, der står i situationerne, de operatører, der nu skal udføre opgaver, de aldrig nogen sinde har prøvet før, og som de ikke har en idé om hvordan de skal udføre, når det egentlig burde være et myndighedsansvar.

Så vi stemmer imod.

10:16
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Tak til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om korte bemærkninger, og der er ikke flere, der har bedt om ordet til behandlingen, og derfor går vi til afstemning.

10:17
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Man behøver ikke løbe, vi skal nok nå det hele.

Vi slutter afstemningen.

For stemte 77 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

Forslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

10:01
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:01
Ordfører
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)
10:07
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:08
Ordfører
Josephine Fock (ALT)
10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:11
Jan E. Jørgensen (V)
10:11
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:11
Josephine Fock (ALT)
10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:12
Jan E. Jørgensen (V)
10:12
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:12
Josephine Fock (ALT)
10:13
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:14
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)
10:16
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)
10:17
Den fg. formand
Benny Engelbrecht (S)